Aeg sbe 600 r инструкция

Table of Contents for AEG SBE 600 R:

 • 11 DEUTSCH SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Der Zusatzhandgriff kann beliebig verdreht werden; hierzu Klemmung durch Verdrehen des Handgriffs lockern, Zusatzhandgriff in gewünschte Position bringen und Handgriff wieder festdrehen. (je nach Lieferumfang) Umschalter in Stellung drehen zum Schlagbohren in Gestein. Umschalter in Stellung drehen zum Bohren in Metall, Kunststoff und Holz bzw zu

 • 40 NEDERLANDS SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Alleen aan éénfase-wisselstroom en alleen aan de op het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook aan kontaktdozen zonder randaarde mogelijk daar de machine is geïsoleerd volgens DIN 57 740VDE 0740 en CEE 20. De vonkontstoring voldoet aan de europese norm EN 55014. De electronische slagboor-schroevedraaier is univer

 • 54 SVENSKA SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Stödhandtaget kan vridas till önskat läge; därvid lossas handtaget, vrides till önskat läge och skruvas åter fast. (allt efter leveransomfång) Vrid omkopplare i position för att slagborra i sten. Vrid omkopplare i position för att borra i metall, plast och trä

 • 67 TÜRKÇE SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Tornavida ucu gözünü açmak için, iþaret parmaðønøzla þekilde görüldüðü gibi tutamak girintisini kavrayøn ve kilitleme tertibatønø matkap mili yönünde çekin. Tornavida ucu gözüne en fazla altø tornavida ucu yerleþtirilebilir. VTozu atmak için matkap ucunu zaman zaman delikten çekin. Beton, sert tuðla, taþ, sert çiment

 • 53 SVENSKA SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Håll i låsringen och chucken genom att dra hylsan i rikting “RELEASE”. Först lossas spännkraftsäkringen genom att vrida hylsan, efter ca 1/4 varv öppnar sig spännbackarna och släpper verktyget. Pga slagborrmaskinens stora kraftpotential, kan chucken fastna och låter sig kanske inte öppnas för hand. I så fall kan man hålla fast chuckhuvudet med en fast nyckel och lossa främre hylsan av chucken med hjälp t ex av en polygrip, som v

 • 50 SVENSKA SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Du har köpt en kvalitetsprodukt från Atlas Copco. Vi har byggt ett hållbart och säkert elverktyg åt Dig, men för att Du effektivt och säkert skall kunna använda Ditt elverktyg måste Du läsa igenom denna bruksanvisning. Vi är säkra på att Du gjort ett bra val genom Ditt köp av ett AEG–elverktyg från Atlas

 • 68 ÐÓÑÑÊÈÉ SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Âàì òðåáóåòñÿ è Âû õîòèòå êóïèòü êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ — êà÷åñòâî, ïðåäëàãàåìîå Atlas Copco. Ìû ïðîèçâåëè äëÿ Âàñ íàäåæíûé èíñòðóìåíò äëÿ ïðîäîëæèòåëüíîé ðàáîòû.Ïîæàëó�

 • 63 TÜRKÇE SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Aletin A deðerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak þu deðerdedir: Ses basøncø seviyesi = 92 dB (A). Akustik kapasite seviyesi = 105 dB (A). Koruyucu kulakløk kullanøn! Ölçüm deðerleri EN 50 114’e göre belirlenmektedir. Deðerlendirilin tipik ivme 12 m/s 2 . Ölçüm deðerleri EN 50 114’e göre belirlenmektedir. Gürültü ölçüm deðerleri Titreþim ölçüm deðerleri Køsa

 • 60 SUOMI SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Tukikahvan asento voidaan tarpeen mukaan muuttaa. Löysää lukitus kiertämällä kahvaa vastapäivään, siirrä kahva haluttuun asentoon ja lukitse uudelleen kiertämällä kahvaa myötäpäivään (vakiovarustuksesta riippuen) Käännä vaihtokytkin kiven iskuporausasentoon . Käännä vaihtokytkin ruuvaukseen tai metallin, muovin ja puun porausasentoon . Nopeuden vaihtaminen on mahdollista

 • 62 TÜRKÇE SBE 600 R, SB2E 680 R, SB2-700, SB2E 700 R, SB2E 700 RS, SB2E 705 PLUS, SB2E 750 R, SB2E 760 R Daima daha iyiyi istiyorsunuz ve Atlas Copco’ nun size sunduðu kaliteyi arøyorsunuz. Sizin için uzun ömürlü ve olduðunca güvenli bir elektrikli el aleti geliþtirdik. Lütfen çaløþmaya baþlamadan önce, aletinizden optimal verimi alabilmek ve tehlikesiz biçimde çaløþabilmek için kullanøm kølavuzunu okuyun. Atlas Copco’ nun AEG elektrikli el aleti ile

Questions, Opinions and Exploitation Impressions:

You can ask a question, express your opinion or share our experience of AEG SBE 600 R device using right now.

Скачать и распечатать инструкцию

 • Прочитать и распечатать без рекламы
 • Загрузить, чтобы сохранить себе
 • Править, переслать или читать оффлайн

Скачать

Похожие

AEG sbe 600 r Справочник Пользователя

AEG sbe 600 r

AEG

0

AEG sbe 600 r

AEG sbe 600 r Справочник Пользователя

Понравилось
0
Скачиваний
13

Просмотреть

More Drill Device Models:

 • MAG

  Power Smith MLDD12C

  A MLDD12C SPECIFICATIONS:Model: MLDD12CVoltage: 12V-DCChuck Capacity: 3/8″ No Load Speed: 0-500 RPMNet Weight: 1.16 lbs.Includes: Drill/Driver Consoleand One Double Ended Bit.COMPACT DRILL/DRIVER Operator’s Manual WARNING: To reduce the risk of injury, user must read and understand this …

  Power Smith MLDD12C Drill, 32

 • POWER PIus

  POWX1179

  POWX1179 EN Copyright © 2019 VARO NV P a g e | 1 www.varo.com 1 APPLICATION ………………………………………………………………………. 3 2 DESCRIPTION(FIG.1) ……………………………………………………………. 3 3 PACKAGE CONTENT LIST ……………………………. …

  POWX1179 Drill, 11

 • RIDGID

  R86710B

  OPERATOR’S MANUALMANUEL D’UTILISATIONMANUAL DEL OPERADORSDS-PLUS 18 V ROTARY HAMMER DRILLPERCEUSE À PERCUSSION ROTATIVE SDS-PLUS DE 18 VTALADRO DE PERCUSIÓN ROTATORIO SDS PLUS DE 18 V R86710To register your RIDGID product, please visit: http://register.RIDGID.comPour enregistrer votre produit de RIDGID, s’il …

  R86710B Drill, 32

 • CO/Tech

  ZJ4116-J11

  Pillar DrillPelarborrmaskin SøyleboremaskinPylväsporakoneModel: ZJ4116-J11No: 30-9450Important information: Please read the entire manual carefully and make sure you understand it before using the equipment. Please save the instructions for future reference.Viktig information:Läs hela bruksanvisningen noggrant och f …

  ZJ4116-J11 Drill, 40

Recommended Documentation:

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • Acv smart ew 100 инструкция
 • Acv smart 210 бойлер инструкция
 • Acv comfort e 240 инструкция
 • Acura многофункциональный миостимулятор инструкция по применению
 • Acupoint treasure tq z05 инструкция по применению на русском языке