102 инструкция по зарплате украина

Про затвердження Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства
освіти України

від 15 квітня 1993 року № 102

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України

27 травня 1993 р. за № 56

Із змінами і доповненнями,
внесеними
наказом Міністерства освіти України
 від 17 лютого 1999 року № 41,
 наказами Міністерства освіти і науки України
від 24 лютого 2005 року № 118,
 від 11 червня 2007 року № 471

(Інструкція про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти, затверджена цим наказом, з 1 червня
1996 року застосовується з урахуванням розмірів посадових окладів (ставок
заробітної плати) та умов оплати праці, затверджених
наказом Міністерства освіти України від 25 липня 1996 року № 252,
згідно з наказом Міністерства освіти України від 25 липня 1996 року № 252)

(Інструкція про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти, затверджена цим наказом, з 1 березня
2001 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці,
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2001 року № 134 «Про впорядкування умов оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,
та розмірам посадових окладів (ставок заробітної плати), затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 29 березня
2001 року № 161, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
від 29 березня 2001 року № 161)

(Інструкція про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти, затверджена цим наказом, з 1 вересня
2005 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці,
визначеним наказом Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 року № 557, згідно з наказом Міністерства освіти
і науки України від 26 вересня 2005 року № 557)

На виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 року № 44 «Про оплату праці працівників
бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки» та
наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. № 45 «Про
розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників освіти України»
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджену з Міністерством
праці України, Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки
працівників освіти і науки України Інструкцію про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти.

2. Керівникам установ і закладів освіти
провести перерахунки заробітної плати всім працівникам, починаючи з 1 січня 1993
року.

3. Робітникам наскрізних професій
посадові оклади встановити в розмірах, передбачених Інструкцією, з подальшим переглядом
їх до рівня, визначеного після укладення галузевих тарифних угод.

4. Внести відповідні зміни до
наказу Міністерства освіти України від 25.02.93 р. № 45.

5. Вважати такими, що втратили чинність,
накази Міністерства народної освіти УРСР від 30.08.91 р. № 166 «Про затвердження
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників народної освіти»
з наступними змінами та доповненнями та Міністерства вищої та середньої спеціальної
освіти УРСР від 25.12.91 р. № 258.

6. Контроль за виконанням наказу покласти
на заступника міністра Щепотько В. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти України
від 15 квітня 1993 р. № 102

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 травня 1993 р. за № 56 

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

(За всім текстом
Інструкції слова «середніх спеціальних», «середніх спеціальних закладів»
та «середніх спеціальних навчальних закладів» у всіх відмінках замінено
на слова «вищі навчальні заклади I — II рівнів акредитації» у відповідних
відмінках згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24 лютого
2005 року № 118)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Умови оплати праці,
ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються
при обчисленні заробітної плати таких категорій працівників:

— педагогічних і керівних працівників
загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та дитячих будинків усіх типів та найменувань,
ліцеїв, гімназій, коледжів, училищ фізичної культури, шкіл-дитячих садків, інтернатів,
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації
учнів, міжшкільних комп’ютерних центрів, центрів допризовної підготовки, приймальників-розподільників
для неповнолітніх, виправно-трудових колоній і спеціальних шкіл для дітей та підлітків,
які потребують особливих умов виховання;

— педагогічних і керівних працівників
дитячих дошкільних закладів;

— педагогічних і керівних працівників
педагогічних училищ, вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладів, курсів; навчально-курсових комбінатів (навчальних пунктів),
технічних шкіл та інших навчальних закладів по підготовці, перепідготовці та підвищенню
кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені до вищих навчальних закладів);

— педагогічних і керівних працівників
позашкільних закладів;

— педагогічних працівників установ
охорони здоров’я й соціального забезпечення, культури й мистецтва, житлово-комунальних
та інших підприємств і організацій;

— керівників гуртків, концертмейстерів
і акомпаніаторів, екскурсоводів;

— педагогічних керівних працівників
Інститутів удосконалення вчителів (підвищення кваліфікації), навчально-методичних
та методичних кабінетів (центрів);

— працівників фільмотек, які обслуговують
установи освіти;

— службовців, інженерно-технічних
працівників, робітників установ та закладів освіти.

Зазначені в Інструкції тарифні розряди
є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для конкретних професійно-кваліфікаційних
груп працівників, які перебувають у трудових відносинах з установами та закладами
освіти всіх форм власності, при додержанні встановленої законодавством про працю
тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових обов’язків (норм праці).

2. Умови оплати праці керівників,
спеціалістів, службовців та робітників структурних підрозділів та окремих працівників
установ, закладів і організацій освіти, для яких вони не передбачені цією Інструкцією
(транспорту, зв’язку, сільського господарства, комунального обслуговування та інших),
встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників
відповідних галузей народного господарства і виробництв.

3. Установам і закладам освіти надано
право вирішувати такі питання в галузі організації та оплати праці:

затверджувати структуру й штати, встановлювати
посадові оклади й ставки заробітної плати згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки,
визначеними цією Інструкцією, без дотримання середніх окладів і без урахування співвідношень
чисельності керівників і спеціалістів у межах утвореного в установленому порядку
фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

встановлювати надбавки за високі творчі
й виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника в межах
фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

встановлювати працівникам доплати
за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів
виконуваних робіт (вихователям і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів
за перевищення планової наповнюваності груп), а також за виконання поряд з основною
роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат
та переліків суміщуваних професій (посад) за рахунок і в межах фонду заробітної
плати (фонду оплати праці);

використовувати в навчально-виховній,
виробничій і господарській діяльності бригадний, сімейний підряди, колективну, договірну
й інші форми організації та стимулювання праці, гнучкі режими праці;

залучати до читання окремих лекцій
і проведення занять з учнями (вихованцями) висококваліфікованих спеціалістів народного
господарства, діячів науки і мистецтва з погодинною оплатою праці за рахунок і в
межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці);

передбачити у кошторисах установ і
закладів витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ
і закладів освіти, а також на стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства
керівних і педагогічних працівників, у тому числі навчально-виховних закладів нового
типу (гімназій, ліцеїв, коледжів тощо), у розмірах не менше 2 відсотків планового
фонду заробітної плати.

4. Визначення ставок (окладів) працівників
за розрядами тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог.

Посадові оклади встановлюються керівниками
на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної
кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

Ставки заробітної плати й посадові
оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти
при тарифікації за наслідками атестації.

Тарифікаційні списки встановленої
форми (додатки №№ 1 —  3) затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом
не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління.

Схема ставок, посадових окладів, що
запроваджуються з 1 січня 1993 року, визначена за розрядами Єдиної тарифної сітки,
тарифними коефіцієнтами і коефіцієнтами підвищення (додаток № 10).

5. Зміна розмірів ставок заробітної
плати й посадових окладів протягом року провадиться:

а) при зміні розміру мінімальної заробітної
плати — з дня прийняття рішення урядом;

б) при здобутті освіти або поновленні
документа про освіту — з дня подання відповідного документа;

в) при отриманні відповідної категорії
за наслідками атестації — з дня прийняття рішення атестаційною комісією;

г) при присвоєнні звань, що дають
право на підвищення ставок і посадових окладів, — з дня присвоєння;

д) при присвоєнні вченого ступеня
кандидата наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після прийняття рішення
ВАКом України про видачу диплома кандидата наук;

е) при присвоєнні наукового ступеня
доктора наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після затвердження ВАКом
України.

Якщо право на зміну розміру ставки
заробітної плати (посадового окладу) настає в період перебування працівника у відпустці
чи під час тимчасової непрацездатності, на підвищенні кваліфікації, стажуванні,
нарахування заробітної плати за новими ставками (посадовими окладами) здійснюється
з дня виникнення такого права.

6. Відповідальність за своєчасне і
правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення
заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів)
установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління.

II. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ

7. Освіта педагогічних
працівників визначається на підставі дипломів, свідоцтв, атестатів або посвідчень
про закінчення навчального закладу незалежно від спеціальності, яку вони отримали
після закінчення навчального закладу (за винятком тих випадків, коли це окремо обумовлено).

Перелік навчальних закладів,
закінчення яких дає право на встановлення педагогічним працівникам ставок заробітної
плати й посадових окладів залежно від освіти, наводиться в додатку № 4.

Працівники установ та закладів освіти
при втраті документів про освіту можуть їх поновити в порядку, визначеному чинним
законодавством.

У випадках, пов’язаних з стихійним
лихом, війною тощо, якщо працівник може пред’явити документи, які побічно свідчать
про здобуту ним освіту (реєстраційні записи, списки колишніх студентів (учнів) навчальних
закладів, записи в атестатах на звання вчителя та інші), ставка заробітної плати
(посадовий оклад) цього працівника визначається на підставі цих документів.

III. РОЗПОДІЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КЕРІВНИХ
ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ ОСВІТИ ЗА РОЗРЯДАМИ ЄДИНОЇ ТАРИФНОЇ СІТКИ

8. Педагогічні працівники
шкіл, ліцеїв, гімназій, шкіл естетичного виховання (музичних, художніх, хореографічних,
мистецтв тощо), шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, шкіл-дитячих садків, дитячих
будинків, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній,
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації
учнів, міжшкільних комп’ютерних центрів, вищих навчальних закладів по підготовці
молодших спеціалістів (вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації),
училищ фізичної культури та професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів
(навчальних пунктів), технічних шкіл та інших навчальних закладів по підготовці,
перепідготовці та підвищенню кваліфікації (крім тих, які за оплатою праці прирівнені
до вищих навчальних закладів), закладів охорони здоров’я, соціального забезпечення
і культури, а також педагогічних працівників підприємств і організацій

Назва посади

Тарифний розряд

Вчителі всіх спеціальностей, викладачі,
вихователі, логопеди, завідуючі логопедичними пунктами, методисти, педагоги-організатори,
концертмейстери, соціальні педагоги, психологи, які мають: вищу освіту:

спеціаліст вищої категорії

18

спеціаліст 1 категорії 

17 

спеціаліст 2 категорії 

16 

спеціаліст

15

спеціалісти, які мають середню спеціальну
освіту*

14, 15

спеціалісти, які не мають середньої
спеціальної освіти*

12, 13

Примітки:

1. Старшим вихователям
дитячих будинків, шкіл-інтернатів, приймальників-розподільників і виховно-трудових
колоній для неповнолітніх, спеціальних професійно-технічних училищ, спеціальних
шкіл для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, які мають вищу
освіту, встановлюється 18 тарифний розряд, для осіб із середньою спеціальною освітою
— 15 тарифний розряд.

______________
* Тут і далі: розряд встановлюється за наслідками атестації відповідно
до кваліфікаційних вимог. 

2. Ставки заробітної
плати старших викладачів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації
встановлюються на 5 відсотків вище ставок викладачів вищої категорії.

(примітка 2 до пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

3. Примітку 3 до пункту 8 вилучено

(згідно з  наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471,
 у зв’язку з цим примітки 4, 5 уважати примітками 3, 4)

3. Ставки заробітної плати, передбачені
цим пунктом, встановлюються концертмейстерам, які мають вищу та середню спеціальну
музичну освіту. Для зазначених працівників, які не мають музичної освіти, ставки
заробітної плати встановлюються на 0,27 мінімальної заробітної плати нижче ставок,
передбачених для спеціалістів з відповідною освітою, категорією, тарифним розрядом.

4. Ставки заробітної плати концертмейстерів,
які закінчили консерваторії, музичні училища, музичні відділення і відділення клубної
і культосвітньої роботи інститутів культури, педагогічних інститутів, культосвітні
училища, педагогічні училища і музичні училища, встановлюються як працівникам, які
мають вищу або середню спеціальну музичну освіту.

9. Керівники шкіл, шкіл-дитячих садків,
шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів, приймальників-розподільників
для неповнолітніх, шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, спеціальних
шкіл, спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл, санаторних шкіл-інтернатів,
ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної культури.

(назва пункту 9 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Назва посади

Тарифний розряд

Загальноосвітні школи, школи для
дітей з затримкою психічного розвитку, вечірні (змінні), середні музичні
і художні школи, школи-дитячі садки, школи-інтернати, ліцеї, гімназії, училища
фізичної культури з кількістю учнів:

до 300

від 301 до 1000

понад 1000

18

19

20

Спеціальні школи-інтернати для дітей,
які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого
лікування, дитячі будинки усіх типів, спеціальні школи для дітей та підлітків,
які потребують особливих умов виховання, приймальники-розподільники для
неповнолітніх дітей, школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися
без піклування батьків, з кількістю дітей:

до 150

від 151 до 300

понад 300

18

19

20

Примітки:

1. За кожні
700 учнів понад 1000 місячні посадові оклади керівників установ підвищуються на
5 відсотків.

(примітка 1 до пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

2. Особи, які не мають вищої освіти,
на посади керівних працівників установ освіти призначатись не можуть. Цей порядок
не застосовується для заступників директорів по господарській роботі, військових
керівників та керівників допризовної підготовки.

Працівникам, які не мають вищої освіти
і займали ці посади до 1 квітня 1991 р., посадові оклади встановлюються у розмірах,
передбачених цим пунктом.

3. За директорами дитячих будинків,
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків,
а також їх заступниками, призначеними з числа спеціалістів, які отримували на попередньому
місці роботи заробітну плату в більшому розмірі, зберігається розмір заробітної
плати, який вони отримували на попередньому місці роботи.

10. Керівні та педагогічні працівники
позашкільних закладів

Назва посади

Тарифний розряд

Директор (завідуючий, начальник)
закладу з кількістю учнів (вихованців):

понад 1500

17

від 501 до 1500

16

до 500

15

Директор школи естетичного виховання
з кількістю учнів (вихованців):

понад 600

17

від 301 до 600

16

до 300

15

Завідуючі відділом, лабораторією,
кабінетом

15

Керівники гуртків, секцій, студій
та інших форм гурткової роботи, культорганізатори, екскурсоводи, інструктори
з туризму, акомпаніатори, старші вожаті, які мають вищу освіту *

11, 12, 13

середню спеціальну освіту *

10, 11, 12

без середньої спеціальної освіти
*

9, 10

Примітки:

1. Посадовий
оклад директора Київського палацу дітей та юнацтва підвищується на 10 відсотків,
завідувачів відділів, лабораторій, кабінетів Київського палацу дітей та юнацтва
— на 5 відсотків проти посадових окладів відповідних керівних працівників позашкільних
навчальних закладів з кількістю учнів (вихованців) понад 600.

(абзац перший примітки 1 до пункту
10 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Посадові оклади головного інженера
та головного художнього керівника визначаються на умовах встановлення окладів заступників
директора, а посадові оклади завідуючих залами, клубами — на рівні 14 розряду.

2. Місячні посадові оклади керівників
найбільших республіканських, обласних, міських позашкільних закладів (додаток №
7) встановлюються на 5 відсотків вище посадових окладів, передбачених для керівників
позашкільних закладів з кількістю учнів понад 600. Віднесення позашкільних установ
до найбільших провадиться Міністерством освіти України.

(примітка 2 до пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

3. Особи, які не мають вищої освіти,
на посади керівних працівників позашкільних закладів призначатись не можуть.

Працівникам, які не мають вищої освіти
і займали ці посади до 1 квітня 1991 року, посадові оклади встановлюються у розмірах,
передбачених цим пунктом для аналогічних працівників у залежності від кількості
учнів (вихованців).

4. Посадові оклади керівників (старших
керівників) та заступників керівників туристських походів, експедицій та екскурсій
встановлюються в розмірах, передбачених відповідно для керівників та заступників
керівників по виховній роботі позашкільних закладів з кількістю дітей до 500.

5. В оборонно-спортивних оздоровчих
таборах посадові оклади начальника та командира роти встановлюються на рівні посадових
окладів відповідно директора та заступника директора школи по навчально-виховній
роботі, а посадові оклади командирів взводу та відділення — відповідно на рівні
16 та 15 тарифних розрядів.

6. Місячні посадові оклади керівників
оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей та підлітків підвищуються на
5 відсотків посадового окладу.

(примітка 6 до пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

7. Примітку 7 до пункту 10 виключено

(згідно з  наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471)

8. Примітку 8 до пункту 10 виключено

(згідно з  наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471)

9. Примітку 9 до пункту 10 виключено

(згідно з  наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471,
 у зв’язку з цим примітку 10 уважати приміткою 7)

7. Умови визначення тарифних розрядів
керівникам гуртків, секцій, студій, культорганізаторам, екскурсоводам, інструкторам
з туризму, акомпаніаторам, старшим вожатим поширюються на всі типи установ освіти.

8. Керівникам гуртків, секцій, студій
та інших форм гурткової роботи за керівництво зразковими колективами і народними
учнівськими колективами, розроблення, апробацію та впровадження авторських програм,
нових експериментальних або нетрадиційних методик та їх впровадження, неодноразову
підготовку учасників і переможців конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, змагань,
виставок учнівської молоді на державному та обласному (міському міст Києва та Севастополя)
рівнях, науково-дослідницьку та науково-експериментальну роботу з учнями, підготовку
учнів до походів другої і вище категорії складності, за звання «Народний майстер»
ставки заробітної плати підвищуються на 10 відсотків.

(пункт 10 доповнено приміткою 8 згідно
з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

11. Керівні та педагогічні працівники
дитячих дошкільних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

*************************************************************
     Назва посади           * Тарифний розряд
*************************************************************
Завідуючі                     17
Вихователі-методисти, вихователі,
вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи,
психологи, які мають:
 
   вищу освіту:
 
   спеціаліст вищої категорії          17
   спеціаліст 1 категорії            16
   спеціаліст 2 категорії            15
   спеціаліст                  14
 
   середню спеціальну освіту *         14,15
 
   без середньої спеціальної освіти *     11,12
 
Музичні керівники, художні керівники,
інструктори з фізкультури, праці,
слухових кабінетів, які мають:
 
   вищу освіту:
 
   спеціаліст вищої категорії          16
   спеціаліст 1 категорії            15
   спеціаліст 2 категорії            14
   спеціаліст                  13
 
   середню спеціальну освіту *         12,13
 
   без середньої спеціальної освіти *      12
 

Примітки:

1) Завідуючим
дитячими дошкільними закладами, які не мають вищої освіти, посадові оклади встановлюються
на 0,14 мінімальної заробітної плати нижче.

2) Місячні посадові оклади
завідувачів дошкільними навчальними закладами із середньомісячною кількістю дітей
понад 60 за кожні наступні 60 дітей підвищуються на 3 відсотки.

(примітка 2 до пункту 11 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

3) До посадових окладів завідуючих
дошкільними навчальними закладами з одною-двома групами (крім закладів (груп) з
цілодобовим перебуванням дітей) включено оплату за ведення виховної роботи з дітьми
в групі протягом 3 годин на день.

(примітка 3 до пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

4) Умови визначення тарифних розрядів
музичним керівникам, інструкторам з фізкультури, праці, слухових кабінетів, художнім
керівникам поширюються на всі типи навчальних закладів.

5) Ставки заробітної плати вихователів,
музичних керівників, інструкторів з фізкультури встановлені за кожних 20 дітей віком
більше трьох років, 15 дітей віком від одного до трьох років та 10 дітей віком до
одного року.

6) Посадові оклади завідуючих дошкільними
навчальними закладами з цілодобовим перебуванням дітей, або такими, де є групи (група)
з цілодобовим перебуванням, підвищуються на 3 відсотки посадового окладу.

(примітка 6 до пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

7) При переході дошкільних закладів
на цілодобове перебування дітей, у тому числі і в період літнього оздоровлення,
посадові оклади завідуючих встановлюються на рівні посадових окладів, передбачених
для завідуючих дошкільними навчальними закладами з цілодобовим перебуванням дітей.

(примітка 7 до пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

12. Керівні працівники вищих навчальних
закладів I — II рівнів акредитації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів,
центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ,
навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу
професію), училищ фізичної культури.

(назва пункту 12 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

*****************************************************************
    Назва посади   *    Кількість    * Тарифний
             *    учнів     *  розряд
*****************************************************************
Директор          до 300          18
              від 301 до 1000      19
              понад 1000        20
 
Завідуючий відділенням                17
 
Завідуючий виробничою
практикою                       15
 
Завідуючий навчально-
виробничою майстернею,
навчально-методичним
кабінетом, лабораторією                17
 
Керівник фізичного
виховання, керівник
допризовної підготовки
(військовий керівник),
який має:
 
вищу та середню
спеціальну освіту:      до 300          13
               від 301 до 1000     14
               понад 1000        15
який не має середньої
спеціальної освіти:      до 300          11
               від 301 до 1000     12
               понад 1000        13
 

Примітки:

1) Примітку
1 до пункту 12 виключено

(згідно з  наказом Міністерства
освіти і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471,
 у зв’язку з цим примітку 2 уважати приміткою 1)

1) За кожні 600 учнів понад 800 посадові
оклади керівників підвищуються на 5 відсотків.

(примітка 1 до пункту 12 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

3) Примітку 3 до пункту 12 виключено

(згідно з  наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471,
 у зв’язку з цим примітки 4 — 7 уважати приміткою 2 — 5)

2) Посадовий оклад старшого майстра
встановлюється на 5 — 15 % нижче посадового окладу керівника.

3) Посадові оклади начальника організаційно-стройового
відділу, командира роти в вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації цивільної
авіації, морського та річкового транспорту встановлюються на рівні відповідно 16
та 15 розрядів.

4) Директорам вищих навчальних закладів
I — II рівнів акредитації, обраним головами рад директорів цих навчальних закладів,
встановлюється доплата в розмірі 50 відсотків від їх посадових окладів.

5) Педагогічним працівникам курсів
по підготовці до вступу в вищі навчальні заклади I — II рівнів акредитації ставки
заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах, передбачених п. 8.

8) Примітку 8 до пункту 12 виключено

(згідно з  наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471,
 у зв’язку з цим примітку 9 уважати приміткою 6)

6) Завідуючим філіями навчальних закладів
посадовий оклад встановлюється на 5 — 15 відсотків нижче посадових окладів керівників.

10) Примітку 10 до пункту 12 виключено

(згідно з  наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471,
 у зв’язку з цим примітки 11 — 13 уважати примітками 7 — 9)

7) Посадові оклади директорів, заступників
директорів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом,
старших майстрів, завідуючих філіалами, майстрів виробничого навчання професійно-технічних
навчальних закладів по підготовці робітників для підприємств вугільної, сланцевої
промисловості, чорної і кольорової металургії і організацій, що здійснюють гірничо-капітальні
роботи, підвищуються на 5 відсотків.

(примітка 7 до пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

8) Посадові оклади старших майстрів
і майстрів виробничого навчання професійно-технічних закладів, в яких здійснюється
навчання професіям художніх ремесел, підвищуються на 5 відсотків*.

(примітка 8 до пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

9) Посадові оклади майстрів виробничого
навчання поширюються на всі типи установ освіти.

____________
* Перелік професій наведений в додатку № 6.

13. Керівні
і педагогічні працівники учбово-методичних і методичних кабінетів (центрів) органів
народної освіти та інститутів удосконалення вчителів (підвищення кваліфікації вчителів)

*****************************************************************
   Назва установи і посади        *Тарифний розряд
*****************************************************************
1. У республіканських учбово-методичних
  (методичних) кабінетах (центрах):
  Директор, завідуючий               22
  Завідуючий лабораторією (кабінетом)        17
 
2. У інститутах удосконалення вчителів
  (підвищення кваліфікації вчителів):
  Директор:
   професор або доктор наук            23
   доцент або кандидат наук            22
   без вченого звання і вченого ступеня      21
  Завідуючий лабораторією (кабінетом)        17
 
3. В обласних учбово-методичних
  (методичних) кабінетах (центрах):
  Директор, завідуючий               21
  Завідуючий лабораторією (кабінетом)        17
 
4. В учбово-методичних (методичних)
  кабінетах (центрах) міст, районів:
  Директор, завідуючий               20
 

Примітки:

1) Посадові
оклади методистів закладів післядипломної освіти: інститутів (центрів) підвищення
кваліфікації, перепідготовки, удосконалення учителів; центральних, обласних навчально-методичних
(методичних) кабінетів (центрів) підвищуються на 15 відсотків ставки заробітної
плати викладача вищої категорії.

(примітка 1 до пункту 13 у редакції
наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

2) Посадові оклади методистів районних
і міських навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) підвищуються на
10 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії.

(примітка 2 до пункту 13 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

3) За методистами навчально-методичних,
методичних кабінетів (центрів), інститутів підвищення кваліфікації (удосконалення)
вчителів зберігається право на отримання підвищених посадових окладів, якщо в період
роботи на посадах учителя, викладача, вихователя за результатами атестації їм було
присвоєно відповідне звання.

(примітка 3 до пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

СТАВКИ ПОГОДИННОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

14. Ставки погодинної
оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення
навчальних занять

  Контингент

Ставки погодинної оплати (в
коефіціентах від мінімальної заробітної плати)

професор, доктор наук

доцент, кандидат наук

особи, які не мають вченого
ступеня

Учні шкіл, професійно-технічних
навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, вищих навчальних закладів I — II
рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники,
які займають посади, що вимагають середньої спеціальної освіти, слухачі
курсів

0,21

0,12

0,06

Студенти

0,25

0,15

0,09

Аспіранти, слухачі системи післядипломної
освіти

0,3

0,2

0,13

Примітки:

1) Демонстраторам
пластичних поз, які беруть участь у проведенні учбових занять, ставки погодинної
оплати встановлюються у таких розмірах:

за позування без одягу або
в складній позі — 0,06

за позування в одязі — 0,04

2) Ставки погодинної оплати праці
включають оплату за дні відпустки.

3) Ставки погодинної оплати праці
дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищуються на
25 відсотків.

4) Ставки погодинної оплати праці
осіб, які мають почесне звання «Народний», встановлюються в розмірах, передбачених
для професорів, докторів наук.

5) У загальноосвітніх школах всіх
типів і найменувань, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — II рівнів
акредитації та педагогічних училищах ставки погодинної оплати праці, передбачені
цим пунктом, застосовуються для оплати висококваліфікованих спеціалістів та діячів
науки і мистецтв, які запрошуються для читання окремих лекцій, а також в вищих навчальних
закладах I — II рівнів акредитації для оплати праці голів та членів державних екзаменаційних
комісій. Для працівників підприємств, установ і організацій, які мають навантаження
протягом навчального року, застосовується погодинна оплата праці виходячи зі ставок
вчителів та викладачів, встановлених в залежності від розряду, категорії, освіти.

6) Оплата праці членів жюрі конкурсів
та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної
оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття зі студентами.

7) Ставки погодинної оплати праці
лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров’я для проведення
консультацій з інших установ (організацій), встановлюються в розмірах, передбачених
для оплати за проведення учбових занять з аспірантами та слухачами післядипломної
освіти.

8) Особам з числа учбово-допоміжного
персоналу, які беруть участь у проведенні учбових занять, ставки погодинної оплати
праці встановлюються в розмірі 50 процентів від ставок, передбачених для осіб, які
проводять учбові заняття і не мають вченого ступеня. Зазначена оплата праці проводиться
(незалежно від освіти) тим особам, які одночасно з викладачем беруть участь в проведенні
учбових занять поза основним робочим часом.

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ, НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ
ПЕРСОНАЛ, РОБІТНИКИ ТА СЛУЖБОВЦІ УСТАНОВ ОСВІТИ

15. Посадові оклади
заступникам керівників та заступникам керівників структурних підрозділів встановлюються
на 5 — 15 відсотків, головним бухгалтерам та їх заступникам — на 10 — 30 відсотків,
помічникам керівників — на 30 — 40 відсотків нижче окладів відповідних керівників.

Тарифні розряди
службовців

*****************************************************************
    Назва посади              * Тарифний розряд
*****************************************************************
Провідні спеціалісти:                  14
спеціалісти:
  1 категорії                     13
  2 категорії                     12
  спеціаліст                     11
 
Техніки всіх спеціальностей:
  1 категорії                     10
  2 категорії                     9
  техніки                       7
Старші *: виконавець робіт (він же начальник
дільниці), майстер, контрольний майстер         13
Майстер, контрольний майстер, механік,
виконроб                        12
Старший диспетчер                    11
Диспетчер                        10
Завідуючий психолого-медико-педагогічною
консультацією                      20
 
____________
* Крім старших майстрів, передбачених в п.12 Інструкції
 
Консультант психолого-медико-педагогічної
консультації                      18
Завідуючий учбово-консультаційним пунктом        11
Завідуючий учбово-виробничою (учбовою) майстернею    17
Завідуючі: інтернатом при школі, заочним
відділенням школи                    12
Інспектор учбового (учбово-методичного) відділу     9
Завідуючий фільмотекою                 12
Методист із складання кінопрограм            11
Фільмоперевірник:
  1 категорії                     6
  2 категорії                     5
  3 категорії                     4
Завідуючий: друкарським бюро, гуртожитком;
старші: адміністратор, інспектор, касир;
товарознавець, стенографістка 1 категорії,
друкарка, яка працює з іноземним текстом         9
 
Друкарка 2 категорії, секретар-стенографістка,
експедитор по перевезенню вантажів,
оператор диспетчерської служби, старший
табельник, черговий по гуртожитку, паспортист,
статистик, секретар учбової частини           6
 
Секретар-друкарка, агент по постачанню, експедитор,
кресляр, копіювальник, нарядник, завідуючий
камерою схову, таксувальник, читець           5
 
Завідуючий: центральним складом, канцелярією;
старший товарознавець                  11
 
Завідуючий приймальним пунктом в навчально-
виробничих майстернях, які надають послуги
населенню                        10
 
Завідуючі: архівом, господарством, складом,
копіювально-розмножувальним бюро, фонотекою,
експедицією, фотолабораторією, касир,
стенографістка 2 категорії, друкарка 1 категорії,
адміністратор, інспектор, інкасатор, комендант      8
 
Перекладач-дактилолог                  11
 
Перекладач-секретар сліпого викладача (вчителя),
старший лаборант вищого навчального закладу I - II    9
рівня акредитації
 
Помічник директора по режиму               16
Старший черговий по режиму                12
Черговий по режиму                    11
Помічник вихователя                    7
Коректор, ветеринарний фальдшер, секретар
учбового (учбово-методичного) відділу, лаборант      7
 
Табельник, обліковець, архіваріус, діловод,
рахівник, калькулятор                   4
 

Примітки:

1. Посадові
оклади старший товарознавців, які мають вищу освіту, встановлюються на рівні посадових
окладів спеціалістів I категорії, а товарознавців, які не мають вищої освіти, —
на рівні окладів спеціалістів (без категорії).

2. Конкретні найменування посад
спеціалістів при складанні штатних розписів установ освіти визначаються за Класифікатором
посад службовців, наведеному в «Загальному класифікаторі професій робітників, посад
службовців і тарифних розрядів».

Робітники установ
і закладів освіти

*****************************************************************
       Назва професії        * Тарифний розряд
*****************************************************************
         1            *    2
*****************************************************************
Банщик                       3
Береговий: матрос, робітник            3
Береговий: матрос, робітник (старші)        4
Водій самохідних механізмів            4
Водій транспортно-прибиральних машин        5
Водій електро-автовізка              4
Візник                       3
Вахтер                       1
Гардеробник                    1
Двірник                      3
Дезинфектор                    4
Зоолаборант серпентарія              6
Опалювач                      3
Кастелянша                     3
Кіномеханіки:
  1 категорії                   9
  2 категорії                   8
  3 категорії                   5
Комірник                      4
Комірник (старший)                 5
Комірник, зайнятий на складах кислот і
хімікатів                     6
Конюх                       3
Кубівник                      1
Кур'єр                       1
Кучер                       1
Лісник                       5
Ліфтер                       3
Ліфтер при швидкості руху ліфтів:
  від 2,5 до 5 метрів за сек.           3
  від 5 до 7 метрів за сек.            4
  понад 7 метрів за сек.             5
Матрос-рятівник                  4
Машиніст по пранню і ремонту спецодягу
(білизни)                     5
Машиніст сцени:
  1 категорії                   9
  2 категорії                   8
  3 категорії                   6
Монтажник фільмокопій               4
Оператор пульту управління кіноустановки:
  1 категорії                   5
  2 категорії                   4
Оператор апаратів мікрофільмування і
копіювання                     6
Оператор обчислювальних машин:
  1 категорії                   7
  2 категорії                   6
Оператор копіювальних і розмножувальних
машин:
  при отриманні копій на папері          5
  при виготовленні друкарських форм з
  текстових і штрихових оригіналів        6
  при виготовленні друкарських форм з
  оригіналів, які містять півтонові і
  растрові зображення               7
Оператор електронно-обчислювальних машин
(старший)                     8
Перукар                      5
Палітурник                     4
Добирач довідкового та інформаційного матеріалу  4
Підсобний робітник                 3
Натирач підлоги                  3
Натирач, зайнятий натиранням підлоги з цінних
порід деревини                   4
Робітник по благоустрою населених пунктів (на
роботах по прибиранню нечистот вручну)       8
Ремонтник висотних частин будівель         8
Ремонтник спортивної зброї             8
Ремонтник спортивних суден             8
Реставратор фільмокопій              5
Садівник                      3
Сатураторщик                    1
Світлокопіювальник                 3
Шеф-кухар                     11
Сторож:
  1 класу                     5
  2 класу                     3
Склографіст (ротаторщик)              3
Склопротиральник                  3
Оператор електронно-обчислювальних машин      7
Прибиральник сміттєпроводу             4
Прибиральник приміщень, зайнятий в установах
і закладах народної освіти             3
Прибиральник території               3
Швейцар                      1
Швачка, зайнята ремонтом одягу, білизни      4
Електроосвітлювач                 5
Висококваліфіковані робітники, які зайняті
на особливо важких і відповідальних роботах    13
Робітники, зайняті комплексним обслуговуванням
і ремонтом будівель, споруд та обладнання:
  при виконанні робіт по 2-5 професіях       8
  при виконанні робіт по 6 і більше професіях   12
 

Примітки:

1. Місячні посадові
оклади дезинфекторів, машиністів по пранню і ремонту спецодягу, білизни, комірників
на складах кислот і хімікатів підвищуються на 12 відсотків.

2. Місячні посадові оклади
прибиральників приміщень, які використовують дезинфікуючі засоби, а також тих, які
зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.

Тарифні розряди для
робітників установ і закладів освіти

*****************************************************************
               * Кваліфікаційні розряди
               ************************************
               * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6
*****************************************************************
      1         * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7
*****************************************************************
 
Робітники, зайняті в
установах освіти:
  для відрядної оплати     3   3   4   5   7   8
  для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
 
Робітники, зайняті на
ремонті обладнання:
 
ремонт та обслуговування
технологічного обладнання
та електрообладнання:
  для відрядної оплати     4   4   5   6   8   9
  для погодинної оплати    3   4   5   6   7   8
 
ремонт та обслуговування
водопровідних та
каналізаційних систем:
  для відрядної оплати     3   4   5   6   7   8
  для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
ремонтно-будівельні роботи,
ремонт та виготовлення
меблів та інших виробів
з дерева:
  для відрядної оплати     3   3   4   5   7   8
  для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
 
ремонт та виготовлення
взуття:
  для відрядної оплати     2   3   4   5   6   8
  для погодинної оплати    2   2   3   4   6   7
 
Кухарі та інші виробничі
робітники громадського
харчування
  для погодинної оплати    2   2   3   4   6   7
 
Робітники, які зайняті
експлуатацією та
обслуговуванням котелень
  для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
 
Робітники, зайняті в
будівництві і на ремонтно-
будівельних роботах,
зокрема, будівельно-
монтажних роботах        4   4   5   6   8  10
 
Робітники учбово-виробничих (учбових) майстерень
 
      1. Майстерні машинобудівної промисловості
 
Верстатні роботи по обробці
металу та інших матеріалів
різанням на металообробних
верстатах; роботи по холодному
штампуванню металу та інших
матеріалів, роботи по
виготовленню і ремонту
інструменту та технологічної
оснастки:
  для відрядної оплати     4   5   6   7   8   9
  для погодинної оплати    3   4   5   6   7   9
 
На інших роботах:
  для відрядної оплати     3   4   5   6   7   9
  для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
 
    2. Майстерні промисловості металевих конструкцій
             та виробів
 
Верстатні роботи по обробці
металу та інших матеріалів
різанням на металообробних
верстатах; роботи по
холодному штампуванню металу
та інших матеріалів; роботи
по виготовленню і ремонту
інструменту та технологічної
оснастки:
  для відрядної оплати     3   4   5   6   8   9
  для погодинної оплати    3   4   5   6   7   9
 
На інших роботах:
  для відрядної оплати     2   3   4   5   7   8
  для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
 
      3. Майстерні деревообробної промисловості
 
  Для відрядної оплати     2   3   4   5   7   8
  Для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
 
        4. Майстерні легкої промисловості
 
Швейна та взуттєва
промисловість:
  для відрядної оплати     2   3   4   5   7   8
  для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
 
      5. Майстерні поліграфічної промисловості
 
Виробництво типу міських
та обласних друкарень
  для відрядної оплати     2   3   4   5   7   8
  для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
 
Виробництво типу дрібних
газетно-бланкових підприємств  2   3   4   5   6   7
 
      6. Майстерні по виготовленню брильянтів
 
  Для відрядної оплати     3   4   5   6   8   9
  Для погодинної оплати    3   4   5   6   8   9
 
    7. Майстерні побутового обслуговування населення
 
1. Ремонт та технічне
  обслуговування побутових
  машин і приладів, транспорт-
  них засобів, ремонт музичних
  інструментів, ремонт і виго-
  товлення меблів та інших
  виробів з дерева, металевих
  та ювелірних виробів,
  виробів із глини, фарфору,
  скла і пластмас, граверні
  роботи, рекламно-
  оформлювальні роботи,
  фотокінороботи, звукозапис:
  для відрядної оплати     2   3   4   5   6   8
  для погодинної оплати    2   3   4   5   6   8
 
2. Виготовлення виробів з
  каменю            4   5   6   7   8  10
 
3. Ремонт та виготовлення
  взуття, швейних, хутряних,
  шкіряних, пастижерних
  виробів, головних уборів,
  виробів текстильної
  галантереї, ремонт, пошив
  і в'язка трикотажних
  виробів, хімічна чистка і
  фарбування, обробка
  білизни, картонажні і
  палітурні роботи, переробка
  вовни, вичинка овчини та
  шкурок, помел борошна та
  інші види послуг виробни-
  чого характеру:
  для відрядної оплати     2   3   4   5   6   8
  для погодинної оплати    2   2   3   4   6   7
 

Працівники
автомобільного транспорту

        1. Водії вантажних автомобілів
****************************************************************
          *       Тарифні розряди
          *********************************************
          * 1 група   *  2 група   *  3 група
          *********************************************
          *Бортові    *Спеціалізовані і*Автомобілі по
Вантажопідйомність *автомобілі-  *спеціальні авто-*перевезенню
  (тонн)     *фургони    *мобілі: само-  *цементу, от-
          *загального  *скиди, цистерни,*рутохіміка-
          *призначення  *фургони, рефри- *тів, трупів,
          *       *жератори, кон- *безводного
          *       *тейнеровози, по-*аміаку,
          *       *жежні, технічної*аміачної во-
          *       *допомоги, сніго-*ди, гниючого
          *       *очищувальні, по-*сміття, асе-
          *       *ливально-мийні, *нізаційних
          *       *підмітально-при-*вантажів
          *       *биральні, авто- *
          *       *крани, автона- *
          *       *вантажувачі та *
          *       *інші; сідельні *
          *       *тягачі з напів- *
          *       *причепами та ба-*
          *       *ластні тягачі з *
          *       *причепами    *
*****************************************************************
     1     *   2    *    3    *   4
*****************************************************************
до 0,5         -         4       5
понад 0,5 до 1,5    4         5       5
понад 1,5 до 3     5         5       6
понад 3 до 5      5         6       6
понад 5 до 7      6         6       7
понад 7 до 10      6         7       7
понад 10 до 20     7         7       8
понад 20 до 40     7         8       9
понад 40 до 60     8         9       -
понад 60 до 100     -         10       -
понад 100 до 140    -         12       -
понад 140        -         13       -
 
    2. Водії автомобілів (у тому числі спеціальних)

Клас автомобіля

Робочий об’єм двигуна
(у літрах)

Тарифні розряди

Загальні

При роботі на легкових таксі
у м. Києві і в містах чисельністю населення 500 тис. чол. і більше, на санітарних
автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий і малий

до 1,8

4

5

Середній

понад 1,8 до 3,5

5

6

Великий

понад 3,5

5

6

 
    3. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
*****************************************************************
  Клас    *Габаритна  *    Тарифні розряди
  автобуса  *довжина   *************************************
        *автобусів  *Загальні * При роботі на міських та
        *(у метрах) *     * екскурсійних маршрутах
        *      *     * у м. Києві і в інших
        *      *     * містах з чисельністю
        *      *     * населення 500 тис.чол. і
        *      *     * більше, на санітарних
        *      *     * автобусах (крім швидкої
        *      *     * допомоги)
*****************************************************************
   1    *   2   *   3  *      4
*****************************************************************
 
Особливо малий  до 5       5         6
 
Малий      а) понад 5
          до 6,5     5         6
        б) понад 6,5
          до 7,5     6         7
 
Середній    понад 7,5
        до 9,5      7         8
 
Великий     а) понад 9,5
          до 11     8         9
        б) понад 11
          до 12     9         10
        в) понад 12
          до 15     9         10
        г) понад 15
          до 18     10         11
        д) понад 18   10         12
 
    4. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонартів - 4
 

Примітки:

Начальник автотранспортного
підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць (автомобілів, тракторів, шляхових
та інших машин) — 12.

Старші механіки (механіки),
які здійснюють керівництво автотранспортними підрозділами установ і організацій
освіти: з рухомим складом від 25 до 50 фізичних автомобілів, шляхових машин — 11,
а з рухомим складом від 15 до 25 — 9.

5. Тарифні розряди для робітників,
зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, при семигодинному робочому дні

*****************************************************************
                   *   Тарифні розряди
     Найменування робіт      ***************************
                   *для відрядної*для
                   *оплати    *погодинної
                   *       *оплати
*****************************************************************
          1         *   2   *   3
*****************************************************************
При навантаженні (розвантаженні) у
гарячому стані металу, агломерату і
шлаку, при навантаженні (розванта-
женні) руди, пеку, вугілля, вугіль-
ного брикету, креозоту, подової і
анодної маси, азбесту, негашеного
вапна та мінеральної вати, цементу;
при навантаженні (розвантаженні) на
судна шкідливих для здоров'я ван-
тажів, що змерзлись, і вантажів з
вагою одного місця понад 50 кг        9      9
 
При навантаженні (розвантаженні) у
залізничні вагони, автомобілі та
інший рухомий склад шкідливих для
здоров'я вантажів, що змерзлись, і
вантажів з вагою одного місця
понад 50 кг, при навантаженні
(розвантаженні) на судна інших
вантажів                   8      8
 
При навантаженні (розвантаженні) у
залізничні вагони, автомобілі та
інший рухомий склад решти вантажів,
на внутріскладській переробці
вантажів                   7      6
 

Примітки:

1. Оплата праці
вантажників, які зайняті на виконанні підсобних, допоміжних і господарських робіт,
пов’язаних із вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних складів,
територій вантажних дільниць тощо), за години переходів, переїздів на інші дільниці
робіт, а також години простою не з їх вини проводиться за 6 тарифним розрядом.

2. Вантажники, які працюють
в нічний час:

                   тарифні розряди
   при відрядній оплаті          7
   при погодинній оплаті          6
 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ УСТАНОВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, КУЛЬТУРИ ТА ІНШИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

(назва пункту 16 із змінами,
внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

16. Педагогічним працівникам установ
охорони здоров’я, соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної
плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для
аналогічних працівників установ освіти.

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Посадові оклади завідуючих навчальною
(педагогічною) частиною лікарні або санаторію встановлюються на рівні посадових
окладів заступників директорів по навчально-виховній роботі шкіл-інтернатів для
дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку.

При визначенні контингенту дітей для
встановлення посадових окладів завідуючих навчальною (педагогічною) частиною лікарні
або санаторію застосовується коефіцієнт 2,0.

Ставки заробітної плати (посадові
оклади) педагогічних працівників установ охорони здоров’я та соціального забезпечення
відповідно до переліку установ (додаток № 5) підвищуються на 15 — 20 відсотків.

(абзац четвертий пункту 16 із змінами,
внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Посадові оклади завідуючих навчальною
(педагогічною) частиною лікарні або санаторію підвищуються на 15 — 20 відсотків.

(абзац п’ятий пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Посадові оклади методистів організаційно-методичних
кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень установлюються на 10 відсотків вище
ставки заробітної плати викладача вищої категорії.

(абзац шостий пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

17. Педагогічним працівникам кімнат
школярів житлово-експлуатаційних організацій, театрів юного глядача, лялькових театрів
та інших установ, підприємств, організацій ставки заробітної плати встановлюються
в розмірах і на умовах, передбачених для педпрацівників установ освіти.

18. У тих випадках, коли ставки й
оклади, що вводяться у відповідності з цією Інструкцією (з урахуванням коефіцієнтів,
надбавок, доплат і пільг), нижчі від раніше встановлених (з урахуванням коефіцієнтів,
надбавок, доплат і пільг), працівникам за час їх роботи в даній установі (закладі)
на тій або вищій посаді виплачується відповідна різниця в заробітній платі (з урахуванням
пільг).

IV. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
КЕРІВНИХ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ ОСВІТИ, ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ЯКИХ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ
ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ, ДІТЕЙ)

19. При встановленні
посадових окладів керівників установ освіти контингент учнів (вихованців, дітей)
визначається в такому порядку:

а) у школах, школах-інтернатах
всіх типів і найменувань, училищах фізичної культури, педагогічних училищах, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатах трудового навчання та професійної орієнтації учнів,
міжшкільних комп’ютерних центрах по навчанню учнів основам інформатики та обчислювальної
техніки, центрах допризовної підготовки юнаків — учнів, школах-дитячих садках —
за обліковим складом учнів, дітей, вихованців на початок навчального року, а у вечірніх
(змінних) середніх загальноосвітніх школах з очно-заочною формою навчання — двічі
на рік: на початок I та II півріч.

Контингент учнів для встановлення
розмірів посадових окладів керівникам міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
та комп’ютерних центрів враховується з коефіцієнтом 0,25.

Контингент учнів, які знаходяться
на тривалому лікуванні в дитячих лікарнях (клініках), санаторіях (якщо немає спеціальної
школи при санаторії) і дитячих відділеннях лікарень для дорослих, враховується при
встановленні посадових окладів директору школи з коефіцієнтом 0,5, виходячи з середньорічного
контингенту учнів за попередній навчальний рік.

При встановленні посадових окладів
керівників шкіл-інтернатів (крім спеціальних) контингент вихованців (учнів, які
приходять), що проживають (включаючи тих, що навчаються в іншій школі) і тих, що
не проживають в інтернаті, враховується з коефіцієнтом 1,0.

При встановленні посадових окладів
керівників спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів для дітей і підлітків, які мають вади
у фізичному чи розумовому розвитку: для розумово відсталих, сліпих, сліпоглухих,
слабозорих, глухих, глухонімих, туговухих, з тяжкими порушеннями мови, з наслідками
поліомієліту та церебральними спастичними паралічами, потребують особливих умов
виховання або тривалого лікування, а також для дітей з затримкою психічного розвитку,
контингент учнів, вихованців (для шкіл-інтернатів, в тому числі і учнів, що приходять)
враховується з коефіцієнтом 2,0. Цей порядок застосовується при встановленні посадових
окладів керівників вечірних (змінних) та заочних шкіл для учнів, які мають вади
у фізичному чи розумовому розвитку;

б) у вищих навчальних закладах I —
II рівнів акредитації, дитячих будинках, приймальниках-розподільниках для неповнолітніх,
спеціальних школах для дітей, які потребують особливих умов виховання, позашкільних
та дитячих дошкільних закладах за обліковим складом вихованців (дітей) на 1 січня.

Кількість учнів, які брали участь
у масових заходах, що проводились позашкільними закладами, а також в екскурсійно-туристичних
заходах на екскурсійно-туристичних базах, в профільних таборах, на базах відпочинку,
оздоровлення, враховуються за середньорічною кількістю учнів, які брали участь в
заходах протягом попереднього календарного року.

Директорам вищих навчальних закладів
I — II рівнів акредитації при встановленні посадових окладів зараховуються, крім
того, особи, що підвищують кваліфікацію, а також ті, що навчаються на спеціальних
відділеннях по перепідготовці кадрів першого ступеня та на курсах по підготовці
до вступу в вищі навчальні заклади I — II рівнів акредитації. Контингент учнів —
заочників враховується з коефіцієнтом 0,4; *

в) у професійно-технічних навчальних
закладах і курсах по підготовці робітників та інших працівників — виходячи з планового
середньорічного контингенту учнів даного навчального закладу на відповідний календарний
рік.

Плановий середньорічний контингент
в професійно-технічних навчальних закладах, на курсах з підготовки робітників та
інших працівників, а також осіб, які навчаються на підготовчих курсах, визначається
шляхом множення контингенту, що навчається з різними строками навчання на відповідну
кількість навчальних місяців і ділення суми добутків на 12 місяців.

У професійно-технічних закладах, в
яких прийом і випуск учнів здійснюється один раз на рік (наприклад, початок занять
1 вересня, випуск учнів 1 липня), кількість учнів, випуск яких здійснено 1 липня,
по закінченні строку навчання не виключається з підрахунку середньорічного контингенту
до початку занять нового прийому, тобто до 1 вересня.

20. У випадках, коли установа освіти
відкривається протягом календарного року, обліковий склад враховується по плану
на кінець календарного року, а плановий середньомісячний контингент визначається
виходячи з кількості місяців, що залишились до кінця року.

21. Посадові оклади керівників загальноосвітніх
шкіл (крім вечірніх, змінних), училищ фізичної культури, шкіл-інтернатів, педагогічних
училищ, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, комп’ютерних центрів з навчання
учнів основам інформатики та обчислювальної техніки, центрів допризовної підготовки
юнаків не змінюються у зв’язку із зміною кількості учнів (вихованців) протягом навчального
року, а керівників вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, дитячих
будинків, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних шкіл для дітей,
які потребують особливих умов виховання, позашкільних та дитячих дошкільних закладів,
професійно-технічних навчальних закладів, курсів — у зв’язку із зміною кількості
учнів (вихованців, дітей) протягом календарного року.

22. Посадові оклади військових керівників
(керівників допризовної підготовки) середніх загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів
встановлюються залежно від загальної кількості учнів I — XI (XII) класів, в вищих
навчальних закладах I — II рівнів акредитації — від кількості учнів в групах, в
яких проводиться початкова військова підготовка, а в педагогічних та професійно-технічних
училищах — від загальної кількості учнів денних відділень.

23. При встановленні посадових окладів
керівників фізичного виховання вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації
та професійно-технічних навчальних закладів враховується контингент учнів денних
відділень.

____________
* Такий порядок вводиться з 1 січня 1994 року.

V. ПІДВИЩЕННЯ СТАВОК ТА ОКЛАДІВ.
ДОДАТКОВА ОПЛАТА ПРАЦІ

А. Підвищення ставок заробітної плати
та посадових окладів

24. Ставки заробітної
плати і посадові оклади підвищуються:

а) на 1,33 мінімальної заробітної
плати — особам, які мають звання «Народний вчитель СРСР»;

б) на 0,66 мінімальної заробітної
плати — особам, які мають звання «Заслужений вчитель», «Заслужений викладач», «Заслужений
працівник народної освіти», «Заслужений працівник профтехосвіти»;

в) на 1,33 або 0,66 мінімальної заробітної
плати — особам, які мають почесне звання відповідно «Народний» чи «Заслужений»,
крім тих, які перелічені в підпунктах «а», «б» та «з», при умові, що їх діяльність
на керівних, педагогічних та інших посадах в освітніх установах і закладах по профілю
співпадає з наявним почесним званням. Право вирішувати конкретні питання про відповідність
почесних звань, передбачених підпунктом «в», профілю роботи в установі, закладі
освіти належить керівнику установи у погодженні з профспілковим комітетом;

г) на 15 відсотків — за звання «Вчитель-методист»,
«Викладач-методист»;

(підпункт «г» пункту 24 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

д) на 10 відсотків — за звання «Старший
вчитель», «Старший викладач» *, «Вихователь-методист» , «Педагог-організатор-методист»,
«Старший вожатий-методист», «Практичний психолог-методист», «Керівник гуртка-методист»,
«Старший вихователь»;

(підпункт «д» пункту 24 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

е) на 15 відсотків — за звання «Майстер
виробничого навчання I категорії»;

(підпункт «е» пункту 24 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

є) 10 відсотків — за звання «Майстер
виробничого навчання II категорії»;

(підпункт «є» пункту 24 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

ж) майстрам виробничого навчання в
професійно-технічних навчальних закладах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах,
які мають звання «Майстер-кухар», «Майстер-кондитер» і перейшли на цю роботу з підприємств
громадського харчування, виплачується надбавка в розмірі 20 відсотків;

з) на 0,5 мінімальної заробітної плати
— керівникам фізичної культури, викладачам та вчителям фізичної культури за звання
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», «Заслужений тренер України»,
«Заслужений майстер спорту України»;

и) на 0,3 мінімальної заробітної плати
— керівникам фізичної культури, викладачам та вчителям фізичної культури, керівникам
гуртків за звання «Майстер спорту України міжнародного класу»;

і) на 0,15 мінімальної заробітної
плати — керівникам фізичної культури, викладачам та вчителям фізичної культури,
керівникам гуртків за звання «Майстер спорту України».

Підвищення, передбачені підпунктами
«з», «и», «і», провадяться по одному (вищому) званню.

На відміну від посади «Вихователь-методист»,
вихователям, що

____________
* Крім викладачів вищих навчальних закладів
I — II рівнів акредитації.

працюють в групах,
яким за результатами атестації присвоєно звання «Вихователь-методист», ставки заробітної
плати підвищуються на 10 відсотків.

(абзац пункту 24 у редакції наказу
Міністерства
 освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Підвищення ставок заробітної плати
за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи
на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника
з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю
предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової
атестації.

Особам з числа адміністративно-господарського,
учбово-допоміжного персоналу, вихователям та іншим працівникам, які можуть бути
залучені до викладацької роботи, підвищення педагогічних ставок за звання, зазначені
у цьому пункті, здійснюються на загальних підставах.

Підвищення ставок заробітної плати
вчителям, викладачам, вихователям, старшим вожатим, педагогам-організаторам, майстрам
виробничого навчання за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюються
в школах усіх типів і найменувань, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах трудового
навчання, вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації і професійно-технічних
навчальних закладах, дошкільних установах незалежно від відомчого підпорядкування.

У випадках, коли працівник одночасно
має право на підвищення ставок заробітної плати (посадових окладів) за наявність
звань, передбачених цим пунктом, по двох і більше підставах, підвищення здійснюється
по одній із них у максимальному розмірі.

Якщо працівник має одне із звань,
передбачених підпунктами «а», «б», «в», та одне із звань, передбачених у підпунктах
«г», «д», «е», «є», «ж», «з», «и», «і», то підвищення ставок і посадових окладів
провадиться по кожному із них.

25. Вчителям, викладачам, вихователям
та іншим педагогічним та керівним працівникам, які мають вчений ступінь доктора
чи кандидата наук, ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються:

— докторам наук — на 1,06 мінімальної
заробітної плати;

— кандидатам наук — на 0,63 мінімальної
заробітної плати.

26. Директорам, їх заступникам, методистам
та іншим працівникам освіти, які виконують педагогічну роботу, за наявність у них
звань, передбачених підпунктами «а», «б», «в» пункту 24 цієї Інструкції, чи вченого
ступеня підвищується посадовий оклад по основній посаді і ставка, що виплачується
за педагогічну роботу.

27. Директорам, їх заступникам, вчителям,
викладачам та іншим працівникам освіти при наявності у них звань, передбачених підпунктами
«а», «б», «в» пункту 24 (вчителям, викладачам, вихователям, керівникам фізичної
культури, керівникам гуртків, крім цього, звань, передбачених підпунктами «г», «д»,
«з», «и», «і» пункту 24 цієї Інструкції) і одночасно вченого ступеня посадовий оклад
(ставка заробітної плати) підвищується окремо як за звання, так і за вчений ступінь.

28. Посадові оклади (ставки заробітної
плати) працівників освіти підвищуються:

а) керівним та педагогічним працівникам
вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, спеціалізованих загальноосвітніх
навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови, які володіють іноземною
мовою і застосовують її в практичній діяльності, — на 10 відсотків;

(абзац перший підпункту «а» пункту 28
із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

завідуючим, вихователям, вихователям-методистам
дошкільних закладів, в яких спілкування з дітьми здійснюється іноземною мовою, —
на 5 відсотків.

(абзац другий підпункту «а» пункту 28
із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Знання іноземної мови встановлюється
на підставі дипломів і посвідчень навчальних закладів, закінчення яких дає право
викладання іноземної мови чи право викладання іншого навчального предмета іноземною
мовою, а при відсутності згаданих документів — комісіями по визначенню знання іноземної
мови, які можуть створюватись при органах управління освітою чи органах по керівництву
навчальними закладами і дошкільними установами;

б) керівним та педагогічним працівникам
гімназій, ліцеїв, колегіумів, коледжів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів,
колегіумів-інтернатів, вищих професійно-технічних навчальних закладів, вищих художніх
професійно-технічних навчальних закладів, професійно-художніх училищ, художніх професійно-технічних
училищ на 10 відсотків;

(підпункт «б» пункту 28 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

в) керівним працівникам, діяльність
яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, педагогічним працівникам,
помічникам вихователів шкіл-інтернатів і інтернатів загального типу, інтернатів-ліцеїв,
інтернатів-гімназій, інтернатів-колегіумів, училищ фізичної культури — на 10 відсотків;

(абзац перший підпункту «в» пункту 28
у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

— педагогічним працівникам (в т.ч.
майстрам виробничого навчання) та помічникам вихователів у позашкільних та дитячих
дошкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи
розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування,
у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — II рівнів
акредитації (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов
виховання або тривалого лікування, (в тому числі при індивідуальному навчанні таких
дітей); у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх та виховно-трудових колоніях,
у школах та професійно-технічних училищах при виправно-трудових установах, спеціальних
професійно-технічних навчальних закладах; у дитячих будинках, дитячих будинках —
інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування
батьків, у будинках дитини — на 20 відсотків;

(абзац другий підпункту «в» пункту 28
із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

— педагогічним працівникам та помічникам
вихователів у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, будинках дитини (класах,
групах) з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку чи тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях
для дітей, хворих на активні форми туберкульозу — на 30 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати).

(абзац третій підпункту «в» пункту 28
у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

У закладах освіти загального типу,
які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці
педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами)
здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

29. Посадові оклади керівних працівників,
діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, підвищуються:

у загальноосвітніх навчальних закладах
для дітей і підлітків, які потребують тривалого лікування або особливих умов виховання,
у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, у загальноосвітніх навчальних
закладах при виховних колоніях та при виправних установах, спеціальних професійно-технічних
навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах при виховних та виправних
установах, у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дошкільних навчальних
закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
чи тривалого лікування, — на 20 відсотків;

у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах,
школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
з контингентом дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
чи тривалого лікування, — на 30 відсотків;

Керівним працівникам, діяльність яких
безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом, педагогічним працівникам
та помічникам вихователів загальноосвітніх, вищих I — II рівнів акредитації, професійно-технічних
навчальних закладів (або за наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку, посадові оклади (ставки заробітної плати)
підвищуються на 25 відсотків.

(пункт 29 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

30. Підвищення посадових окладів директорам
шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, завідуючих дитячими дошкільними закладами
загального типу, що мають групи (класи) спеціального призначення (крім дитячих дошкільних
закладів, що мають групи з малими і загасаючими формами туберкульозу) провадиться
при наявності в них не менше двох таких класів (груп).

31. Працівникам із числа адміністративно-господарського,
обслуговуючого та навчально-допоміжного персоналу (крім помічників вихователя) закладів
освіти, які за характером роботи безпосередньо спілкуються з учнями, вихованцями
спеціальних (з особливим режимом) закладів, а також класів (груп) спеціального призначення,
організованих в закладах загального типу, посадові оклади підвищуються на 15 — 25
відсотків.

Перелік спеціальних (з особливим режимом)
закладів (класів, груп) викладений у додатку № 5.

Конкретний перелік працівників, які
мають право на підвищення посадових окладів, і розмір підвищення визначаються керівником
закладу за погодженням з профспілковим комітетом у залежності від інтенсивності
і тривалості спілкування з учнями (вихованцями), які мають вади у фізичному чи розумовому
розвитку, потребують тривалого лікування або особливих умов виховання.

У закладах освіти загального типу,
які мають класи чи групи спеціального призначення (з особливим режимом), оплата
праці адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу за підвищеними
на 15 — 25 відсотків посадовими окладами здійснюється тільки за години роботи в
цих класах (групах).

У дошкільних закладах загального типу,
які мають групи для дітей з малими і загасаючими формами туберкульозу (незалежно
від кількості груп) оплата праці за підвищеними ставками (посадовими окладами) провадиться
всім працівникам, крім вихователів, музичних керівників, помічників вихователів,
які в цих групах не працюють.

32. Працівникам (крім педагогічних
та керівних, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним процесом)
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків,
дитячих будинків, будинків дитини, оздоровчих таборів (загонів, груп), укомплектованих
цими дітьми, ставки заробітної плати (посадові оклади) підвищуються на 20 відсотків.

Працівникам шкіл, шкіл-інтернатів
усіх типів та професійно-технічних училищ, в яких створені групи (класи) для дітей-сиріт
і дітей, які залишились без піклування батьків, таке підвищення не провадиться.

33. Керівники закладів і установ освіти
за погодженням з профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати робітникам,
спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами
праці у розмірі до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) і до 24 відсотків
тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими
умовами праці в порядку і на підставі переліку робіт, передбачених у додатку № 9.

Вказані доплати включаються до середньої
заробітної плати у всіх випадках її обчислення.

34. У випадках, коли працівникам освіти
передбачено підвищення ставок і посадових окладів за двома чи більше підставами,
ставки і посадові оклади спочатку збільшуються на розмір підвищень, передбачених
у відсотках, а потім на розмір підвищень, передбачених у карбованцях. При цьому
утворюються нові ставки (посадові оклади).

У випадках, коли працівники закладів
освіти мають право на підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів у відсотках
за різними підставами, тобто в закладах для дітей, які мають одночасно дві і більше
вади розвитку або одночасно мають дефекти розвитку і потребують тривалого лікування,
їх ставки і посадові оклади підвищуються на загальних підставах, але не більш як
на 25 відсотків.

(абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Якщо підвищення ставок і окладів у
відсотках, крім зазначених вище, встановлено іншими спеціальними рішеннями уряду,
а також за підставами, передбаченими одночасно в пунктах 31 та 32 Інструкції, абсолютний
розмір кожного підвищення визначається із ставки (посадового окладу) без урахування
іншого підвищення, але не більше ніж за двома підставами.

35. Керівникам шкіл та їх заступникам
з навчальної роботи, в обов’язки яких входить керівництво групами продовженого дня
(за наявності в закладі не менше двох таких груп), посадовий оклад підвищується
на 5 відсотків. Якщо в штатах школи є два і більше заступники директора по навчальній
роботі, то посадовий оклад підвищується лише одному, в обов’язки якого входить керівництво
групами продовженого дня. Підвищення окладів в цих розмірах провадиться незалежно
від того, отримують вони повний оклад чи ні.

(абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

У початкових школах, де посада директора
не передбачена, доплата за групи продовженого дня провадиться вчителю, на якого
покладені обов’язки по керівництву школою.

Б. Додаткова оплата праці за класне
керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт

36. Вчителям, викладачам,
старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам
(крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів
I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться
додаткова оплата за класне керівництво:*

(абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

— у I — IV класах — в розмірі 
20 відсотків ставки заробітної плати;

(абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти України від 17.02.99 р. № 41,
 наказом Міністерства освіти і
 науки України від 24.02.2005 р. № 118)

— у V — XI (XII) класах (в тому числі
при виправно- та виховно-трудових установах та спеціальних професійно-технічних
училищах) — в розмірі 25 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу);

(абзац третій пункту 36 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти України від 17.02.99 р. № 41,
 наказом Міністерства освіти і
 науки України від 24.02.2005 р. № 118)

— у вищих навчальних закладах I —
II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, крім вечірніх
(змінних) професійно-технічних навчальних закладів (відділень, груп) і професійно-технічних
навчальних закладів при виправно-трудових установах Міністерства внутрішніх справ
— в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу).

(абзац четвертий пункту 36 із змінами,
внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти України від 17.02.99 р. № 41,
 наказом Міністерства освіти і
 науки України від 24.02.2005 р. № 118)

В класах (класах-комплектах, групах)
шкіл усіх типів і найменувань з числом учнів менше 12 чоловік, в професійно-технічних
навчальних закладах — менше 20 чоловік, в навчальних закладах мистецтв — від 12
до 15 чоловік оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних
розмірів доплат.

Абзац шостий пункту 36 підрозділу
Б розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 24.02.2005 р. № 118)

Викладачам вищих навчальних закладів
I — II рівнів акредитації в період перебування учнів на виробничій (технологічній,
переддипломній) і навчальній практиці, якщо вона продовжується більше ніж місяць
і проводиться за межами того населеного пункту, де розташований навчальний заклад,
а також у випадку випуску учнів в місяць, що передує червню, додаткова оплата за
класне керівництво не проводиться за місяць відсутності учнів. Викладач може здійснювати
класне керівництво лише в одній групі.

37. Вчителям I — IV класів загальноосвітніх
шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань за перевірку зошитів учнів провадиться
додаткова оплата в розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати. Ця доплата провадиться
основному вчителю незалежно від навантаження.

(абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти України від 17.02.99 р. № 41,
 наказом Міністерства освіти і
 науки України від 24.02.2005 р. № 118)

Якщо в I — IV класах уроки з мов проводить
інший вчитель, доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну кількість
годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів з урахуванням
кількості учнів. В такому ж порядку провадиться оплата за перевірку зошитів учнів
вчителям I-IV класів, які ведуть індивідуальні заняття на дому, групові та індивідуальні
заняття в лікарні або санаторії.

____________
* Тут і далі установ освіти незалежно від відомчого підпорядкування

Вчителям V —
XI (XII) класів, шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, в тому числі і
тим, які ведуть індивідуальні та групові заняття з учнями на дому (в лікарні або
санаторії), училищ фізичної культури, старшим викладачам та викладачам вищих
навчальних закладів I — II рівнів акредитації, у тому числі заочних відділень, і
професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за перевірку
письмових робіт з мов та літератури в розмірі 20 відсотків, математики — 15 відсотків,
іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та креслення — 10
відсотків ставки заробітної плати. При цьому за перевірку робіт з креслення вчителям
загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів і училищ фізичної культури доплата не провадиться.

(абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти України від 17.02.99 р. № 41,
 наказом Міністерства освіти і
 науки України від 24.02.2005 р. № 118)

Викладачам курсів доплата за перевірку
письмових робіт провадиться в розмірі 6 відсотків ставки заробітної плати, якщо
навчальними планами передбачене проведення таких робіт з цих предметів.

(абзац четвертий пункту 37 із змінами,
внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти України від 17.02.99 р. № 41)

38. В початкових класах (класах-комплектах),
в яких заняття повинні вести два вчителі, у випадку відсутності другого вчителя
по хворобі або з інших причин доплата за класне керівництво і перевірку зошитів
провадиться як за один клас (клас-комплект) в залежності від загальної кількості
учнів.

В I — XI (XII) класах (класах-комплектах)
шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, училищ фізичної культури з кількістю
учнів менше 12 чоловік, а також в групах професійно-технічних училищ з кількістю
учнів 12 — 15 чоловік оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі
50 відсотків відповідних доплат. Даний порядок оплати застосовується і при поділі
класів та груп на підгрупи.

Перерахунок розміру доплат за класне
керівництво, перевірку зошитів (письмових робіт) у зв’язку із зміною кількості учнів
протягом навчального року не провадиться (крім випадків, коли тарифікація педагогічних
працівників здійснюється на початок першого та другого півріччя).

39. Додаткова оплата за перевірку
письмових робіт вчителям і викладачам, вказаним в третьому абзаці п. 37, провадиться
з урахуванням встановленої норми навчального навантаження.

У випадках, коли вчитель або викладач
має навантаження з предметів, по яких встановлена додаткова оплата за перевірку
письмових робіт більше чи менше 18 годин на тиждень (72 години на місяць), доплата
відповідно збільшується чи зменшується.

В. Додаткова оплата праці за керівництво
предметними, цикловими та методичними комісіями, відділеннями, завідування навчальними
кабінетами, навчально-дослідними ділянками, виконання обов’язків майстра навчальних
майстерень, проведення позакласної роботи з фізичного виховання

40. Учителям загальноосвітніх
навчальних закладів, викладачам професійно-технічних навчальних закладів, старшим
викладачам та викладачам вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації за
керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями провадиться додаткова
оплата в розмірі 10 — 15 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат
установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

(абзац перший пункту 40 в редакції
наказу
 Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

Перелік предметних і циклових комісій
на навчальний рік у вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах та курсах встановлюється директором у відповідності до положення
про предметну (циклову) комісію.

41. Учителям, іншим працівникам загальноосвітніх
навчальних закладів, училищ фізичної культури, а також викладачам загальноосвітніх
дисциплін професійно-технічних навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами
провадиться додаткова оплата в розмірі 10 — 13 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального
закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

(абзац перший пункту 41 в редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

У школах, школах-інтернатах, училищах
фізичної культури, вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах, в яких створені кабінети обчислювальної техніки, вчителям,
викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки,
провадиться доплата в розмірі 5 — 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням
з профспілковим комітетом.

(абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

У випадках, коли викладання шкільного
курсу «Основи інформатики і обчислювальної техніки» покладено на міжшкільні навчально-виробничі
комбінати трудового навчання і професійної орієнтації і в навчально-виробничі комбінати
із шкіл передано навчальні години, передбачені на цю мету в навчальних планах, доплата
за завідування кабінетом обчислювальної техніки і за працюючі комп’ютери встановлюється
працівникам навчально-виробничих комбінатів, на яких покладено виконання цієї роботи.

Учителям та викладачам допризовної
підготовки за завідування кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром провадиться
додаткова оплата в розмірі 10 відсотків від ставки заробітної плати.

(пункт 41 доповнено абзацом четвертим
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Учителям та викладачам загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівнів
акредитації за завідування спортивними залами провадиться додаткова оплата в розмірі
10 відсотків ставки заробітної плати.

(пункт 41 доповнено абзацом п’ятим згідно
з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

42. Старшим викладачам, викладачам,
майстрам виробничого навчання вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації
за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями провадиться додаткова оплата
в розмірі 10 — 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за погодженням
з профспілковим комітетом. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального
закладу.

(абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними
згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118,
 від 11.06.2007 р. № 471)

Викладачам, майстрам виробничого навчання
професійно-технічних навчальних закладів (крім викладачів загальноосвітніх дисциплін
професійно-технічних навчальних закладів) за завідування навчальними кабінетами
або лабораторіями провадиться додаткова оплата в розмірі 13 — 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником
навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

(пункт 42 доповнено абзацом другим згідно
з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

43. Вчителям за завідування навчально-дослідними
ділянками (теплицями, парниковими господарствами) провадиться додаткова оплата:
у загальноосвітніх навчальних закладах I — II ступенів — у розмірі 10 відсотків
ставки заробітної плати, у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів
— у розмірі 13 відсотків ставки заробітної плати, а в школах-інтернатах та спеціальних
школах для дітей, які потребують особливих умов виховання, — 15 відсотків ставки
заробітної плати. Доплата провадиться тільки при наявності ділянки розміром не менше
0,5 га протягом 9 місяців, а при наявності теплиці або парникового господарства
доплата провадиться протягом всього року незалежно від того, чи є при школі навчально-дослідна
ділянка.

(абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

При наявності в штаті школи-інтернату
агронома доплата вчителю за завідування навчально-дослідною ділянкою не провадиться.

44. Учителям та іншим педагогічним
працівникам, які проводять навчальні заняття з трудового навчання, за завідування
кожною майстернею у загальноосвітніх навчальних закладах установлюється доплата
в розмірі 15 — 20 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється
керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. За завідування
комбінованою майстернею (з обробки металу та деревини, обладнану в одному приміщенні)
установлюється доплата в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати.

(абзац перший пункту 44 в редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

За виконання обов’язків майстра навчальних
майстерень, в яких проводяться заняття з обслуговуючих видів праці (обробка тканини,
кулінарія), доплата провадиться як за одну майстерню, незалежно від того, в скількох
приміщеннях вона розташована.

У необхідних випадках допускається
поділ однієї доплати за виконання обов’язків майстра навчальних майстерень між двома
вчителями трудового навчання.

45. Педагогічним працівникам за проведення
позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
усіх типів і найменувань (крім шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування) здійснюється доплата у таких розмірах: при кількості класів
(класів-комплектів) від 10 до 19 — 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати), від 20 до 29 — 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати),
від 30 і більше — 30 — 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Педагогічним працівникам за проведення
позакласної роботи з фізичного виховання учнів у школах-інтернатах для дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинках для дітей шкільного
віку та дитячих будинках інтернатного (змішаного) типу здійснюється доплата у розмірі
30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від кількості
класів (груп). Доплата може провадиться як одному, так і декільком працівникам.

(пункт 45 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Г. Додаткова оплата праці за керівництво
школами (класами), інтернатами, філіалами, відділеннями (групами), навчально-консультаційними
пунктами шкіл, відділами позашкільних закладів

46. У початкових, вечірніх
(змінних) середніх загальноосвітніх школах, музичних школах-семирічках і художніх
школах з кількістю учнів до 50 посада директора не встановлюється.

За керівництво такою школою
одному із вчителів, а за керівництво класами з очно-заочною формою навчання при
денних загальноосвітніх школах директору провадиться доплата в розмірі — 25 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати).

(абзац другий пункту 46 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

47. Директорам початкових шкіл з кількістю
учнів від 50 до 100 посадовий оклад встановлюється з урахуванням виконання ними
навчального навантаження в обсязі 10 годин на тиждень.

Директорам початкових шкіл з кількістю
учнів понад 100, директорам базових початкових шкіл при педучилищах, а також директорам
вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з кількістю учнів понад 50 посадові
оклади встановлюються на загальних підставах.

48. Директорам загальноосвітніх шкіл,
вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації музичних та художніх шкіл, хорових,
хореографічних, циркових, музично-хореографічних училищ встановлюється додаткова
оплата за завідування інтернатом в розмірі — 10 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).

(абзац перший пункту 48 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

Директорам дитячих музичних, художніх
шкіл і шкіл мистецтв, які здійснюють керівництво школами загальної, музичної, художньої,
хореографічної освіти і працюють на базі дитячих музичних, художніх шкіл та шкіл
мистецтв, здійснюється доплата в розмірі половини посадового окладу директора цієї
школи.

49. За завідування навчально-консультаційними
пунктами заочних відділень шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх
шкіл з очно-заочними формами навчання, для сліпих і слабозорих, глухих і слабочуючих
педагогічним працівникам здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).

(пункт 49 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

50. Керівнику гуртка позашкільного
закладу, який здійснює керівництво відділом (при наявності у відділі не менше 10
гуртків одного профілю) провадиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків посадового
окладу. При наявності посади завідуючого вказана доплата не провадиться.

(пункт 50 із змінами, внесеними згідно
з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Педагогічним працівникам позашкільних
навчальних закладів провадиться додаткова оплата за завідування майстернями та паспортизованими
музеями позашкільних навчальних закладів у розмірі 15 — 20 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником
закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

(пункт 50 доповнено абзацом другим згідно
з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Педагогічним працівникам позашкільних
навчальних закладів провадиться додаткова оплата за завідування навчальними кабінетами,
лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними
ділянками, теплицями позашкільних навчальних закладів
у розмірі 10 — 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням
з профспілковим комітетом.

(пункт 50 доповнено абзацом третім
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

51. Викладачам, старшим викладачам
вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації по підготовці працівників мистецтв,
музичних відділень педагогічних училищ за завідування відділенням провадиться додаткова
оплата у розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати.

(абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Викладачам, старшим викладачам вищих
навчальних закладів I — II рівнів акредитації за завідування вечірніми, заочними
відділеннями, відділеннями за спеціальністю (однією або декількома спорідненими)
провадиться додаткова оплата у розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати.

(абзац другий пункту 51 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Доплата за завідування відділеннями
провадиться при відсутності штатної посади завідуючого відділенням.

Д. Додаткова оплата праці за суміщення
професій і посад, не пов’язаних з педагогічною роботою, надбавки за високі творчі
та виробничі досягнення в роботі, преміювання, інші види додаткової оплати

52. Керівники установ
і закладів освіти мають право в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці)
встановлювати:

— за погодженням з профспілковим
комітетом — доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування
чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою
обов’язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та
переліків суміщуваних професій (посад). Конкретний розмір доплат встановлюється
з фактично виконаного обсягу робіт. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього
керівника його штатним заступникам не провадяться;

— доплати за перевищення планової
наповнюваності груп вихователям, вчителям-логопедам (вчителям-дефектологам), музичним
керівникам, інструкторам з фізкультури, помічникам вихователів та санітаркам — няням
дошкільких закладів. Доплати провадяться за фактичну кількість дітей, що відвідували
групи понад встановлену норму наповнюваності за минулий місяць, виходячи зі ставки
заробітної плати (посадового окладу) відповідного працівника;

— надбавки за високі творчі та виробничі
досягнення, залежно від особистого внеску кожного працівника або за виконання особливо
важливих (термінових) робіт на строк їх виконання. Керівникам установ і закладів
надбавки затверджуються вищестоящими органами управління. Надбавки зменшуються або
повністю відміняються при погіршенні якості роботи.

53. Преміювання працівників здійснюється
у відповідності з положеннями про преміювання, які затверджуються керівниками установ
за погодженням з профспілковими комітетами.

Премії, які виплачуються працівникам,
максимальними розмірами не обмежуються.

Розміри матеріальної допомоги працівникам
визначаються керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом.

Керівникам установ і закладів розміри
премій і матеріальної допомоги встановлюються за погодженням з профспілковим комітетом
і вищестоящими органами управління.

Розміри премій визначаються з урахуванням
доплат і надбавок, перелічених у додатку № 8.

На преміювання працівників установ
і закладів освіти, а також на виплату їм різного роду доплат та надбавок, матеріальної
допомоги не можуть спрямовуватись кошти, передбачені на оплату праці вихованців,
учнів, в т.ч. добровільно внесених, перерахованих за рішенням самих учнів у фонди
навчально-виховного закладу.

Працівники вищестоящих органів управління
не можуть преміюватись і одержувати матеріальну допомогу за рахунок коштів підвідомчих
установ і закладів, які виділяються на їх утримання.

54. За систематичну роботу понад встановлену
тривалість робочого часу керівним та іншим працівникам позаміських оздоровчих таборів
або таборів з цілодобовим перебуванням дітей, а також туристських походів, експедицій,
екскурсій провадиться доплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки).

Конкретний перелік працівників, які
мають право на зазначену доплату, визначається керівником табору.

55. Працівникам, які відповідають
за ведення діловодства та бухгалтерського обліку у загальноосвітніх школах, уключаючи
вечірні (змінні) загальноосвітні школи, школах-дитячих садках, на заочних відділеннях
середніх загальноосвітніх шкіл, у інтернатах при загальноосвітніх школах, середніх
музичних, художніх школах та училищах з підготовки працівників мистецтв, шкільних
та міжшкільних навчально-виробничих майстернях, здійснюється додаткова оплата в
розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

(абзац перший пункту 55 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

абзац другий пункту 55 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471)

абзац третій пункту 55 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471)

абзац четвертий пункту 55 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471)

абзац п’ятий пункту 55 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471,
 у зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий
 вважати абзацами другим та третім)

Додаткова оплата в розмірах, передбачених
у цьому пункті, провадиться і в тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться
централізованою бухгалтерією.

За ведення бухгалтерського обліку
по виробництву і реалізації сільськогосподарської продукції, в т. ч. і в підсобних
господарствах, бухгалтерам провадиться додаткова оплата у розмірі 10 відсотків посадового
окладу. Доплати провадяться за рахунок прибутків від виробництва продукції. Цей
порядок не застосовується, коли для виконання зазначених робіт передбачаються штатні
одиниці бухгалтерів.

(абзац третій пункту 55 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

56. Директорам, заступникам директорів
з адміністративно-господарської роботи (помічникам директорів, завідуючим господарством)
загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та дитячих будинків усіх типів і найменувань,
які виробляють сільськогосподарську продукцію (в т. ч. у підсобних господарствах),
здійснюється додаткова оплата в розмірі не менше 0,53, а директорам, заступникам
директорів, старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів, що виробляють
сільськогосподарську продукцію (в т. ч. в учбових і підсобних сільських господарствах)
— у розмірі не менше 0,66 мінімальної заробітної плати.

Доплата здійснюється за рахунок прибутків
від виробництва продукції.

57. За завідування господарством у
вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх школах та інтернатах при школах (у
випадках, коли в них не передбачена посада завідуючого господарством) помічникам
директорів по господарській частині або завідуючим господарством та іншим працівникам
загальноосвітніх шкіл (при відсутності в штатах цих посад) провадиться додаткова
оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу:

(абзац перший пункту 57 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

абзац другий пункту 57 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471)

абзац третій пункту 57 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти
і
 науки України від 11.06.2007 р. № 471)

58. У загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря,
педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним
фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі
10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

За наявності в закладах штатних посад
бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі
5 — 15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником
навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір
фонду підручників, з яким ведеться робота.

(пункт 58 в редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

59. Лаборантам денних середніх загальноосвітніх
навчальних закладів, які одночасно виконують обов’язки лаборантів фізичних та хімічних
кабінетів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх навчальних закладів, провадиться
додаткова оплата в розмірі 5 відсотків посадового окладу за кожний кабінет при умові,
що в штаті цих шкіл не передбачені посади лаборантів.

(пункт 59 із змінами, внесеними згідно
з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

60. Директорам, заступникам директорів,
які відповідають за організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам
професійно-технічних навчальних закладів, де створені вечірні (змінні) групи, провадиться
додаткова оплата за організацію і керівництво навчально-виробничим навчанням учнів
у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

(абзац перший пункту 60 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

Директорам, заступникам директорів,
які відповідають за організацію навчально-виробничої і господарської роботи (завідуючим
господарством), та головним бухгалтерам професійно-технічних навчальних закладів,
у яких здійснюється теоретичне навчання робітників з виробництва, за роботу по керівництву
і фінансово-господарському обслуговуванню груп по підготовці робітників провадиться
додаткова оплата в розмірі 0,33 мінімальної заробітної плати при загальній кількості
учнів у цих групах 50 — 125 чоловік і в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати
при загальній кількості учнів більше 125 чоловік;

— працівникам, які ведуть діловодство
та касові операції — в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати кожному при кількості
учнів не менше 50 чоловік.

Вказані в цьому пункті доплати провадяться
працівникам один раз на місяць, виходячи з фактичного контингенту учнів, які навчаються
протягом цього місяця у вечірніх (змінних) групах та групах теоретичного навчання.

У навчальних закладах професійно-технічного
навчання, в яких здійснюється теоретичне навчання робітників з виробництва, вечірня
(змінна) та курсова підготовка робітників з загальним контингентом учнів більше
200 чоловік, може вводитися додатково посада заступника директора.

У цьому випадку додаткова оплата заступнику
директора, який відповідає за організацію навчально-виробничої роботи, не провадиться.

61. Директорам і заступникам директорів
вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних
закладів, учні яких проживають у гуртожитках, здійснюється додаткова оплата в розмірі
10 відсотків посадового окладу.

(пункт 61 із змінами, внесеними згідно
з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

62. В училищах фізичної культури вчителям
(викладачам) по спорту за підготовку висококваліфікованих спортсменів, керівникам,
спеціалістам та службовцям за забезпечення високоякісного навчально-тренувального
процесу провадиться додаткова оплата на умовах і в розмірах, передбачених для працівників
фізичної культури і спорту.

VI. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ

63. Оплата праці педагогічних
працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок
заробітної плати (посадових окладів) з врахуванням підвищень, фактичного обсягу
педагогічної роботи, доплат та надбавок.

Навчальне навантаження між
вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником
установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених
навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних
умов, що склались у закладі.*

Обсяг навчальної та іншої педагогічної
роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними
розмірами не обмежується.

Обсяг навчального навантаження педагогічним
працівникам шкіл, шкіл-інтернатів (крім учителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх
шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, що
навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях) і викладачам
педучилищ визначається один раз на рік окремо по півріччях.

Навчальне навантаження вчителів вечірніх
(змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання,
заочних шкіл, а також вчителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому
лікуванні у лікарнях, визначається два рази на рік до початку першого та другого
півріччя.

Навчальне навантаження викладачам
вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних
закладів визначається один раз на рік до початку навчального року.

А. Порядок встановлення розмірів ставок
заробітної плати та посадових окладів

64. Ставки заробітної
плати (посадові оклади) вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних
працівників виплачуються:**

а) за 3 години педагогічної
(викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): вчителям I — XI (XII) класів
шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань; вчителям трудового навчання II
— III класів спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які потребують особливих умов
виховання; учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним психологам спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); викладачам III — V класів шкіл естетичного
виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з п’ятирічним строком
навчання; викладачам V — VII класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних,
художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання; викладачам
спеціальних дисциплін I — XI класів середніх музичних і художніх шкіл та

____________
* З дотриманням Кодексу законів
про працю України.

**
Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6-денного режиму роботи.

шкіл-інтернатів;
викладачам I — IV класів дитячих художніх шкіл і шкіл загальної художньої освіти
з чотирирічним строком навчання; викладачам і старшим викладачам педагогічних училищ;
учителям-дефектологам і логопедам установ охорони здоров’я та соціального забезпечення
(крім будинків дитини); керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової
роботи, в тому числі організованих у закладах освіти на принципах самоокупності;
учителям груп для занять з іноземної мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл
і в дошкільних закладах, що працюють на принципах самоокупності; викладачам постійно
діючих курсів по вивченню мов, стенографії, машинопису з терміном навчання один
рік і більше; вчителям і викладачам училищ фізичної культури;

(підпункт «а» пункту 64 із змінами,
внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

б) за 3 години викладацької роботи
в середньому в день (720 годин на рік): викладачам та старшим викладачам вищих навчальних
закладів I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних постійно діючих
курсів, курсів по підготовці до вступу в вищі навчальні заклади I — II рівнів акредитації;

в) за 20 годин викладацької роботи
на тиждень: завідуючим логопедичними пунктами, логопедам будинків дитини, вчителям-логопедам
і вчителям-дефектологам у дошкільних навчальних закладах;

(підпункт «в» пункту 64 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

г) за 4 години педагогічної (викладацької)
роботи в день (24 години на тиждень): викладачам I — II класів шкіл естетичного
виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з п’ятирічним строком
навчання; викладачам I — IV класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних,
художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання; музичним
керівникам; концертмейстерам, акомпаніаторам і культорганізаторам;

д) за 4 години педагогічної (викладацької)
роботи на день (1016 годин на рік): викладачам постійно діючих курсів по вивченню
мов, стенографії, машинопису з строком навчання менше одного року;

е) за 25 годин виховної роботи на
тиждень: вихователям спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей і
підлітків з вадами у фізичному чи розумовому розвитку;

є) за 5 годин педагогічної роботи
в день (30 годин на тиждень): вихователям груп загального типу дошкільних навчальних
закладів, вихователям, старшим вихователям шкіл-інтернатів, дитячих будинків, крім
шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням російської мови та посиленою військово-фізкультурною
підготовкою, інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня, установ охорони здоров’я,
приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, спеціальних
шкіл та спеціальних профтехучилищ для дітей і підлітків, які потребують особливих
умов виховання, кімнат школяра при клубах, палацах культури, житлово-експлуатаційних
організаціях, училищ фізичної культури, інструкторам з фізкультури, інструкторам
слухових кабінетів;

(підпункт «є» пункту 64 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

ж) за 6 годин педагогічної роботи
в день (36 годин на тиждень) вихователям-методистам дитячих дошкільних закладів,
дитячих майданчиків, дитячих парків;

(підпункт «ж» пункту 64 із змінами, внесеними
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118)

з) за 7 годин роботи в день (41 година
на тиждень): майстрам виробничого навчання, в тому числі навчання водінню, вихователям
професійно-технічних навчальних закладів.

Ставки заробітної плати педагогічних
працівників, перелічених у підпунктах «а» — «з» цього пункту, встановлюються виходячи
із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені
між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість
уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. В
навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ, професійно-технічних
навчальних закладів час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах
(45 хвилин), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хвилин).
Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається
на вивчення предмета і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі
чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків в зв’язку із зменшенням її тривалості
не означає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифікації.

За години педагогічної роботи, виконаної
понад встановлену норму, провадиться додаткова оплата відповідно до отримуваної
ставки заробітної плати в одинарному розмірі.

У тих випадках, коли робота понад
встановлену норму виконується вихователями, помічниками вихователів, санітарками-нянями
дошкільних закладів з причини невиходу на роботу змінника, або у випадках, коли
батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за
межами робочого часу, встановленого графіками роботи, оплата праці провадиться відповідно
до статті 106 Кодексу законів про працю України, як за
надурочну.

Цей порядок застосовується у випадках,
коли робота понад встановлену норму робочого часу виконувалась без перерви після
закінчення основного робочого часу.

Адміністрація зобов’язана вжити заходів
для заміни відсутнього працівника. Надурочна робота допускається, як виняток, з
дозволу профспілкового комітету.

Надурочна робота не повинна перевищувати
для кожного працівника 120 годин на рік.

При погодинній оплаті праці надурочна
робота оплачується за перші дві години у полуторному розмірі, а наступні години
— у подвійному розмірі.

Оплата надурочних робіт здійснюється
в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) закладу, установи.

Якщо для працівника установи чи закладу
освіти законодавством не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він
становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на тиждень).

65. Педагогічним працівникам, які
мають освіту в обсязі учительського інституту та прирівнених до нього навчальних
закладів, ставки заробітної плати і посадові оклади встановлюються у розмірах, передбачених
для працівників, які мають середню спеціальну освіту.

66. Учителям і викладачам, старшим
викладачам, які мають стаж педагогічної роботи 25 і більше років, при неповному
навчальному навантаженні виплачується гарантована частина ставки у розмірі 0,48
мінімальної заробітної плати, а за години проведених занять провадиться оплата виходячи
із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної заробітної плати.

У тих випадках, коли вчителі і викладачі,
які мають стаж педагогічної роботи 25 і більше років, працюють у двох чи декількох
навчальних закладах і за усіма місцями роботи (разом) мають неповне навчальне навантаження,
гарантована частина ставки виплачується тільки за основним місцем роботи. Оплата
за години проведених занять за усіма місцями роботи здійснюється у таких випадках,
виходячи із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної заробітної плати.

Вчителям, які працюють у різних класах
(I — IV, V — XI (XII), гарантована частина ставки виплачується, якщо їх заробітна
плата за загальне навчальне навантаження в цих класах менше за місячну ставку. При
визначенні навчального навантаження виховательська робота в групах продовженого
дня не враховується.

Зазначений порядок виплати гарантованої
частини ставки не застосовується для працівників, які отримують пенсію за віком,
по інвалідності чи за іншими підставами, а також для працівників з числа адміністративно-господарського
та навчально-допоміжного персоналу, які ведуть у цих же закладах викладацьку роботу.

67. У навчальних закладах з індивідуальними
формами навчання (музичні школи, училища тощо) за години викладацької роботи, не
виконані у зв’язку з неявкою учнів на заняття, оплата праці провадиться у розмірі
не менше двох третин їх тарифних ставок.

При наявності економії фонду заробітної
плати за згодою керівника навчального закладу невичитані години можуть бути проведені
протягом навчального року з додатковою погодинною оплатою.

Б. Порядок обчислення заробітної плати
педагогічних працівників шкіл, педагогічних училищ, професійно-технічних навчальних
закладів та інших закладів освіти

Установи народної
освіти

(крім професійно-технічних навчальних закладів
та вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації)

68. Місячна заробітна
плата педагогічних працівників установ освіти, в т. ч. педучилища (крім вищих
навчальних закладів I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних
закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження
на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Встановлена при тарифікації заробітна
плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні
місяці року.

69. Тарифікація вчителів за роботу
з заочниками здійснюється в такому порядку:

— у навчальне навантаження вчителя
включаються години, передбачені на півріччя навчальним планом на групові та індивідуальні
консультації, а також 70 відсотків від обсягу годин, передбачених на прийом усних
та письмових заліків. Розрахунок годин в навчальному плані на прийом усних та письмових
заліків проводиться на середню кількість учнів у групі від 9 до 15 чоловік — 12,
а в групі від 16 до 20 чоловік — 18.

При тарифікації загальна кількість
годин, включених у навчальне навантаження, ділиться на число навчальних тижнів у
півріччі. Виходячи з середньотижневого навчального навантаження, вчителю визначається
заробітна плата, яка виплачується щомісячно незалежно від фактичного навантаження
в різні місяці півріччя.

70. У зв’язку з частою зміною контингенту
учнів, які знаходяться на тривалому лікуванні в лікарнях, тарифікація вчителів,
які їх навчають, провадиться в такому порядку:

— в навчальне навантаження включається
80 відсотків від обсягу годин, відведених навчальним планом на групові та індивідуальні
заняття;

— місячна заробітна плата за години
викладацької роботи визначається шляхом множення ставки заробітної плати (з врахуванням
підвищення її за роботу з дітьми, що потребують тривалого лікування) на обсяг тижневого
навантаження, взятого в розмірі 80 відсотків від фактичного навантаження на початок
кожного півріччя і ділення на встановлену норму годин на ставку. Встановлена місячна
заробітна плата виплачується до початку наступного півріччя. Після закінчення кожного
навчального півріччя години педагогічної роботи, виконані понад встановлений при
тарифікації обсяг тижневого навантаження, оплачуються додатково за погодинною оплатою.

При невиконанні обсягу тижневого навантаження,
встановленого при тарифікації, утримання з заробітної плати не провадиться.

У випадку, коли кількість дітей у
групах, які знаходяться на лікуванні, не змінюється і відповідає вимогам положення
про умови навчання таких учнів, оплата вчителів провадиться на загальних підставах
у відповідності з п.68 Інструкції.

71. За час роботи в період канікул
оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського
та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або
заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати,
встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Особам, які зараховані на роботу на
посади педагогічних та керівних працівників під час літніх канікул учнів, заробітна
плата за період до початку навчального року виплачується з розрахунку ставки заробітної
плати, встановленої у відповідності з їх освітою, категорією та розрядом або посадового
окладу залежно від кількості учнів станом на 1 вересня попереднього навчального
року (з врахуванням підвищень за наявність звання та вченого ступеня).

72. Учителям вечірніх (змінних) загальноосвітніх
шкіл і окремих класів працюючої молоді при загальноосвітніх школах, в яких проводяться
заняття за навчальними планами, розрахованими на 28 тижнів, заробітна плата виплачується
протягом навчального року, а також за один тиждень до початку і за один тиждень
після закінчення навчального року. Чергова відпустка надається їм пропорційно відпрацьованому
часу.

73. Погодинна оплата педагогічних
працівників в установах, зазначених у цьому розділі, допускається лише при оплаті
за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів,
вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті
працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної
роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника
провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження
в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції.

Розмір погодинної оплати визначається
шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за 18 годин педагогічної роботи
в тиждень, — на 76,2; за 20 годин педагогічної роботи в тиждень — на 84,7; за 24
години педагогічної роботи в тиждень — на 101,6; за 25 годин педагогічної роботи
в тиждень — на 105,8; за 30 годин педагогічної роботи в тиждень — на 127,0; за 36
годин педагогічної роботи в тиждень — на 152,4; за 41 годину роботи в тиждень —
на 173,1.

Особи, які працюють на умовах погодинної
оплати і не ведуть занять під час канікул, оплату за цей час не отримують.

74. Учителям початкових класів, яким
з незалежних від них причин не може бути забезпечене повне тижневе навантаження,
заробітна плата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки, якщо:

у II — IV класах уроки образотворчого
мистецтва, музики та співів, фізкультури передані спеціалістам;

у I класах вчителі за станом здоров’я
та з інших причин не можуть вести уроки фізкультури і співів;

у I — IV класах шкіл з поглибленим
вивченням іноземної мови, в сільських початкових школах вчителі внаслідок своєї
підготовки не можуть вести уроки іноземної та інших мов.

У всіх цих випадках звільнення вчителя
від проведення занять та виплата заробітної плати в розмірі не нижче місячної ставки
з обов’язковим довантаженням до встановленої норми годин оформляється наказом директора
школи з зазначенням причин та підстав звільнення від занять і робіт, якими довантажується
вчитель.

75. У сільських дев’ятирічних школах,
в яких немає необхідної кількості навчальних годин з фізичної культури в II — IX
класах для встановлення повної ставки заробітної плати, вводиться посада вчителя
фізичної культури з покладенням на нього обов’язків по організації позакласної роботи
з фізичного виховання учнів.

Зазначеним вчителям фізичної культури
виплачується повна ставка заробітної плати. В тому випадку, коли ці вчителі проводять
уроки і з інших навчальних предметів, їм додатково оплачується педагогічна робота
за всі години занять з цих предметів, незалежно від обсягу педагогічного навантаження
з фізичної культури.

76. Учителям, викладачам та іншим
педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального
року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації,
до кінця навчального року виплачується:*

— у випадку, коли навантаження, що
залишилось, вище встановленої норми на ставку — заробітна плата за фактичну кількість
годин;

____________
* З дотриманням Кодексу законів
про працю України.

— у випадку,
коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку — заробітна
плата за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити
навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної
роботи;

— у випадку, коли при тарифікації
навчальне навантаження було встановлено нижче норми за ставку, — заробітна плата,
встановлена при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

77. У випадку, коли в окремі дні (місяці)
заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин (сільгоспроботи,
епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата здійснюється з розрахунку
заробітної плати, встановленої при тарифікації за умови, що вчитель (викладач) виконує
іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності такої роботи час простою
оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів
про працю України.

Вищі навчальні заклади
I — II рівнів акредитації та професійно-технічні

навчальні заклади
(крім педагогічних училищ)

78. Середня місячна
заробітна плата викладачам вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації
та професійно-технічних навчальних закладів визначається шляхом множення годинної
ставки викладача на встановлений йому обсяг річного навантаження і ділення цього
добутку на 10 навчальних місяців. Годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячної
ставки заробітної плати на середньомісячну норму навчального навантаження (72 години).
Встановлена середньомісячна заробітна плата виплачується викладачу за роботу протягом
навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою.

Викладачам, які стали до роботи протягом
навчального року, середня місячна заробітна плата визначається шляхом множення годинної
ставки цього викладача на обсяг навчального навантаження, що припадає на повні навчальні
місяці, які залишились до кінця навчального року, і ділення цього добутку на кількість
цих же місяців. Заробітна плата за неповний робочий місяць у цьому випадку виплачується
за фактичну кількість годин за годинними ставками.

При підвищенні ставки у зв’язку зі
зміною розряду, освіти тощо середньомісячна заробітна плата визначається шляхом
множення нової годинної ставки на обсяг річного навантаження, встановленого на початку
навчального року при тарифікації, і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців.

79. У випадках, коли викладачі у відповідності
з діючим законодавством або з незалежних від них причин звільняються від навчальних
занять (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, відволікання учнів на
сільгоспроботи, зимові канікули тощо), встановлений їм обсяг річного навантаження
зменшується на 1/10 частину за кожний повний місяць відсутності на роботі або відсутності
занять із зазначених причин (за неповний місяць — виходячи з відповідної кількості
робочих днів).

Встановлена викладачам на початку
навчального року середня місячна заробітна плата в зазначених випадках зменшуватись
не повинна. Години викладацької роботи, виконані викладачем протягом навчального
року зверх зменшеного річного навантаження, оплачуються додатково за годинними ставками
після виконання зменшеного навчального навантаження.

Зменшення навчального навантаження
не проводиться за час відрядження викладача для проведення навчальних занять в іншій
місцевості (наприклад, у філіалі навчального закладу), а також за час чергової відпустки,
якщо навчальний процес триває протягом всього календарного року і відпустка в зв’язку
з цим може надаватись не тільки в період літніх канікул.

80. Години викладацької роботи, виконані
понад встановлене річне навантаження, оплачуються додатково за годинними ставками
(визначеними відповідно до п.78) після виконання викладачем річного навчального
навантаження. Ця оплата провадиться щомісячно або в кінці навчального року.

81. Якщо протягом навчального року
навчальне навантаження викладача зменшується з незалежних від нього причин (зміни
в навчальних планах, злиття груп тощо), до кінця навчального року йому виплачується
середня місячна заробітна плата, встановлена на початку цього навчального року,
за умови довантаження іншою організаційно-педагогічною роботою.

82. Працівники підприємств, організацій
і установ можуть залучатись до викладацької роботи в професійно-технічні та вищі
навчальні заклади I — II рівнів акредитації тільки на умовах погодинної оплати.
При цьому розмір годинної ставки визначається шляхом ділення місячної ставки на
середньомісячну норму навчального навантаження (72 години).

Оплата праці педагогічних працівників,
які залучаються з інших навчальних закладів для проведення занять у професійно-технічних
та вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації, провадиться на умовах, передбачених
для педагогічних працівників цих закладів. Оплата за годинними ставками може провадитись
тільки за їх згодою.

83. Оплата майстрів виробничого навчання,
основним місцем роботи яких є навчальний заклад, здійснюється за місячними посадовими
окладами.

Оплата окремих годин виробничого навчання
(коли в зв’язку з недостатнім обсягом навчальної роботи введення штатної посади
майстра є недоцільним, при роботі понад норму робочого часу, в інших аналогічних
випадках) здійснюється за годинними ставками, які визначаються шляхом ділення місячного
посадового окладу майстра на 173,1 години.

Майстру виробничого навчання професійно-технічного
навчального закладу, який здійснює керівництво майстернею і не закріплений за групою
учнів, може бути встановлена додаткова оплата в розмірі 15 відсотків посадового
окладу.

(абзац третій пункту 83 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

У випадку, коли зазначений працівник
водночас здійснює керівництво майстернею і закріплений за групою учнів, йому може
бути встановлена додаткова оплата за збільшення обсягу виконуваних робіт.

В обох випадках додаткова оплата здійснюється
за рахунок економії фонду заробітної плати у зв’язку із скороченням чисельності
майстрів проти нормальної.

Майстрам виробничого навчання, на
яких покладено організаційне, методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю
всіх майстрів за професією, працюючих в даній навчально-виробничій майстерні, може
бути встановлена додаткова оплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу.

(абзац шостий пункту 83 із змінами, внесеними
згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. № 471)

84. За висококваліфікованими робітниками
і спеціалістами, які в установленому порядку переводяться з підприємств і організацій
у професійно-технічні навчальні заклади на посади майстрів виробничого навчання,
зберігається середня заробітна плата, яку вони одержували за останнім місцем роботи.

Щорічно кількість працівників, які
можуть бути переведені до професійно-технічних навчальних закладів із збереженням
середньої заробітної плати в зазначеному порядку, визначається місцевими органами
управління в межах бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання цих навчальних
закладів.

У разі погіршення якості роботи таким
працівникам за наслідками чергової атестації можуть встановлюватись посадові оклади
на загальних підставах.

85. У тих випадках, коли викладачі
професійно-технічних навчальних закладів залучаються до керівництва виробничою практикою
учнів, оплата їх праці за цей період провадиться з розрахунку середнього посадового
окладу майстра виробничого навчання в даному училищі, понад заробітну плату за години
теоретичних занять.

86. Обчислення середнього заробітку
для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться із розрахунку їх заробітної
плати (в діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати
та надбавки, оплату за години, що виконані понад встановлене річне навантаження,
середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги
по тимчасовій непрацездатності.

Підрахунок заробітку для оплати відпустки
проводиться в такому порядку: загальна сума заробітної плати, нарахована викладачеві
за відпрацьовані місяці навчального року, які передують місяцю виходу у відпустку,
ділиться на число цих місяців, отриманий середній місячний заробіток ділиться на
25,4 (середньомісячне число робочих днів) і потім середній денний заробіток помножується
на число днів відпустки.*

____________
* При використанні викладачем щорічної відпустки за минулий навчальний
рік протягом поточного навчального року обчислення оплати за відпустку проводиться
на загальних підставах із розрахунку за 10 місяців, що передують місяцю виходу у
відпустку. При наданні додаткових відпусток, за які за діючим законодавством заробітна
плата зберігається частково, або її збереження не передбачено, зазначені періоди
і відповідні суми із розрахунку виключаються. Якщо викладач виконує педагогічну
роботу в вищому навчальному закладі I — II рівнів акредитації
і на курсах по підготовці до вступу в технікум, розрахунки за відпустку проводяться
в такому ж порядку по кожній роботі окремо.

87. Оплата викладачів,
які звільняються з роботи до закінчення навчального року, здійснюється з дотриманням
таких умов:

якщо фактична кількість годин
уроків до звільнення викладача менше від нормативної, — виходячи з встановленого
середньомісячного навантаження. Відрахування з його заробітної плати не провадяться;

години уроків, проведені понад норму
годин, обчислену виходячи з встановленого середньомісячного навантаження, оплачуються
додатково за ставками погодинної оплати.

88. Під час канікул оплата педагогічних
та інших працівників вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладів, які виконують педагогічну роботу (у тому числі тих, які приймаються
на роботу), здійснюється в порядку, встановленому в п. 71 Інструкції. При цьому
посадові оклади керівних працівників професійно-технічних училищ, які приймаються
на роботу під час канікул, встановлюються залежно від планового середньорічного
контингенту учнів на поточний календарний рік, вищих навчальних закладів I — II
рівнів акредитації — залежно від кількості учнів на 1 січня.

89. Оплата праці викладачів вищих
навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які не проводять заняття з незалежних
від них причин (сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо)
провадиться відповідно до п. 77 Інструкції.

В. Особливості обчислення заробітної
плати керівників гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи), військових
керівників, керівників центрів допризовної підготовки, керівників фізичного виховання
та адміністративно-господарського персоналу установ і закладів освіти

90. Керівникам гуртків
(секцій, студій та інших форм гурткової роботи) в школах, вищих навчальних
закладах I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах,
позашкільних та інших закладах освіти, для яких ці заклади є місцем основної роботи,
заробітна плата визначається в порядку, передбаченому п. 68 цієї Інструкції.

Зазначеним працівникам, для яких робота
в освітніх закладах не є основною, заробітна плата визначається виходячи з фактичної
кількості годин занять з гуртківцями та годинної ставки, визначеної шляхом ділення
місячної ставки заробітної плати на 76,2 години (середньомісячна норма годин на
ставку).

91. Керівні працівники закладів освіти,
керівники фізичного виховання центрів допризовної підготовки можуть вести викладацьку
роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360
годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку).
Керівні працівники дитячих дошкільних закладів можуть виконувати роботу вихователів
у цій же установі в обсязі не більше 18 годин на тиждень.

У сільській місцевості директори і
їх заступники при відсутності вчителів або викладачів з відповідних предметів можуть
вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік)
з дозволу відповідного органу управління освіти.

Директори, їх заступники по навчальній
роботі в дитячих музичних, художніх школах, школах мистецтв, школах загальної музичної
освіти можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 12 годин на тиждень,
якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад.

Інші працівники закладів освіти можуть
вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але
в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони
по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли вищезгадані працівники
отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести
викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень,
720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в I — IV класах — до 20 годин на
тиждень.

Названим працівникам за норму годин,
визначену у цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку)
у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків
(за тарифікацією).

За години викладацької роботи чи занять
з гуртками, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму,
зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин,
але не більше 240 годин на рік.

92. Заробітна плата директору вечірньої
(змінної) середньої загальноосвітньої школи, де заняття провадяться за навчальним
планом, розрахованим на 28 тижнів, виплачується протягом року за умови додаткового
навантаження його у канікулярний період, що не збігається з черговою відпусткою,
педагогічною чи іншою роботою за рішенням районного (міського) відділу освіти.

93. У посадові оклади військових керівників
(керівників допризовної підготовки) включена оплата за 12 годин педагогічної роботи
на тиждень (480 годин на рік) у загальноосвітніх школах, училищах фізичної культури,
школах-інтернатах, педучилищах, професійно-технічних навчальних закладах. До цієї
педагогічної роботи входить проведення навчальних занять (у тому числі факультативів)
з початкової військової (допризовної) підготовки, цивільної оборони у X-XI (XII)
класах і в групах професійно-технічних навчальних закладів, а також проведення тактичних
занять з учнями-юнаками.

Крім того, в обов’язки військового
керівника (керівника допризовної підготовки) входять проведення позакласних занять
з початкової військової (допризовної) підготовки, організаційна та військово-патріотична
робота з учнями, а також виконання обов’язків по керівництву гуртками з основ військової
справи, обладнання та завідування військовим кабінетом, кімнатою зберігання зброї,
стрілецьким тиром і поліпшення навчально-матеріальної бази (без додаткової оплати).

Якщо у навчальному закладі не може
бути забезпечено навчальне навантаження у наведених у цьому пункті розмірах, чи
військовий керівник (керівник допризовної підготовки) не може проводити занять з
військово-технічної підготовки і санітарної справи, йому виплачується повний посадовий
оклад.

Педагогічна робота, виконана військовим
керівником (керівником допризовної підготовки) понад 12 годин на тиждень (480 годин
на рік), оплачується додатково за ставками і в порядку, визначеному для вчителів
і викладачів. При цьому педагогічна робота, що підлягає додатковій оплаті, не повинна
перевищувати 9 годин на тиждень (360 годин на рік).

94. Працівникам установ освіти, які
за графіком роботи працюють в нічний час, здійснюється додаткова оплата в розмірі
35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи
в нічний час (у період з 10 годин вечора до 6 годин ранку).

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

праці України

 
Е. І. Андрющенко

Голова Центрального комітету

профспілки працівників
освіти і науки України

 
 
Л. С. Сачков

Заступник Міністра

фінансів України

 
П. К. Германчук

Додаток № 1
до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

  ПОГОДЖЕНО             ЗАТВЕРДЖУЮ
 
"___" ____________ 19_ р.   "___" _______________ 19_ р.
 
_________________________    ___________________________
 
           ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК
вчителів та інших працівників _________________________________
                школи (школи-інтернату)
 
___________________________ на 1 вересня 19_ р.
 
_______________________________________________________________
         місто, район, село
*****************************************************************
 № *Показники на початок навчального *I-IV *V-IX *X-XI *Разом
п/п *      року         * кл. * кл. * кл. *
*****************************************************************
1.  Число класів на 1 вересня........
 
2.  Число класів-комплектів на 1 ве-
   ресня ...........................
 
3.  Число учнів на 1 вересня ........
 
4.  Загальне число годин викладацької
   роботи в тиждень по тарифікації,
   в тому числі:
   а) число годин за навчальним
     планом ......................
   б) число додаткових годин
   всього ..........................
    з них:
   у зв'язку з вивільненням вчителів
   початкових класів від проведення
   уроків:
   фізкультури ....................
   співів .........................
   іноземної мови в школах з викла-
   данням ряду предметів іноземною
   мовою...........................
   у зв'язку з діленням класів на
   групи при проведенні занять з:
   іноземної мови .................
   трудового навчання .............
   фізкультури ....................
   початкової військової підго-
   товки ..........................
 
 
   Примітка. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні
списки в педучилищах та інших установах освіти.

№ п/п

Прізвище, ім’я та по
батькові

Посада, категорія, предмет,
який викладається

Освіта

Тарифний розряд

Ставка на місяць

Розмір підвищень

Ставка на місяць з урахуванням
підвищень

Кількість годин в тиждень

Зарплата на місяць

I — IV класи

V — IX класи

X — XI (XII) класи

I — IV класи

V — IX класи

X — XI (XII) класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Доплата за перевірку зошитів

Всього педагогічна заробітна
плата на місяць

Додаткова оплата за

Оклад (ставка) навчально-
допоміжного, адміністра-
тивного та ін. персоналу

Інші доплати

Всього заробітна плата на місяць

класне керівництво

завідування кабінетом,нав. дослідною
ділянкою, викон. обов’язків майстра навчальної майстерні

керівництво гуртком, позакл.роботу
з фізичного виховання, бібліотечну роботу

книжковий фонд шкільних підручників,
організацію трудового навчання, професійної орієнтації учнів

керівництво школою, групами
продовженого дня, НКП, інтернатом при школі, ведення діловодства і бухобліку

I — IV класи

V — IX класи

X — XI (XII) класи

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Примітки:

1. У цьому тарифікаційному
списку вказуються всі працівники школи (школи-інтернату), ставки заробітної плати
і посадові оклади яких залежать від освіти, категорії та тарифного розряду, в тому
числі директори та їх заступники, вчителі, вихователі, бібліотекарі, а також інші
працівники (завгоспи, лаборанти), які ведуть викладацьку роботу.

2. У графах 8 і 24 ставка (оклад)
зазначається з урахуванням підвищення за вчений ступінь, звання, за знання та застосування
іноземної мови, особливі умови праці.

3. У вчителів, які отримують гарантовану
частину ставки, у графі 8 вказується ставка, зменшена на 0,48 мінімальної зарплати,
з якої буде обчислюватись заробітна плата за педагогічну роботу, плюс гарантована
частина ставки (0,48 мінімальної заробітної плати).

4. У графі 24 вказуються оклади (ставки)
всіх занесених до списку працівників, крім вчителів.

Ставки працівників з числа адміністративно-господарського
і навчально-допоміжного персоналу, яким нараховується заробітна плата за викладацьку
роботу, вказуються у графі 8.

5. Відповідно до цієї форми складаються
тарифікаційні списки на відповідних працівників педагогічних училищ та інших установ
освіти.

Додаток № 2
до Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти

        ПОГОДЖЕНО                             ЗАТВЕРДЖУЮ
 
"___" ______________ 19_ р.                     "___" ______________ 19_ р.
______________________________                    ___________________________
 
              ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК
       викладачів та інших педагогічних працівників ___________________________________________________
                             (назва навчального закладу професійно-технічної
                              освіти, вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації)
 
              на 19____/         навчальний рік
************************************************************************************************************************
* № *Прізвище,*Посада, *Осві-*Тариф- *Тарифна ставка*Педаго-*Середня місячна  *Інші види  *Додаткова     *За- *
*п/п*ім'я та *предмет,*та  *ний  *з урахуванням *гічне *заробітна плата  *зарплати  *оплата       *галь-*
*  * по   *який  *   *розряд *підвищення  *наван- ******************************************************ний *
*  *батькові *викла- *   *    ****************таження*за го-*за пе-*всьо-*поса-  *  *за за-*за ке-*за  *роз- *
*  *     *дається *   *    *на  *за   *на нав-*дини *ревір-*го  *довий  *  *віду- *рів- *клас-*мір *
*  *     *    *   *    *місяць*годину *чальний*педа- *ку  *   *оклад  *  *вання *ництво*не  *зар- *
*  *     *    *   *    *за 72 *    *рік  *гогіч-*пись- *   *(ставка)*  *нав- *мето- *ке- *пла- *
*  *     *    *   *    *години*    *(в го- *ної  *мових *   *за   *  *чаль- *дични-*рів- *ти  *
*  *     *    *   *    *   *    *динах) *роботи*робіт *   *штатним *  *ним  *ми  *ниц- *на  *
*  *     *    *   *    *   *    *    *   *   *   *розписом*  *кабі- *комі- *тво *мі- *
*  *     *    *   *    *   *    *    *   *   *   *    *  *нетом *сіями *   *сяць *
*  *     *    *   *    *   *    *    *   *   *   *    *  *чи  *   *   *   *
*  *     *    *   *    *   *    *    *   *   *   *    *  *лабо- *   *   *   *
*  *     *    *   *    *   *    *    *   *   *   *    *  *рато- *   *   *   *
*  *     *    *   *    *   *    *    *   *   *   *    *  *рією *   *   *   *
************************************************************************************************************************
* 1 *  2  *  3  * 4 *  5  * 6  *  7  *  8 * 9  * 10 *  11*  12  *13 * 14  * 15 * 16 * 17 *
************************************************************************************************************************
 
 
 
  Директор                 Головний бухгалтер
 

Додаток № 3
до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

  ПОГОДЖЕНО                  ЗАТВЕРДЖУЮ
 
"___" ______________ 19_ р.     "___" ______________ 19_ р.
 
______________________________   _____________________________
 

ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК

 
Працівників дитячих дошкільних закладів на _____________ 19_ р.
Назва установи ___________________________________________________
Місцезнаходження і адреса установи _______________________________
Режим роботи установи (шестиденний, п'ятиденний) _________________
 
*****************************************************************
 № *            * Всього *   В тому числі
п/п* Показники на 1 вересня *    ****************************
  *            *    * ясельного * дошкільного
  *            *    *  віку  *  віку
*****************************************************************
1. Кількість груп * всього...
  в тому числі:
 
  з 9-10 годинним перебу-
  ванням
  з 12  "  " ............
  з 24  "  " ............
 
  санаторні (спеціального
  призначення)
 
2. Число дітей - всього...
  в тому числі:
 
  в 9-10 годинних групах
  в 12  "  " .........
  в 24  "  " .........
 
  в санаторних (спеціаль-
  ного призначення)
 
3. Загальне число тижневих
  годин по тарифікації:
 
  для вихователів .......
 
  для музичних керівників
 
  для медичних сестер ...
 
Примітка. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні
     списки по дитячих будинках, позашкільних та інших
     установах освіти.

№ п/п

Прізвище, ім’я та по
батькові

Яку посаду займає (завідуючий,
вихователь, музкерівник, медсестра)

Освіта

Тарифний розряд

Які групи веде

Ставка на місяць

Кількість годин на тиждень

Кількість дітей в установі,
за яку проведена тарифікація

Заробітна плата на місяць

Всього заробітна плата на місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тарифікаційний список складається
окремо на вихователів, музичних керівників, медичних сестер з підведенням підсумків
по кожній групі працівників

Додаток № 4
до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
закінчення яких дає право на встановлення ставок заробітної плати і посадових окладів
вчителям, викладачам, вихователям та іншим педагогічним працівникам залежно від
освіти

I. ВИЩА ОСВІТА

1. Всі вищі навчальні
заклади (навчальні інститути, університети, академії і вищі училища), в тому числі
і військові.

Примітка. Закінчення військових академій за скороченою програмою
     в період з липня 1941 по 1945 р. включно не дає права
     на встановлення ставок і посадових окладів,
     передбачених для осіб, які мають вищу освіту.
 

2. Академія
комуністичного виховання ім. Н. К. Крупської.

3. Вищі науково-педагогічні
курси при II МДУ.

4. Інститути червоної професури.

5. Ленінградський вищий фінансово-педагогічний
інститут.

6. Інститути народної освіти УРСР.

7. Інститути народної освіти з 4-річним
строком навчання.

8. Кримський інститут спеціальних
культур.

9. Казанський індустріальний технікум
підвищеного типу.

10. Центральні комвузи (з 3-річним
строком навчання): в Ленінграді, ім. Свердлова в Москві, ім. 26 комісарів в м. Тбілісі,
ім. Артема в м. Харкові; Комуністичний університет викладачів суспільних наук «Купон»,
Комуністичний університет національних меншинств Заходу ім. Ю. Ю. Мархлевського,
Середньоазіатський комуністичний університет ім. В. І. Леніна ЦВК СРСР в м. Ташкенті,
Комуністичний університет трудящих Сходу в м. Москві, інститути марксизму-ленінізму
в містах Іванові, Воронежі, Куйбишеві, Саратові, Алма-Аті, Баку, Горькому, Казані,
Ростові-на-Дону, Новосибірську, Свердловську, Волгограді, Ташкенті, Тбілісі (з 1932
по 1938 р.).

11. Вища партійна школа при ЦК КПРС
(з 15 серпня 1947 р. по червень 1956 р.).

12. Заочна вища партійна школа при
ЦК КПРС (з серпня 1947 р.).

13. Вищі партійні школи з 4-річним
строком навчання (з вересня 1956 р.).

14. Вища партійна школа при ЦК КП
України (з січня 1949 р.).

15. Республіканська партійна школа
при ЦК КП(б) України з 3-річним строком навчання (з червня 1953 р. по червень 1956
р.).

16. Вища комсомольська школа (з вересня
1969 р.).

17. Вища школа профруху ВЦРПС в Москві
(з березня 1965 р.) (Московська вища школа профруху ВЦРПС з червня 1947 р. по червень
1957 р., Московська вища заочна школа профруху з липня 1957 р. по березень 1965
р.).

18. Вища профспілкова школа в Ленінграді
(з листопада 1962 р.) (Ленінградська вища школа профруху ВЦРПС з серпня 1948 р.
по листопад 1962 р.).

19. Вища школа харчової промисловості
Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР (з липня 1952 р. по вересень
1956 р.).

20. Вища заготовча школа Міністерства
хлібопродуктів СРСР (з липня 1949 р. по вересень 1956 р.).

21. Вища торгова школа Міністерства
торгівлі СРСР (з серпня 1948 р. по вересень 1956 р.).

22. Вища школа промислової кооперації
Центрпромради (з серпня 1952 р. по квітень 1961 р.).

23. Всесоюзна вища фінансова школа
Міністерства фінансів СРСР (з червня 1952 р. по вересень 1956 р.).

24. Вища дипломатична школа Міністерства
іноземних справ СРСР (з серпня 1939 р.).

25. Всесоюзна правова академія (з
1935 р. по 1941 р.).

26. Вища кооперативна школа Центроспілки
(з січня 1953 р. по 1959 р.).

27. Галузева академія (з серпня 1938
р. по 1941 р.).

28. Школа-студія ім. В. І. Немировича-Данченка
при МХАТ СРСР ім. М. Горького (з 1943 р.).

29. Театральне училище ім.М.С.Щепкіна
при Державному Академічному Малому театрі (з 1943 р.).

30. Театральне училище ім. Б. В. Щукина
при Державному Академічному Малому театрі ім. Євг. Б. Вахтангова (з 1945 р.).

31. Особи, які витримали випробування
екстерном за курс вищих навчальних закладів.

32. Технікуми на території УРСР з
1922 р. по 1931 р. (якщо в дипломі, свідоцтві, посвідченні вказано про присвоєння
вищої кваліфікації: інженера, агронома, економіста і т. д.).

33. Центральний інститут організаторів
народної освіти.

II. УЧИТЕЛЬСЬКІ ІНСТИТУТИ І ПРИРІВНЕНІ
ДО НИХ
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

1. Учительські інститути
(незалежно від тривалості навчання).

2. Інститути народної освіти
з 3-річним строком навчання.

3. Інститути народної освіти.

4. Практичні інститути народної освіти.

5. Комвузи.

6. Інститути соціального виховання.

7. Середні військово-навчальні заклади
(для вчителів і викладачів початкової військової підготовки і курси цивільної оборони).

8. Центральна комсомольська школа
при ЦК ВЛКСМ (з червня 1948 р. по серпень 1969 р.).

9. Крайові, обласні і республіканські
партійні школи (з 2-річним строком навчання з серпня 1947 р., з 3-річним строком
навчання з червня 1954 р.).

10. 2-річні школи профруху (з серпня
1948 р.).

Примітка.
Закінчення трьох повних курсів вузу прирівнюється до освіти в обсязі учительського
інституту.

III. СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

1. Всі вищі
навчальні заклади I — II рівнів акредитації (денні, вечірні, заочні).

2. Школи другого ступеня і школи-дев’ятирічки
з педагогічним нахилом за умови проходження довготривалих, не менше 3-х місяців,
педагогічних курсів.

3. Школи-десятирічки за умови проходження
педагогічних дисциплін і витримання встановлених випробувань з методики і педагогіки
при педагогічних училищах.

4. Середні школи з XI педагогічним
класом.

5. Середні загальноосвітні політехнічні
школи з виробничим навчанням по підготовці старших піонервожатих і вихователів дошкільних
установ.

6. Педагогічні школи (УРСР).

7. Культурно-освітні школи (училища),
політосвітшколи і училища.

8. Однорічні педагогічні курси по
підготовці вчителів початкових шкіл на території РРФСР (з 20 лютого 1937 р.).

9. Однорічні педагогічні класи (з
31 серпня 1961 р.).

10. Школи тренерів, у тому числі і
центральна, починаючи з випуску 1960 р.

11. Вищі комуністичні сільськогосподарські
школи (з 1932 р. по 1939 р.).

12. 3-річні обласні радянсько-партійні
школи.

13. Військово-технічні і спеціальні
військові училища з 3-річним строком навчання (після 1946 року).

14. Курси майстрів, начальників дільниць
при технікумах з 2 і 3-річним строком навчання (з 1958 р. по 1961 р.).

15. Однорічні школи піонерських вожатих
на базі середньої школи.

16. Середні спеціальні школи міліції.

17. Ленінградський обласний спеціальний
дитячий будинок музичного виховання ім. М. А. Римського-Корсакова (з 23 листопада
1967 р.).

18. Однорічні курси (школи) по підготовці
медичних сестер для дошкільних закладів.

19. Училища олімпійського резерву.

IV. СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНА ОСВІТА

1. Школи II ступеня,
школи-дев’ятирічки і середні школи.

2. Робітничі факультети.

3. 2- і 3-річні профтехшколи на базі
семирічки з 1924 р. по 1930 р. на території УРСР.

4. Професійно-технічні училища з 2-річним
строком навчання.

5. Школи майстрів, організовані згідно
з постановою Ради Міністрів СРСР від 9 листопада 1962 р. № 1143.

6. Професійно-технічні училища по
підготовці кваліфікованих робітників з середньою освітою.

7. Середні спеціальні музичні школи
і середні спеціальні школи мистецтв.

Додаток № 5
до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(з особливим режимом), робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на
15 — 25 відсотків

1. Школи, школи-інтернати,
професійно-технічні училища, дитячі будинки (класи, групи), інтернати усіх типів
та найменувань: для глухих, глухонімих, туговухих, сліпих, сліпоглухих, слабозорих,
для дітей з психоневрологічними захворюваннями, розумово відсталих, сліпих розумово
відсталих, із затримкою психічного розвитку, для дітей з важкими порушеннями мови,
з наслідками поліомієліту, церебральними спастичними паралічами, з малими і загасаючими
формами туберкульозу, із захворюваннями сердцево-судинної системи, для дітей, які
потребують тривалого лікування, спеціальні школи для дітей та підлітків, які потребують
особливих умов виховання, приймальники-розподільники для неповнолітніх, виховно-трудові
колонії, позашкільні заклади для важковиховуваних дітей, направлених у ці заклади
дитячими кімнатами міліції.

2. Дитячі дошкільні заклади
(групи) усіх типів та найменувань: для глухих (глухонімих), сліпих, слабозорих,
туговухих, для дітей з порушеннями інтелекту (розумово відсталих); для дітей з косоокістю
і амбліопією, психоневротиків, з наслідками поліомієліту, церебральними спастичними
паралічами, з ураженням центральної нервової системи, з порушенням опорно-рухового
апарату, з малими і загасаючими формами туберкульозу, з порушенням мови.

3. Психолого-медико-педагогічні (медико-педагогічні)
консультації (комісії).

4. Логопедичні пункти.

5. Установи і заклади міністерства
соціального забезпечення: дитячі будинки усіх типів і найменувань, відділення для
дітей-інвалідів в установах для дорослих.

6. Загальноосвітні школи, професійно-технічні
училища при виправно-трудових установах і виправно-трудових профілакторіях та лікувально-трудових
профілакторіях.

7. Установи охорони здоров’я: спеціалізовані
будинки дитини, дитячі лікарні (відділення), санаторії та інші.

8. Діючі дошкільні заклади при виправно-трудових
установах.

Примітка.
Оплата праці за підвищеними посадовими окладами у порядку, передбаченому п. 31 Інструкції,
може провадитись і працівникам оздоровчих таборів, укомплектованих дітьми, зазначеними
у п. 1 цього додатку. 

Додаток № 6
до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ХУДОЖНІХ РЕМЕСЕЛ,

при навчанні яким старшим майстрам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних
навчальних закладів посадові оклади підвищуються на 0,5 мінімальної заробітної плати

I. Будівельні професії, професії промисловості

будівельних матеріалів, лісової, деревообробної
і целюлозно-паперової промисловості (збірник № 4)

Маляр будівельний (з
художнього опоряджування)
Модельник архітектурних деталей
Ліпник архітектурних деталей
Паркетник (з художнього опоряджування)
Штукатур (з художнього опоряджування)
Столяр (виробництво художніх меблів)
Шліфувальник скловиробів, шліфувальник скла (художня обробка скла)
Живописець

II. Професії легкої, поліграфічної
промисловості,
виробництва, ремонту і реставрації музичних
інструментів (збірник № 6)

Складач вручну (для
художніх училищ)
Складач на складальних рядковідливних машинах (для художніх училищ)
Ретушер (для художніх училищ)
Друкар високого друку (для художніх училищ)
Друкар плоского друку (для художніх училищ)
Палітурник (для художніх училищ)
Розмальовувач іграшок
Ткач ручного ткацтва
Мережниця
Килимниця
Вишивальниця (художнє вишивання)

III. Професії сфери обслуговування,
виробництва
хлібопродуктів, художніх та ювелірних виробів,
рекламно-оформлювальних і реставраційних робіт
(збірник № 7)

Інкрустатор
Ливарник художніх виробів; формувальник художніх виробів
Карбувальник художніх виробів
Ограновувач вставок для ювелірних і художніх виробів
Художник розпису по емалі
Ювелір-браслетник, ювелір-закріплювальник, ювелір-монтувальник, ювелір-філігранник,
ювелір-ланцюжник
Різьбяр по дереву та бересті
Художник розпису по дереву
Різьбяр по каменю
Токар по каменю
Ограновувач алмазів у діаманти
Палірувальник художніх виробів
Художник мініатюрного живопису
Різьбяр по кості та рогу
Оброблювач виробів із бурштину
Вишивальник по шкірі і хутру
Сортувальник виробів із шкіри і хутра
Виготовлювач художніх виробів з дерева
Виготовлювач художніх виробів з кераміки
Виготовлювач художніх виробів з лози
Виготовлювач художніх виробів з металу
Виконавець художньо-оформлювальних робіт
Мозаїст монументально-декоративного живопису
Реставратор декоративно-художнього фарбування; реставратор творів мистецтва з дерева

Реставратор пам’ятників кам’яної архітектури
Реставратор тканин, гобеленів і килимів
Реставратор художніх виробів і декоративних предметів

Додаток № 7
до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

ПЕРЕЛІК
найбільших позашкільних закладів республіки, керівним працівникам яких, при наявності
вищої освіти, встановлюються підвищені посадові оклади

Український державний
Центр науково-технічної творчості
Український державний еколого-натуралістичний Центр
Український державний Центр туризму і краєзнавства
Вінницький міський Палац творчості дітей та юнацтва
Вінницька обласна станція юних натуралістів
Волинська обласна станція юних техніків
Волинський обласний Центр туризму, спорту й екскурсій
Дніпропетровський Палац дітей та юнацтва
Дніпропетровський обласний Центр науково-технічної творчості
Дніпропетровський обласний дитячий кіноцентр
Донецький обласний Палац дитячої та юнацької творчості
Донецька обласна станція юних техніків
Донецька обласна станція юних туристів
Житомирський обласний центр науково-технічної творчості
Житомирський міський дитячий центр народної хореографії
Закарпатська обласна станція юних туристів
Запорізький Палац дитячої та юнацької творчості
Запорізький міський дитячий ботанічний сад
Київський міжнародний центр дитячо-юнацького туризму
Київська міська станція юних техніків
Дитячо-юнацька хореографічна станція Дарницького р-ну м.Києва
Клуб моряків Ленінградського р-ну м.Києва
Палац творчості дітей та юнацтва Залізничного р-ну м.Києва
Центр дитячо-юнацької творчості Жовтневого р-ну м.Києва
Центр творчості дітей та юнацтва Мінського р-ну м.Києва
Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського р-ну м.Києва
Школа мистецтв Ватутінського р-ну м.Києва
Кіровоградський обласний дитячо-юнацький центр
Кіровоградська обласна школа мистецтв
Кримський Республіканський Палац творчості дітей та юнацтва
Кримський Республіканський навчально-дослідницький центр
Кримська Республіканська станція юних натуралістів
Луганський міський Палац дитячої та юнацької творчості
Луцький міський Палац творчості дітей та юнацтва
Львівський обласний центр творчості дітей та юнацтва
Миколаївський міський Палац творчості дітей та юнацтва
Миколаївський обласний центр естетичного виховання
Одеська обласна станція юних техніків
Одеська обласна станція юних натуралістів
Одеський міський Палац дітей та юнацтва
Одеський обласний Будинок художньої творчості
Рівненський Палац дітей та юнацтва
Сумський міський Палац творчості дітей та юнацтва
Севастопольський міський Палац дітей та юнацтва
Севастопольський міський центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства
Тернопільська обласна станція юних туристів
Ужгородський Палац творчості дітей та юнацтва
Харківський обласний Палац дітей та юнацтва
Харківська обласна станція юних туристів
Харківська обласна станція юних техніків
Харківський міський дитячий Палац культури
Хмельницький Палац дітей та юнацтва
Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості
Хмельницька обласна станція юних туристів
Черкаський міський Палац творчості дітей та юнацтва
Черкаський міський дитячий парк
Черкаська обласна станція юних натуралістів
Чернігівський міський Палац творчості дітей та юнацтва
Чернівецький обласний Палац дітей та молоді

Додаток № 8
до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

ПЕРЕЛІК ДОПЛАТ І НАДБАВОК,
на які нараховуються премії працівникам установ і закладів освіти

I. Доплати:

— за суміщення професій (посад);

— за розширення зон обслуговування
або збільшення обсягів виконуваних робіт;

— за роботу у важких і шкідливих та
особо важких і особливо шкідливих умовах праці;

— за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника;

— за роботу у нічний час;

— за ненормований робочий день у водія
автомобіля;

— за керівництво бригадою (особам,
не звільненим від основної роботи);

— за виробництво сільгосппродукції;

— за керівництво роботою гуртожитків
навчальних закладів;

— за роботу за графіком з розділенням
дня на частини з перервою між ними не менше 2 годин;

— за період освоєння нових норм трудових
затрат;

— за класне керівництво;

— за перевірку зошитів і письмових
робіт;

— за обслуговування обчислювальної
техніки;

— за завідування кабінетами, відділами,
лабораторіями, навчально-дослідними ділянками, майстернями;

— за керівництво школами, класами,
відділеннями, учбово-виробничим навчанням, групами, філіалами, навчально-консультаційними
пунктами, інтернатами при школі;

— за виконання обов’язків майстра
учбових майстерень;

— за керівництво предметними, цикловими
і методичними комісіями;

— за проведення позакласної роботи
з фізвиховання;

— за організацію трудового навчання,
професійної орієнтації учнів;

— за ведення бібліотечної роботи;

— за роботу з бібліотечним фондом
шкільних підручників;

— за ведення діловодства, бухгалтерського
обліку і касових операцій;

— за керівництво підсобними сільськими
господарствами;

— за завідування господарством;

— за виконання обов’язків лаборанта.

2. Надбавки:

— за високі творчі і виробничі досягнення
у роботі;

— за класність (категорію);

— за знання і використання іноземної
мови в роботі;

— за виконання особливо важливих (складних)
робіт на строк їх проведення;

— за роботу з іноземними учнями;

— персональна надбавка, встановлена
за рішенням органу управління.

Додаток № 9
до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

ПОРЯДОК ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ
за несприятливі умови праці в установах і організаціях системи освіти

Положення про порядок встановлення
доплат
за несприятливі умови праці

Доплати за несприятливі
умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов
праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, а також
галузевими Типовими переліками робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і
особливо шкідливими умовами праці, затвердженими в установленому порядку, і нараховуються
за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах
праці.

При наступній раціоналізації
робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.

На роботах з важкими і шкідливими
умовами праці доплати встановлюються до 12 відсотків посадового окладу (ставки),
а на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці — до 24 відсотків
посадового окладу (ставки).

Атестація робочих місць або оцінка
умов праці в установах і організаціях здійснюється експертною комісією стосовно
до Рекомендацій по оцінці умов праці на робочих місцях і встановленню доплат працівникам
за несприятливі умови праці в наукових організаціях і в наукових підрозділах установ
системи освіти.

Експертна комісія створюється спільним
рішенням адміністрації і профспілкового комітету з числа найбільш кваліфікованих
працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи,
організації.

Для роботи членами експертної комісії
можуть залучатись спеціалісти інших служб і організацій.

Експертну комісію очолює заступник
керівника установи, організації.

Керівник підрозділу спільно з профспілковим
комітетом підрозділу складає характеристики робіт і умов праці конкретних працівників
(груп працівників) з зазначенням діючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів,
передбачених ГОСТом 12.0.003-74 «Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація»,
по кожному виду робіт.

Відповідальність за достовірність
характеристик умов праці працівників, діючих небезпечних і шкідливих виробничих
факторів на робочих місцях, несе керівник структурного підрозділу. Про всі зміни
умов праці працівників керівник підрозділу повинен своєчасно подавати додаткові
матеріали в експертну комісію. На підставі висновків експертної комісії при наступній
раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються
повністю.

На підставі висновків експертної комісії
керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує
перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці
і розміри доплат за видами робіт.

Конкретні розміри доплат та тривалість
їх виплати встановлюються наказом по установі, організації.

Перелік робіт з несприятливими умовами
праці, на яких
встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і
службовцям з важкими і шкідливими, особливо важкими і
особливо шкідливими умовами праці

I. Види робіт з важкими і шкідливими
умовами праці,
на яких встановлюються доплати в розмірі до
12 відсотків.

1.1. Роботи, пов’язані
з аналізом, синтезом, переробкою, фасуванням, розливанням, вантажно-розвантажувальними
та іншими операціями з використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.

1.2. Проведення робіт на мікроскопах
з ультрафіолетовими джерелами світла.

1.3. Дослідження, виготовлення спецсплавів
тугоплавких порошків карбідів, силіцидів, боридів, фосфидів та інших виробів на
основі рідких металів.

1.4. Відбір проб гарячих газів, гарячих
розплавлених металів та інших хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.

1.5. Виготовлення, вулканізація еластомірних
і латексних композицій, робота з клеями, адгезійними сполуками, смолами і гумами
з використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.

1.6. Робота по коксуванню нафтових
залишків каталітичного крекінгу, перегін кам’яновугільних смол і пісків.

1.7. Роботи, пов’язані з використанням
матеріалів, які пилять (вміщують кремнезем, силікати та інші аналогічні матеріали)
і відповідають 2-4 класам небезпечності.

1.8. Синтез нових сполук з використанням
токсичних речовин 2-4 класів небезпечності.

1.9. Роботи по виготовленню і дослідженню
емальованих виробів, надпровідної кераміки та напівпровідникових матеріалів з використанням
шкідливих хімічних речовин 2 — 4 класів небезпечності.

1.10. Роботи, пов’язані з високотемпературною
обробкою матеріалів з використанням хімічних речовин 2 — 4 класів небезпечності.

1.11. Експлуатація та ремонт обладнання,
пов’язаного з використанням хімічних речовин 2 — 4 класів небезпечності.

1.12. Пресування і лиття виробів з
пластмас на основі хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.

1.13. Виготовлення лаків і фарб, лакофарбового
покриття, що містять хімічні речовини 2-4 класів небезпечності.

1.14. Аварійно-відбудовні роботи по
обслуговуванню зовнішніх каналізаційних мереж.

1.15. Буріння шпурів механізованим
інструментом.

1.16. Вулканізаційні роботи (при ремонті
аглострічок при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з
використанням процесу вулканізації).

1.17. Водолазні роботи при занурюванні
на глибину до 5 метрів.

1.18. Роботи по гашенню вапна, у тому
числі експериментальні, що виконуються поза приміщенням.

1.19. Гранітні (каменотесні, облицьовувальні,
полірувальні) роботи при обробці граніту, мармуру, черепашнику та інших органічних
і неорганічних матеріалів.

1.20. Заготівля і встановлення арматури
(сітки, каркасу) у конструкції і споруді вручну.

1.21. Кислотривкі, вініпластові і
гумувальні роботи, а також роботи з використанням сирого феоліту і азбовінілу.

1.22. Малярні роботи з використанням
асфальтового, кузбаського і пічного лаків у закритих приміщеннях з використанням
нітрофарб і лаків, алкідних, пентафтальних і ПХВ фарб, використанням хімічних речовин
2-4 класів небезпечності.

1.23. Нанесення за допомогою пістолетів
та вудок вогнезахисного покриття на металоконструкції з використанням сполуки, що
містить вінілацетат, меламіносечовиноформальдегідні смоли, поліфосфат амонію, азбест
(ВПМ-2) та інші шкідливі хімічні речовини, віднесені до 2 — 4 класів небезпечності.

1.24. Нанесення на поверхні штукатурного
розчину вручну, затирання поверхні вручну.

1.25. Облицьовувальні роботи з використанням
ксилолітової маси, епоксидних та інших синтетичних смол, що містять шкідливі хімічні
речовини 2 — 4 класів небезпечності, а також мастик на бітумній та асфальтовій основі.

1.26. Обробка деревини і повсті антисептиками
і вогнезахисними матеріалами, а також їх виготовлення.

1.27. Пробивання вручну і механізованим
інструментом отворів (борізд, фрамуг) у кам’яних конструкціях, розламування вручну
кам’яних конструкцій на складних і цементних розчинах.

1.28. Розробка і виготовлення дослідних
зразків нових будівельних матеріалів і напівфабрикатів з використанням шкідливих
хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.

1.29. Розробка вручну грунту III групи
з використанням ломів, кирок, а також грунтів усіх груп з використанням пневмоінструменту.

1.30. Укладання паркетних, плиточних,
лінолеумових підлог на гарячій мастиці і бітумі, гумових клеях і мастиках, виготовлених
на основі синтетичних смол та хімічних розчинників, віднесених до 2-4 класів небезпечності.

1.31. Ущільнювання грунтів і щебнево-гравійних
підвалин вручну і пневмоінструментом.

1.32. Видавлювання тонкостінних виробів
вручну і за допомогою дерев’яних патронів.

1.33. Гнуття листів із сталі, алюмінієвих
сплавів будь-якої товщини і форм на пресах, верстатах і вальцях для гнуття в холодному
стані.

1.34. Виготовлення форм на формувальній
машині, формування вручну на моделях і шаблонах в опоках або в грунті відливок;
формування вручну або на машинах оболонкових напівформ і стержнів; виготовлення
вручну форм за моделями, що виплавляються; відливання або формування виробів радіокераміки;
формування селенових елементів.

1.35. Випробування апаратури і виробів
безпосередньо в камерах, працюючих при низьких і високих температурах (-40° С і
нижче, +40° С і більше) і в барокамерах.

1.36. Випробування самохідних гусеничних
і колісних установок, важких гусеничних тракторів класу 3 тонни тяги і більше.

1.37. Кування штабиків тугоплавких
металів.

1.38. Наплавлення пластмаси на металеві
деталі методом вихрового напорошення.

1.39. Обслуговування і ремонт ацетиленових
установок, газогенераторів.

1.40. Обслуговування холодильних установок,
працюючих на аміаку, хлорі та інших холодоагентах на основі хімічних речовин 2 —
4 класів небезпечності.

1.41. Обробка металу різанням на металообробних
верстатах з одночасним підігріванням виробів плазмою і лазером.

1.42. Паяння і зварювання деталей
з вініпласту.

1.43. Полірування виробів на повстових,
бязевих та інших кругах, а також на наждачних полотнах.

1.44. Ручне кування і штампування
гарячого металу на молотах, пресах, кувальних машинах; гаряче штампування кріпильних
виробів.

1.45. Свердлування пневмоінструментом.

1.46. Термічна обробка в ваннах і
печах.

1.47. Вальцювання гарячого металу.

1.48. Ведення процесу прокатки гарячого
металу.

1.49. Волочіння дроту на верстатах
волочіння.

1.50. Нагрівання в печах заготівель
і злитків з чорних та кольорових металів і сплавів.

1.51. Управління плавильними печами
з пультів.

1.52. Управління станом з гарячої
прокатки з поста.

1.53. Плавлення кольорових металів
і сплавів.

1.54. Лиття металів і сплавів.

1.55. Обробка різанням свинцево-олов’яних
сплавів і графіту.

1.56. Заточування інструменту абразивними
кругами сухим способом.

1.57. Шліфування виробів з використанням
абразивних полотен і кругів сухим способом.

1.58. Гальванічні покриття, фосфатування,
електрополірування виробів у відкритих ваннах, їх душування, а також ремонт і очистка
ванн.

1.59. Виробництво алмазів, понадтвердих
матеріалів і інструментів з них.

1.60. Очистка поверхонь з використанням
гідропіскострумних апаратів.

1.61. Гнуття дерев’яних деталей вручну.

1.62. Обслуговування технологічних
печей, що працюють на твердому і рідкому паливі.

1.63. Обслуговування рубальних машин
при переробці балансів, дров, осмолу, відходів лісопилення і фанерного виробництва
на технологічну тріску.

1.64. Миття фільтрополотен, сіток,
меблевої фурнитури, поворотної тари з використанням розчинників, що містять бензин,
ацетон та інші шкідливі речовини 2-4 класів небезпечності.

1.65. Заточування пил, ножів та іншого
інструменту абразивними кругами сухим способом.

1.66. Сушіння набивальних матеріалів
у сушарнях різного типу.

1.67. Сортування і складання деревностружкових
плит, деревноволокнистих і ламінованих плит, шпал, а також пиломатеріалів на лісових
біржах і біржах пиломатеріалів.

1.68. Чищення змішувальних барабанів
та ємкостей від смоли вручну або за допомогою механічного інструменту з використанням
розчинників, що містять шкідливі хімічні речовини 2-4 класів небезпечності.

1.69. Обслуговування технологічних
топок сушильних агрегатів і термомасляних котлів з температурою нагрівання більше
200С град. у виробництві деревностружкових і ламінованих плит.

1.70. Розпилювання, розрізання колод,
кряжів, брусків та інших лісоматеріалів, торцювання пиломатеріалів в лісопильному
потоці.

1.71. Обслуговування і заправлення
лаконагнітальних установок, роздавання лаків, фарб, що містять шкідливі хімічні
речовини 2-4 класів небезпечності.

1.72. Виробництво пінополіуретанових
виробів з компонентів А і Б для виготовлення м’яких елементів меблів.

1.73. Підготовка набивальних матеріалів,
розщеплювання вати, волоса мочала вручну і зварювання поліуретанового поропласту.

1.74. Обслуговування бункерів сухої
стружки у виробництві деревностружкових плит.

1.75. Дозування подачі в змішувальний
апарат, ведення процесу обсмолювання стружки, тріски, кришки, костриці, виготовлення
компонентів у виробництві деревностружкових і костричних плит з використанням синтетичних
смол, що містять фенол, мочевину, формальдегід та інші шкідливі хімічні речовини,
а також цементно-стружкової маси з використанням хлористого кальцію.

1.76. Виготовлення, використання і
транспортування синтетичних клеїв, фарб і лаків на основі шкідливих хімічних речовин
2-4 класів небезпечності.

1.77. Просочування антисептиками та
іншими хімічними речовинами 2-4 класів небезпечності і механічна обробка виробів
і деталей з деревини.

1.78. Здійснення процесу обсмолювання
стружки, тріски, кришки, костриці та інших з використанням шкідливих хімічних речовин
2-4 класів небезпечності.

1.79. Здійснення процесів формування,
підпресування деревностружкових плит з використанням шкідливих хімічних речовин
2-4 класів небезпечності.

1.80. Прогрів у полі струмів високої
частоти стружкового покриття, обсмоленого синтетичними смолами, що містять фенол,
формальдегід, мочевину та інші шкідливі хімічні речовини.

1.81. Ведення процесу транспортування
і складання цементно-стружкової маси на піддони або в форми.

1.82. Робота у відділеннях реаніматології,
анестезіології.

1.83. Робота в клініко-діагностичних
лабораторіях (аналіз калу, сечі, мокротиння і таке інше).

1.84. Робота у стаціонарах, відділеннях
і кабінетах з туберкульозними та інфекційними хворими, у тому числі робота з гнійною
інфекцією та інфікованим матеріалом.

1.85. Робота з живими культурами.

1.86. Робота в шкірно-венерологічних
стаціонарах, відділеннях, кабінетах (взяття і аналіз біологічного матеріалу).

1.87. Робота у нейрохірургічних відділеннях.

1.88. Робота в установах для лікування
дітей з ураженням центральної нервової системи, порушенням опорно-рухового апарату,
опічними та спинальними хворобами.

1.89. Робота з генетично конструйованими
і заново виділеними (неідентифікованими) мікроорганізмами.

1.90. Робота по плануванню рекомбінантних
ДНК.

1.91. Роботи з виділенням летючих
сполук свинцю і олова, у тому числі ремонт паливної апаратури, що працює на етилованому
бензині, заправка етилованим бензином на колонках без дистанційного управління,
паяння радіаторів автомобілів.

1.92. Зарядження акумуляторів.

1.93. Ремонт автомобілів, що використовуються
для перевезення нечистот.

1.94. Очищення, обмивання рухомого
составу виробів, деталей і вузлів від бруду, іржі, окалини, старої фарби і таке
інше вручну, механізованим і механічним способами.

1.95. Правильні роботи вручну при
ремонті кузовів та інших деталей автомобілів з використанням абразивних кругів.

1.96. Роботи по підготовці форм високого
друку і друкування на печатних машинах усіх видів.

1.97. Правлення, верстання і монтаж
негативів і діапозитивів.

1.98. Роботи по травленню кліше і
форм глибокого друку.

1.99. Роботи по виготовленню негативів
і діапозитивів і комплексному виготовленню штрихових растрових кліше.

1.100. Роботи по виготовленню, обробці
копій і друкарських форм для всіх видів друку.

1.101. Роботи по отриманню пробних
відбитків з форм плоского друку, друкування малотиражних робіт.

1.102. Роботи з типографським сплавом.

1.103. Роботи по фальцюванню віддрукованої
продукції.

1.104. Репрографічні роботи на світлокопіювальних
машинах, діазокопіювальних машинах та інших розмножувальних апаратах.

1.105. Нанесення плівкового покриття,
проведення процесів очищення і травлення напівпровідникових і керамічних матеріалів
і пластин.

1.106. Дифузія домішок до напівпровідникових
матеріалів з використанням твердих, рідких і газоподібних дифузантів.

1.107. Формування міжшарної ізоляції
і отримання малюнка плат.

1.108. Напорошення одношарних та багатошарних
плівкових структур.

1.109. Паяння деталей та виробів (припій
олов’яно-свинцевий, кадмієвий, індієвий).

1.110. Обробка кольорових кінофотоматеріалів
аерофотозйомки і космічної зйомки, а також роботи, пов’язані з великим напруженням
і перевтомленням зору, по складанню загальногеографічних, топографічних і всіх видів
тематичних планів і карт.

1.111. Робота, безпосередньо пов’язана
з встановленням оптимальних параметрів ультразвукових перетворювачів.

1.112. Робота, безпосередньо пов’язана
з вимірюванням повітряного шуму і вібрацій.

1.113. Робота на аеродинамічних трубах.

1.114. Робота, безпосередньо пов’язана
з випробуванням двигунів, аеродинамічних гвинтів, спецтехніки на стендах, полігонах
і аеродромах.

1.115. Підготовка до випробувань,
випробування, експлуатація двигунів та їх агрегатів і вузлів на стендах у закритих
приміщеннях.

1.116. Заправляння і нейтралізація
лужних металів на енерговакуумних стендах і установках.

1.117. Випробування гідроагрегатів
і вузлів летальних апаратів з використанням токсичних мастил.

1.118. Випробування спецвиробів з
використанням за паливо сполук гідразину АТ, АК та інших токсичних компонентів палива.

1.119. Експлуатація, обслуговування
та ремонт прискорювачів плазмових двигунів і енергоустановок, в яких за робоче тіло
використовуються лужні метали.

1.120. Обслуговування енергетичного
обладнання і автоматики теплових електростанцій у цехах (дільницях): котельних,
турбінних, паливоподачі.

1.121. Обслуговування засобів вимірювання,
елементів систем контролю і управління (автоматичних пристроїв і регуляторів, пристроїв
технологічного захисту і автоматики в цехах, дільницях блокування сигналізації і
таке інше) в цехах (дільницях): котельних, турбінних, паливоподачі.

1.122. Ремонт електроенергетичного
обладнання, пристроїв автоматики і засобів вимірювання на діючому обладнанні апаратури
релейного захисту і автоматики в цехах (дільницях): котельних, турбінних, паливоподачі.

1.123. Перемикання в теплових системах,
контроль за діючим обладнанням шляхом обходу в цехах (дільницях): котельних, турбінних,
паливоподачі.

1.124. Чищення котлів у холодному
стані.

1.125. Обмурування котлів у гарячому
стані.

1.126. Прибирання зовнішніх поверхонь
обладнання, підлог, площадок обслуговування в цехах (дільницях): котельних, турбінних,
паливоподачі.

1.127. Обслуговування підземних теплопроводів
і споруд теплових мереж, теплофікаційних уводів.

1.128. Ремонт теплопроводів і споруд
теплових мереж.

1.129. Обшивання термоізоляції котлів
і теплопроводів на теплових електростанціях і в теплових мережах.

1.130. Обслуговування теплових бойлерних
установок в цехах (дільницях): котельних, турбінних.

1.131. Робота на установках ВЧ, УВЧ,
СВЧ.

1.132. Роботи з сталим магнітним полем:
роботи, пов’язані з сталими магнітами або з сталими електромагнітами (електромагніти,
соленоїди, таке інше), при напруженості магнітного поля 100 Е і більше.

1.133. Роботи в електричному полі
напруженістю 20 кВ/м і більше.

1.134. Роботи у високовольтному електричному
полі промислової частоти 50 Гц при напруженості поля 5 кВ/м і більше.

1.135. Роботи, пов’язані з переробкою
різних видів сировини, виробленням текстильних, трикотажних і нетканих матеріалів,
обробкою і фарбуванням цих видів сировини і матеріалів.

1.136. Роботи, пов’язані з переробкою,
виробленням, фарбуванням взуттєвих, шкіргалантерейних, лимарно-сідельних, валяльно-повстяних,
дубільно-екстрактових, хутряних, шкіряних і шкірсировинних матеріалів. Введення
нових технологічних процесів та випуск готової продукції.

1.137. Відкриті гірничі роботи.

1.138. Склодувні і кварцедувні роботи.

1.139. Слюсарні та інші роботи по
обробці оргскла і пластмас.

1.140. Газосварювальні, газорізальні
і електрозварювальні роботи, здійснювані у приміщеннях.

1.141. Підривні роботи, випробування,
транспортування, зберігання вибухових речовин та виготовлення виробів з них.

1.142. Роботи з використанням отрутохімікатів.

1.143. Роботи, здійснювані у тропічних
та субтропічних оранжереях, а також у теплицях, в умовах підвищеної температури
і вологості.

1.144. Роботи по розшифруванню стенограм
і записів магнітних полів.

1.145. Проведення дослідних робіт
з шовковичним шовкопрядом.

1.146. Ремонт і очищення вентиляційних
систем.

1.147. Роботи, пов’язані з чищенням
вигрібних ям, сміттєвих ящиків і каналізаційних колодязів, проведенням їх дезинфекції.

1.148. Вивезення сміття і нечистот.

1.149. Доглядання тварин (чищення,
миття і прибирання гною).

1.150. Роботи, пов’язані з топленням,
шуруванням, очищенням печей від золи і шлаку.

1.151. Прання, сушіння і прасування
спецодягу.

1.152. Роботи біля гарячих плит, електрожарових
шаф, кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.

1.153. Вантажно-розвантажувальні роботи,
виконувані вручну.

1.154. Роботи, пов’язані з розчиненням,
обтинанням м’яса, риби, різкою і чищенням цибулі, обсмаженням птиці.

1.155. Роботи, пов’язані з миттям
посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот, лугу і
інших хімічних речовин.

1.156. Роботи з прання білизни вручну
з використанням миючих і дезинфікуючих засобів.

1.157. Роботи по догляду за дітьми
при відсутності водопроводу, каналізації, по організації режиму харчування при відсутності
засобів малої механізації.

1.158. Всі види робіт, виконувані
у навчально-виховних установах при переведенні їх на особливий санітарно-епідеміологічний
режим роботи.

1.159. Роботи з хлорування води, з
виготовленням дезинфікуючих розчинів, а також з їх використанням.

1.160. Роботи, виконувані по захисту
лісів від шкідників і хвороб з використанням отрутохімікатів, а також від бур’янів
і небажаної деревної і трав’яної рослинності із застосуванням гербіцидів і арбоцидів.

1.161. Роботи з використанням хімічних
реактивів, а також з їх збереженням (складуванням).

1.162. Роботи на типографних і лінотипних
машинах.

1.163. Обслуговування котельних установок,
працюючих на вуглі і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж.

1.164. Робота за дісплеями ЕОМ.

1.165. Роботи, здійснювані з морських
підвалин і морських естакад.

1.166. Розвідування родовищ корисних
копалин, розташованих у морі.

1.168. Робота на гусеничних тракторах
та особливо складній техниці.

1.169. Робота, пов’язана з навчанням
операторів особливо складних тваринницьких комплексів.

1.170. Робота на вантажних автомобілях
на відкритих гірничих та розривних роботах.

1.171. Видобування руди, нерудних
матеріалів, сировини, флюсів та закладних матеріалів.

1.172. Вивезення деревини на лісозаготовках.

1.173. Перевезення сажі, гіпсового
каменя, вибухових та радіаційних речовин.

1.174. Таксидермічні роботи.

1.175. Лакофарбові роботи, полірування
меблів та підлоги.

1.176. Робота з епоксидною смолою.

1.177. Радіомонтажні роботи із застосуванням
каніфолі та хлорного заліза.

1.178. Робота на деревообробних верстатах.

1.179. Забезпечення і проведення занять
у критих плавальних басейнах.

1.180. Контроль за безпекою виконання
робіт, передбачених у розділі I.

1.181. Прибирання приміщень, де виконуються
роботи, передбачені у розділі I.

1.182. Роботи на діючих експериментальних
високовольтних установках з напругою понад 1000 В.

1.183. Роботи на вісоті 1,5 м і більше
відносно поверхні землі (підлоги).

II. Види робіт з особливо важкими і
особливо шкідливими
умовами праці, на яких встановлюються доплати до
24 відсотків

2.1. Роботи з застосуванням
токсичних речовин I класу небезпечності, у тому числі речовин, які мають концерогенні,
мутагенні, фіброгенні та інші властивості.

2.2. Роботи з хімічними речовинами,
які одночасно мають вибухові і високотоксичні властивості.

2.3. Роботи, пов’язані з застосуванням
дисперсивних порошків високотоксичних речовин та їх сполук I класу небезпечності
(берилій, карбонат барія та інші).

2.4. Виготовлення скловолокна та виробів
на його основі із застосуванням епоксидних, фенолформальдегідних смол, органічних
розчинників, які відносяться до I класу небезпечності.

2.5. Проведення робіт з відкритою
поверхнею ртуті: полярографія, амперометричне титрування, препаративний електроліз
на ртутних катодах та інші, ремонт ртутних приладів.

2.6. Роботи по підбору та аналізу
проб, які містять хімічні речовини I класу небезпечності.

2.7. Роботи із застосуванням радіоактивних
речовин у відкритому вигляді (переробка, зберігання, перевезення та інше).

2.8. Збирання, перевезення, переробка
і захоронення радіоактивних відходів.

2.9. Дезактивація обладнання, інструментів
та приміщень, приймання на обробку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту, забруднених радіоактивними речовинами.

2.10. Роботи на рентгенівських установках
при їх наладці і експлуатації.

2.11. Роботи з джерелами рентгенівського
випромінювання, що не використовується (електронні мікроскопи, електронографи та
інші), з напругою понад 20 кВ.

2.12. Роботи з переносними та стаціонарними
радіоізотопними установками і приладами.

2.13. Роботи на циклотронах, бетатронах,
лінійних прискорювачах та інших прискорювальних установках.

2.14. Роботи, пов’язані з експлуатацією,
ремонтом, реконструкцією, наладкою і експериментальними дослідженнями на атомних
реакторах, критичних та підкритичних складаннях.

2.15. Роботи по обслуговуванню обладнання
і споруд спецводоочисток, систем вентиляції, тепло- та холодопостачання в комплексі
атомного реактора.

2.16. Роботи на нейтрогенних генераторах
при їх наладці і експлуатації.

2.17. Роботи по відбору та аналізу
проб, які містять радіоактивні речовини.

2.18. Роботи по проведенню радіаційного
контролю.

2.19. Перевірка, градуювання та перевірка
установок, приладів та апаратури з використанням джерел іонізуючих випромінювань.

2.20. Ремонтні і монтажні роботи,
які виконуються в приміщеннях, де використовуються ізотопні джерела іонізуючих випромінювань.

2.21. Роботи в аварійній зоні, пов’язані
з наслідками радіаційних аварій.

2.22. Регулювання, наладка, випробування
та експлуатація лазерів II — IV класів. Юстирування, випробування та експлуатація
оптичних систем з використанням випромінювань лазерів II — IV класів.

2.23. Дозиметрія лазерного випромінювання.

2.24. Клепка при роботі в замкнутих
ємкостях (котлах, резервуарах, баках, відсіках та інших).

2.25. Очищення поверхонь за допомогою
піскоструйних апаратів, що виконується у приміщеннях або ємкостях.

2.26. Ручне пробивання отворів (ніш)
у важкодоступних місцях у бетонних та залізобетонних конструкціях, розламування
бетонних та залізобетонних конструкцій вручну.

2.27. Розробка у важкодоступних місцях
грунтів IV і більш високих груп, а також мерзлих грунтів усіх груп з застосуванням
клинів та кувалд (молотків).

2.28. Залив металів у форми, виливальниці
і кокілі; виливання деталей на машинах відцентрового виливання.

2.29. Роботи по гарячому пресуванню
деревностружкових плит із застосуванням особливо шкідливих хімічних речовин I класу
небезпечності.

2.30. Обрізання на форматних круглопильних
верстатах гарячих деревностружкових плит, склеєних синтетичними смолами і клеями,
які містять особливо токсичні хімічні речовини I класу небезпечності.

2.31. Робота у токсикологічних лабораторіях
з отрутами та отрутохімікатами.

2.32. Робота у віваріях з тваринами,
зараженими грибковими, паразитарними, туберкульозними, інфекційними захворюваннями,
з тваринами із злоякісною пухлиною чи отруєними радіоактивними речовинами.

2.33. Робота у гельмінтологічних стаціонарах
і відділеннях.

2.34. Робота у стаціонарах, диспансерах,
відділеннях і кабінетах для лікування психічно хворих, у тому чіслі хворих на хронічний
алкоголізм.

2.35. Робота у наркологічних кабінетах.

2.36. Робота з культурами ракових
клітин.

2.37. Робота з трупним матеріалом.

2.38. Робота з живими носіями інфекційних
паразитарних хвороб, туберкульозу.

2.39. Регулювання, настройка, випробування
і обслуговування генераторів міліметрового, сантиметрового і дециметрового діапазонів
хвиль; робота на пристроях, що генерують електричний струм на тих же частотах при
щільності потоку енергії 25 мкВт/см 2
і більше.

2.40. Підземні роботи.

2.41. Контроль за безпекою виконання
робіт, передбачених у розділі II.

III. Типові переліки робіт з важкими
та шкідливими,
особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці
по галузях народного господарства, затверджені
постановами Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС

Робітникам, службовцям
і спеціалістам вищих, вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації,
професійно-технічних навчальних закладів, робітникам навчально-курсових комбінатів,
навчальних центрів і полігонів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового
навчання і професійної орієнтації учнів, навчально-виробничих та навчальних майстерень
загальноосвітніх шкіл, інших навчальних закладів, зайнятих навчанням студентів і
учнів безпосередньо на підприємствах, за час їх фактичної роботи зі студентами і
учнями на дільницях, у цехах і на виробництві або тим, які виконують роботи в установах,
закладах і організаціях з важкими та шкідливими, особливо важкими та особливо шкідливими
умовами праці, встановлюються доплати стосовно до умов оплати праці працівників
конкретного підприємства у відповідності з Типовими переліками робіт з важкими та
шкідливими, особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці, затвердженими
Держкомпрацею СРСР і Секретаріатом ВЦРПС по галузях народного господарства:

— Типовий перелік робіт з важкими
і шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за
умови праці на підприємствах хлібопродуктів (25.09.86 р. № 361/22-30);

— Перелік робіт з важкими і шкідливими,
особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких підвищуються годинні
тарифні ставки робітникам за умови праці в будівництві і на ремонтно-будівельних
роботах (01.10.86 р. № 374/22-60);

— Типовий перелік робіт з важкими
і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці у виробничих об’єднаннях і на
підприємствах лісної, целюлозно-паперової, деревообробної промисловості, лісового
господарства і Перелік посад керівників, спеціалістів і службовців виробничих об’єднань
і підприємств лісної промисловості і лісового господарства, зайнятих на роботах
по захисту лісу від шкідників і хвороб, а також від бур’янів і небажаної деревинної
і трав’янистої рослинності, яким посадові оклади підвищуються на 12 відсотків (01.10.86
р. № 375/22-61);

— Типовий перелік робіт з важкими
і шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за
умови праці на підприємствах і в організаціях автомобільного транспорту (02.10.86
р. № 383/22-70);

— Типовий перелік робіт з важкими
і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах рибної промисловості
(02.10.86 р. № 380/22-67);

— Типовий перелік робіт з важкими
і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах і в організаціях
залізничного транспорту і метрополітенів (02.10.86 р. № 382/22-69);

— Типовий перелік робіт з важкими
і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах чорної і кольорової
металургії (02.10.86 р. № 384/22-75);

— Типовий перелік робіт з важкими
і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах машинобудівної
та металообробної промисловості (02.10.86 р. № 381/22-68);

— Типовий перелік робіт з важкими
і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах та в організаціях
цивільної авіації (02.10.86 р. № 385/22-75);

— Типовий перелік робіт з важкими
і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах поліграфічної
промисловості (03.10.86 р. № 389/22-80);

— Перелік вантажів, навантаження і
розвантаження яких оплачується за підвищеними тарифними ставками у зв’язку з шкідливими
умовами праці (03.10.86 р. № 460/26-60);

— Типові переліки робіт з важкими
і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці у виробничих об’єднаннях на підприємствах
промисловості будівельних матеріалів, скляної і фарфорово-фаянсової промисловості
(03.10.86 р. № 388/22-79);

— Типові переліки робіт з важкими
та шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах текстильної,
легкої, бавовноочищувальної промисловості, промисловості первинної обробки льону
та інших луб’яних культур (03.10.86 р. № 390/22-81);

— Типові переліки робіт з важкими
та шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах і організаціях
зв’язку (08.10.86 р. № 392/23-9);

— Типові переліки робіт з важкими
та шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах по виготовленню
музичних інструментів (21.10.86 р. № 418/25-18);

— Типові переліки підприємств, професій
робітників і робіт підприємств хімічної, нафтохімічної, хіміко-фармацевтичної, мікробіологічної,
нафтової і газової промисловості, промисловості по виробництву мінеральних добрив,
переробці нафти, сланців, газу і виробництву нафтопродуктів, працівники яких оплачуються
за тарифними ставками (окладами), встановленими для робіт з важкими та шкідливими,
особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці (03.11.86 р. № 442/26-41);

— Перелік робіт, при виконанні яких
праця робітників, зайнятих на підземних роботах на діючих підприємствах та підприємствах,
що будуються, по видобутку руд чорних та кольорових металів і видобутку гірничо-хімічної
сировини, а також на відкритих гірських роботах у діючих кар’єрах, оплачується за
тарифними ставками з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці (08.04.87
р. № 223/10-34);

— Переліки посад робітників підприємств
і організацій сільського господарства, зайнятих безпосередньо на роботах з шкідливими
та особливо шкідливими умовами праці, яким можуть встановлюватись підвищені оклади
і доплати, і Типові переліки робіт з важкими та шкідливими, особливо важкими та
особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватись доплати робітникам
за умови праці (29.12.88 р. № 670/29-142).

IV. Додаткова оплата за несприятливі
умови
праці окремим працівникам

Майстрам виробничого
навчання і старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів по підготовці
робітників для підприємств хімічної, нафтохімічної, хіміко-фармацевтичної і мікробіологічної
промисловості, по переробці нафти і газу, сланців і по виробництву нафтопродуктів,
які зайняті навчанням учнів безпосередньо на цих підприємствах, за час їх фактичної
роботи з учнями на дільницях, в цехах і на виробництві з важкими і шкідливими, особливо
важкими та особливо шкідливими умовами праці здійснюються доплати за шкідливі умови
праці в розмірі до 12 відсотків, а за особливо шкідливі умови праці до 24 відсотків
посадових окладів цих працівників стосовно до умов праці майстрів данного підприємства.
Зазначені доплати здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються навчальним
закладам на оплату праці.

Додаток № 10
до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

СХЕМА
ставок і посадових окладів, визначена за розрядами Єдиної тарифної сітки, тарифними
коефіцієнтами і коефіцієнтами підвищення

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

Коефіцієнти підвищення

Ставки і посадові оклади (визначені
шляхом множення гр.2 на гр.3 на 2300 крб.)

1

2

3

4

1

1,00

2,00

4600

2

1,12

2,00

5152

3

1,25

2,00

5750

4

1,39

2,00

6394

5

1,54

2,00

7084

6

1,70

2,00

7820

7

1,87

2,00

8602

8

2,06

2,00

9476

9

2,26

2,00

10396

10

2,49

2,00

11454

11

2,74

2,00

12604

12

3,01

2,00

13846

13

3,31

2,00

15226

14

3,64

2,00

16744

15

4,01

1,95

17985

16

4,41

1,95

19779

17

4,85

1,95

21752

18

5,34

1,95

23950

19

5,87

1,95

26327

20

6,46

1,93

28676

21

7,10

1,91

31190

22

7,81

1,85

33232

23

8,59

1,80

35563

24

9,45

1,73

37602

25

10,30

1,70

40273

26

11,15

1,66

42571

27

12,00

1,63

44988

28

12,90

1,60

47472

29

13,80

1,57

49832

Инструкция 102 От 15.04.1993 Мон Украины

Выплата надбавки за престижность педагогического труда

Урядовий портал Офіційний Веб-сайт Верховна Рада України заклад» · Наказ МОН України від 15.04.1993 № 102 » Інструкція про порядок обчислення.

инструкция 102 от 15.04.1993 мон украины

Питання і відповіді по оплаті праці

2 Инструкции № 102 условия оплаты труда работников учреждений приказом Министерства образования Украины от 15.04.1993 г.

50 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), нормальная. 64 Инструкции № 102, согласно которому ставки заработной платы.

1298 и приказа МОН «Об упорядочении условий оплаты труда и за почетное звание «заслуженный» работник Украины, СССР, союзных 91 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, утвержденной приказом МОН от 15.04.1993 г. № 102). Оплата за.

Бітної плати? У Наказі МОН України № 102 від 15.04.1993р. «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників осві-.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 марта 2011 г. №373 «Об установлении надбавки педагогическим работникам дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений, высших учебных заведений I — II уровня аккредитации, других учреждений и заведений независимо от их подчинения» с 1 сентября 2011 года вводится выплата 20-процентной надбавки за престижность труда всем педагогическим работникам учебных заведений и учреждений. Антонина КЛИМЕНКО, начальник управления социально-экономической защиты ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины ВЫПЛАТА НАДБАВКИ ЗА ПРЕСТИЖНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА Приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 20 мая 2011 г. №470 «О постановлении Кабинета Министров Украины от 23 марта 2011 г. №373» оглашено указанное постановление и вменено в обязанность органов образования и науки, руководителей учреждений и организаций, подчиненных Министерству образования и науки, молодежи и спорта, принять оглашенное постановление к руководству. Как известно, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 октября 2009 г. №1130 «Об установлении надбавки учителям, воспитателям общеобразовательных учебных заведений, преподавателям и мастерам производственного обучения профессионально-технических учебных заведений и высших учебных заведений I — II уровня аккредитации государственной и коммунальной формы собственности, руководителям и заместителям руководителей указанных заведений, должности которых отнесены к должностям педагогических работников» в течение 2010 года и до сентября 2011 года в общеобразовательных учебных заведениях такая надбавка выплачивалась только директорам, заместителям директоров по учебно-воспитательной, учебной, воспитательной работе, а также учителям и мастерам производственного обучения. Поэтому с 1 сентября текущего года в общеобразовательных учебных заведениях всех типов и наименований надбавка в размере 20% от должностного оклада (ставки заработной платы) за престижность труда будет выплачиваться как указанным выше педагогическим работникам, так и воспитателям, старшим воспитателям, педагогам-организаторам, практическим психологам, социальным педагогам, руководителям кружков, секций, студий, других форм работы кружков, культорганизаторам, старшим вожатым, вожатым, концертмейстерам, художественным руководителям, аккомпаниаторам, инструкторам по физкультуре, инструкторам по труду, инструкторам слухового кабинета, инструкторам по туризму, экскурсоводам, переводчикам-дактилологам, помощникам директора по режиму, старшим дежурным по режиму, дежурным по режиму. В Письме Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 25 мая 2011 г. №1/9-385 «О постановлении Кабинета Министров Украины от 23.03.2011 №373» даны разъяснения по установлению надбавки за престижность педагогического труда в определенных случаях. В частности указывается, что надбавка устанавливается в размере 20% от должностного оклада/ставки заработной платы, в том числе почасовой, с учетом повышений, предусмотренных нормативно-правовыми актами по оплате труда. Имеются в виду повышения должностных окладов и ставок заработной платы за педагогические звания, за знание и использование в роботе иностранного языка, за работу в определенных типах учебных заведений, за увеличение количества учащихся в учебном заведении и т. п. Размеры повышений установлены Приказом Министерства образования и науки Украины от 11 июня 2007 г. №471 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления заработной платы работников образования» (примечание 1 к пункту 9, примечания 1 и 8 к пункту 10, примечание 3 к пункту 14, пункты 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины от 15 апреля 1993 года №102; далее — Инструкция №102). Пример Практический психолог, работающий в школе-интернате, имеет первую квалификационную категорию. Должностной оклад ему установлен на уровне 11-го тарифного разряда. С учетом повышения на 10% за работу в школе-интернате по состоянию на 1 сентября этот оклад составляет: 1263 грн х 10% = 1389,3 грн. Следовательно, размер надбавки за престижность педагогического труда рассчитывается так: 1389,3 грн х 20% = 277,86 грн. Если педагогический работник выполняет работу объемом меньше или больше нормы, предусмотренной для ставки, абсолютный размер надбавки соответственно уменьшается или увеличивается пропорционально нагрузке (объему работы). Директорам, заместителям директоров, которые имеют также педагогическую нагрузку (ведут преподавательскую работу или кружки), надбавка устанавливается как по основной должности, так и за педагогическую нагрузку. Пример Директор школы, в которой обучаются 1710 учащихся, ведет уроки математики в объеме 9 часов в неделю. Согласно приказу управления образования по должности директора ему установлен оклад на уровне 16-го тарифного разряда, что составляет 1788 грн. В соответствии с примечанием 1 к пункту 9 Инструкции №102 должностной оклад директора повышается на 5% за каждые 700 учащихся свыше 1000 человек. Поэтому с учетом повышения за контингент учащихся размер должностного оклада директора составит: 1788 грн х 5% = 1877,4 грн. Определим размер надбавки по этой должности: 1877,4 грн х 20% = 375,48 грн. По итогам аттестации по должности учителя директору присвоена высшая квалификационная категория и звание «учитель-методист». Ставка заработной платы по должности учителя устанавливается на уровне 12-го тарифного разряда. С учетом повышения на 15% эта ставка составит: 1359 грн х 15% = 1562,85 грн. За педагогическую нагрузку в объеме 9 часов в неделю рассчитываем размер надбавки: 1562,85 грн х 9 час. : 18 час. = 781,43 грн; 781,43 х 20% = 156,29 грн. Так же определяется размер надбавки за престижность труда практическим психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам и другим педагогическим работникам школы, имеющим педагогическую нагрузку. Надбавка им устанавливается как по основной педагогической должности, так и за выполняемую ими педагогическую нагрузку, независимо от вида оплаты, а именно: согласно тарификации или путем почасового расчета. Пример Педагог-организатор школы второй квалификационной категории работает на 0,5 ставки. Он также имеет педагогическую нагрузку объемом 16 часов в неделю. По итогам аттестации по должности учителя ему присвоена квалификационная категория «специалист» с установлением ставки заработной платы на уровне 9-го тарифного разряда в размере 1109 грн. В таком случае надбавка выплачивается по должности педагога-организатора и за преподавательскую работу пропорционально объему выполняемой работы, в частности, за педагогическую нагрузку. Размер надбавки по должности педагога-организатора составит: 1167 грн х 0,5 х 20% = 116,7 грн. Определим размер надбавки за преподавательскую работу: 1109 грн х 16 час. : 18 час. = 985,78 грн; 985,78 грн х 20% = 197,16 грн. Бухгалтерам, библиотекарям, медицинским и другим работникам учебного заведения, которые согласно действующему законодательству выполняют преподавательскую работу, надбавка за престижность труда выплачивается только за преподавательскую работу. Пример Медицинская сестра школы имеет педагогическую нагрузку по дисциплине «Основы здоровья» объемом 8 часов в неделю, которые оплачиваются согласно тарификации. По итогам аттестации по должности учителя работница признана соответствующей данной должности с установлением ставки заработной платы на уровне 8-го тарифного разряда, составляющей 1051 грн. Заработная плата за преподавательскую работу исчисляется так: 1051 грн х 8 час. : 18 час. = 467,11 грн. Размер надбавки за эту работу составит: 467,11 грн х 20% = 93,42 грн. Надбавка за престижность труда будет устанавливаться педагогическим работникам как по основному месту работы, так и по совместительству. Пример Методист методического кабинета высшей квалификационной категории выполняет педагогическую работу в школе объемом 240 часов в год с почасовой оплатой, которая не считается совместительством. В сентябре он провел уроки украинского языка в школе объемом 24 часа. Должностной оклад по должности методиста установлен на уровне 12-го тарифного разряда — 1359 грн. С учетом повышения на 10% за работу в городском методическом кабинете (примечание 2 к п. 13 Инструкции №102) оклад составляет 1494,9 грн. Определяем размер надбавки за престижность труда (20%) по этой должности: 1494,9 грн х 20% = 298,98 грн. По должности учителя школы методист также имеет высшую квалификационную категорию и педагогическое звание «учитель-методист». Ставка заработной платы по должности учителя устанавливается на уровне 12-го тарифного разряда и составляет 1359 грн. С учетом повышения за педагогическое звание на 15% (подпункт «г» п. 24 Инструкции №102) размер ставки заработной платы составляет 1562,85 грн. Размер ставки в час определяется путем деления месячной ставки (1562,85 грн) на среднемесячную норму часов в 2011 году, которая при 18-часовой рабочей неделе составляет 75 час. (900 час. : 12 мес.), то есть 20,84 грн. Размер надбавки за престижность труда (20%) за один час украинского языка составляет: 20,84 грн х 20% = 4,17 грн. Определяем размер надбавки за 24 часа: 4,17 грн х 24 час. = 100,08 грн. Нормативные документы Постановление Кабинета Министров Украины от 23 марта 2011 г. №373 «Об установлении надбавки педагогическим работникам дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений, высших учебных заведений I — II уровня аккредитации, других учреждений и заведений независимо от их подчинения». Приказ Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 20 мая 2011 г. №470 «О постановлении Кабинета Министров Украины от 23 марта 2011 г. №373». Приказ Министерства образования и науки Украины от 11 июня 2007 г. №471 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления заработной платы работников образования». Приказ Министерства образования и науки Украины от 15 апреля 1993 г. №102 «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования». Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 25 мая 2011 г. №1/9-385 «О постановлении Кабинета Министров Украины от 23.03.2011 №373».

№470 «О постановлении Кабинета Министров Украины от 23 Украины от 15 апреля 1993 года № 102; далее — Инструкция № 102).

8 Інструкції N 102 ставки заробітної плати старших викладачів вищих Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. Його норми набули.

Викладач вищого навчального закладу I- II рівнів акредитації певний час до зайняття цієї посади проходив службу в органах внутрішніх справ. Чи зараховується час служби в органах внутрішніх справ до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років? Відповідь. Порядок виплати надбавки за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 “Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону…

инструкция 102 от 15.04.1993 мон украиныинструкция 102 от 15.04.1993 мон украины

15 квіт. 1993 N 102 від 15.04.93 Зареєстровано в Міністерстві м. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня Наказом МОН N 161 від 29.03.2001 згідно з Наказом МОН N 161 ( z0303-01) від 29.03.2001).

Aдминистративное / территориальное. МОН · ДОН Запорізької ОДА. МОН України від 15.04.1993 № 102 » Інструкція про порядок обчислення заробітної.

инструкция 102 от 15.04.1993 мон украиныинструкция 102 от 15.04.1993 мон украины

Оплата труда педагогических работников учреждений образования осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников образования, утвержденной приказом Министерства образования Украины от 15.04.1993 № 102, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27.05.1993 за № 56.

Согласно пункту 68 этой Инструкции заработная плата педагогических работников, в частности учителей учебных заведений, определяется путем умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления этого произведения на установленную норму часов в неделю. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от количества недель и рабочих дней в разные месяцы года.

Пунктом 73 Инструкции установлено, что почасовая оплата педагогических работников допускается только при оплате за часы замещения временно отсутствующих по болезни или по другим причинам учителей, которое длилось не более двух месяцев, а также при оплате работников предприятий, организаций и учреждений, привлекаемых для педагогической работы . Если замещение продолжалось более двух месяцев, то оплата труда педагогического работника производится с первого дня замещения за все часы фактической педагогической нагрузки в порядке, предусмотренном пунктом 68 настоящей Инструкции, то есть по тарификации.

Форма Тарификационного списка учителей и других работников школы утверждена в приложении 1 к Инструкции № 102. примечанием 1 к Тарификационного списка предусмотрено, что в тарификационном списке указываются все работники школы, ставки заработной платы и должностные оклады которых зависят от образования, категории и тарифного разряда, в том числе директора и их заместители, учителя, воспитатели, библиотекари, а также другие работники (завхозы, лаборанты), ведущие преподавательскую работу.

Поэтому, при оплате труда учителей, работающих в двух и более учебных заведениях, в частности в общего среднего образования по совместительству, осуществляется по тарификации, что обеспечивается каждом из них утверждением объема недельной нагрузки и других видов педагогической работы (проверка тетрадей, классное руководство , заведование кабинетом и т.д.).

По оплате труда педагогических работников в каникулярный период, то пунктом 71 Инструкции № 102 установлено, что за время работы в период каникул оплата труда педагогических работников производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул.

Поэтому, в случае, когда оплата труда учителей-совместителей осуществлялась из почасового расчета, им должно быть перечислено заработную плату на условиях тарификации за весь период работы, исходя из установленного объема учебной нагрузки в неделю со всеми другими выплатами в соответствии с возложенными на учителя и выполненных ним задач и обязанностей.

При этом, руководствуясь статьей 3 Закона Украины «Об отпусках», таким работникам, в случае увольнения в связи с истечением срока трудового договора, по их желанию должен быть предоставлен неиспользованный ежегодный отпуск основной отпуск независимо от того, что ее срок превышает срок трудового договора. В этом случае действие трудового договора продолжается до окончания отпуска.

Согласно пункту 6 Порядка предоставления ежегодного основного отпуска продолжительностью до 56 календарных дней руководящим работникам учебных заведений и учреждений образования, (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и заведений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.1997 № 346, в случае увольнения педагогических работников учебных заведений, которые до увольнения проработали не менее 10 месяцев, денежная компенсация выплачивается за не использованные ни мы дни ежегодного основного отпуска из расчета полной ее продолжительности.

Согласно пункту 7 Порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 8.02.1995 № 100, начисления выплат за время ежегодного отпуска, продолжительность которых рассчитывается в календарных днях, производится путем деления суммарного заработка за последние перед предоставлением отпуска 12 месяцев или за меньший фактически отработанный период на соответствующее количество календарных дней года или меньшего отработанного периода (за исключением праздничных и нерабочих дней, установленных законодательством). Полученный результат умножается на число календарных дней отпуска.

При предоставлении ежегодного отпуска таким педагогическим работникам должно быть оказана помощь на оздоровление в размере ставки заработной платы (должностного оклада). Такую гарантию предусмотрено частью первой статьи 57 Закона Украины «Об образовании» от 5.09.2017 № 2145.

Кроме того, педагогическим работникам в этой статье гарантированно выплату ежегодного денежного вознаграждения в размере до одного должностного оклада (ставки заработной платы) за добросовестный труд, образцовое выполнение возложенных на них обязанностей.

Порядок предоставления ежегодного денежного вознаграждения педагогическим работникам учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности за добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 5.06.2000 № 898.

Согласно пункту 3 Порядка ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей предоставляется в соответствии с положением, которое утверждается руководителем учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом и может включать в себя дополнительные критерии, кроме определенных в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом специфики учебного заведения.

Пунктом 8.3.1 Отраслевого соглашения между Министерством образования и науки Украины и ЦК Профсоюза работников образования и науки Украины на 2016-2020 годы Стороны Соглашения рекомендуют руководителям учебных заведений обеспечить предоставление в соответствии со статьей 57 Закона Украины «Об образовании» ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей в размере одного должностного оклада, а также выплачивать вознаграждение за добросовестный труд при увольнении педагогов среди учебного года с учетом времени фактической работы.

Согласно пункту 1.4 Отраслевого соглашения Положения Соглашения действуют непосредственно и распространяются на работников учебных заведений, которые находятся в сфере действия сторон Соглашения и являются обязательными для включения в коллективных договоров, соглашений низшего уровня.

Источник

Автором статьи не является редакция сайта, поэтому
все его источники относятся к автору самой статьи

Вопрос

Ответ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Прием на работу

На должность руководителя финансового отдела сельского совета принимают бывшего государственного служащего

Напомним, что назначение на службу в ОМС на должность руководителя отдела сельского совета осуществляется по результатам конкурсного отбора или по другой процедуре, предусмотренной законодательством Украины (абз. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о службе в ОМС).

По результатам местных выборов в Украине произошли изменения в административно-территориальном устройстве и уменьшилось количество районов. Это привело к реорганизации и ликвидации учреждений, сокращениям и переводам работников. В частности, государственных служащих из райгосадминистраций могут переводить в местные советы

Его «родная» райгосадминистрация реорганизована по результатам местных выборов 2020 года.

Нужно ли ему проходить конкурсный отбор в ОМС?

Действует ли при этом специальный порядок проведения конкурсного отбора во время карантина по Порядку № 290?

На этот случай в п. 4 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона № 1009 (вступил в силу 06.12.2020 г.) предусмотрено следующее: «При реорганизации районных государственных администраций в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины перевод государственного служащего на должность службы в органах местного самоуправления осуществляется без обязательного проведения конкурса, при условии соответствия его профессиональной компетентности квалификационным требованиям к соответствующей должности».

Из этой нормы следует, что должны выполняться такие условия:

1) госслужащий должен перейти из РГА, которая реорганизуется в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины. Именно эту причину следует указывать в приказе и трудовой книжке;

2) профессиональная компетентность госслужащего должна соответствовать квалификационным требованиям к должности, на которую он претендует. Для ОМС в этом вопросе нужно руководствоваться Типовыми характеристиками № 203.

Есть еще одна норма, позволяющая избежать конкурса. Частью 6 ст. 22 Закона о госслужбе предусмотрено, что при передаче или делегировании полномочий и функций от государственного органа в ОМС перевод госслужащего на должность службы в ОМС осуществляется без обязательного проведения конкурса в случае соответствия его профессиональной компетентности квалификационным требованиям к соответствующей должности и при условии поступления на службу впервые по результатам конкурса.

Статьей 143 Конституции Украины предусмотрено, что ОМС могут предоставляться законом отдельные полномочия органов исполнительной власти. Государство финансирует осуществление этих полномочий в полном объеме за счет средств Госбюджета или путем отнесения к местному бюджету в установленном законом порядке отдельных общегосударственных налогов, передает ОМС соответствующие объекты государственной собственности.

Итак, под делегированием полномочий от государственного органа в ОМС можно понимать процесс передачи полномочий и функций госоргана ОМС, передача которых предусмотрена законодательством*.

Так, в письме от 13.01.2020 г. № 260/13-20 НАГС указывает: если финуправление РГА передает часть своих полномочий финуправлению ОМС, представляющему объединенную территориальную громаду, то госслужащие финуправления РГА могут быть переведены в ОМС без обязательного проведения конкурса при условиях, предусмотренных ч. 6 ст. 22 Закона о госслужбе.

Однако в случае невыполнения необходимых условий избежать конкурса не удастся.

Что касается специальной «карантинной» процедуры конкурса, утвержденной Порядком № 290, то нужно отметить следующее. Этот документ определяет механизм отбора на вакантные должности госслужбы на период действия карантина, установленного Кабмином с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Отбор и назначение лиц на вакантные должности госслужбы в соответствии с Порядком № 290 осуществляются в исключительных случаях, связанных с необходимостью выполнения задач и функций государственных органов на период действия карантина. Следовательно, он разработан именно для госслужбы и не имеет отношения к ОМС

* О сохранении рангов при переходе с госслужбы в ОМС вы можете прочитать в журнале «Оплата труда», 2020, № 12/1, с. 21.

Режимы работы

Нужно ли переносить рабочие дни по рекомендации Кабмина?

Здесь идет речь о переносе рабочих дней согласно ч. 4 ст. 67 КЗоТ.

Так, с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней (ст. 73 КЗоТ), а также рационального использования рабочего времени Кабмин не позднее чем за три месяца до таких дней может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

На 2021 год КМУ предложил перенос своим распоряжением от 30.09.2020 г. № 1191-р с:

• пятницы 8 января на субботу 16 января;

• понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

• пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Помните: каждый работодатель самостоятельно решает, переносить ему рабочие дни из-за праздников или нет. Исключение — органы ПФУ, Укрпочта, Казначейство и банки.

Таким образом, можно перенести рабочие дни так, как рекомендует Кабмин, или перенести на другие дни, или же вообще не переносить рабочие дни. На это в свое время обращали внимание специалисты Минсоцполитики в письме от 13.08.2012 г. № 270/13/116-12.

Тем, кто решил придерживаться рекомендаций Кабмина, следует издать приказ (распоряжение) о переносе рабочих дней (перед этим согласовав его с профсоюзом) не позднее чем за 2 месяца до переноса и ознакомить с ним всех работников

В учреждении рабочий день с 08.01.2021 г. перенесен на 16.01.2021 г. Должен ли работник работать 16 января 2021 года, если 8 января он был в отпуске? Как эти дни отражать в Табеле учета использования рабочего времени?

Да, должен. Это подтверждают и специалисты Минсоцполитики в письме от 13.08.2012 г. № 270/13/116-12.

Здесь указано, что все действия относительно предоставления отпусков, выхода на работу должны осуществляться по измененному в связи с переносом рабочих дней графику работы.

Если в учреждении, организации приказом работодателя был перенесен рабочий день (8 января установлен выходной, а 16 января — рабочий день), то работники, находившиеся в установленный приказом выходной день в отпусках, должны работать в соответствии с установленным графиком рабочего времени. То есть 16 января 2021 года для них должен быть рабочим. Учтите: нормы ст. 72 и 107 КЗоТ (об оплате в двойном размере в выходной день) здесь не действуют.

При этом продолжительность установленного рабочего дня в субботу должна быть равна продолжительности рабочего дня, за который проводится отработка. Если пятница в учреждении — сокращенный рабочий день, например до 16:30, то и в рабочую субботу также следует работать до 16:30.

На основании приказа о переносе рабочих дней в Табеле учета использования рабочего времени день 8 января должен отмечаться как выходной, а для работников, находившихся в отпуске, — как отпуск. А 16 января — как рабочий (проставляются часы (дни) работы)

Работник был на больничном с 4 по 8 января 2021 года. Рабочий день с 8 января перенесен на 16 января

Нет, работник не прав.

Работник должен работать 16 января. Аргументы те же, что и в случаем с отпуском (см. выше). И тот факт, что 8 января, за который отрабатывают 16-го, он был на больничном, не значит, что 16.01.2021 г. он может не работать.

Отказ работать может сыграть с ним злую шутку

Работник отказался выходить на работу 16 января, мотивируя это тем, что 8 января он не должен был работать, поэтому и «отрабатывать» не должен.

Так ли это?

Специалисты Минсоцполитики в письме от 13.08.2012 г. № 270/13/116-12 указывают, что отсутствие работника без уважительных причин можно квалифицировать как прогул. А это, в свою очередь, является основанием для увольнения согласно п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ.

Отсутствие работника на работе в рабочие дни по уважительной причине должно подтверждаться соответствующим документом (листок нетрудоспособности, приказ о предоставлении отпуска и т. п.)

Определение стажа

Работник весь декабрь 2020 года находился в «карантинном» неоплачиваемом отпуске. Входит ли время пребывания в таком отпуске в страховой стаж?

По общему правилу, «больничный» страховой стаж формируют месяцы, за которые уплачен работником (работодателем) ЕСВ в сумме не меньше минимального страхового взноса (ст. 21 Закона о соцстраховании).

Если работник находился в отпуске (или в нескольких отпусках) без сохранения заработка в течение всего месяца, то за этот месяц ему не были начислены выплаты зарплатного характера, как следствие — нет базы для начисления ЕСВ.

А поскольку отсутствуют начисления и уплата единого взноса, то страховой стаж за этот период лицу не засчитывается

Нужно ли с 2021 года переходить на электронные трудовые книжки?

Законодательной необходимости сейчас нет.

Электронные трудовые книжки — это важный шаг к цифровой обработке информации о стаже. На сегодняшний день разработанный законопроект № 3623 еще не приобрел статуса закона. Поэтому оцифровывать трудовые книжки пока что не требуют. К тому же законопроектом № 3623 предусмотрен 5-летний переходный период, в течение которого нужно будет перейти на электронные трудовые документы и отказаться от бумажных. После оцифровки трудовой книжки ее бумажный оригинал нужно будет выдать работнику.

В то же время Кабмин уже ввел электронный учет трудовой деятельности постановлением № 1084 (ср. ). Сведения сохраняются в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Конечно, в таком Реестре пока что нет полной информации о трудовом стаже, но процесс уже начался.

Через портал ПФУ (portal.pfu.gov.ua) есть возможность:

• работодателю (страхователю) предоставить скан-копии трудовых книжек работников в разделе «Комунікації з ПФУ» — «Відомості про трудові відносини робітника»;

• работнику (застрахованному лицу) посмотреть электронную трудовую книжку в разделе «Електронна трудова книжка» (хотя на сегодняшний день там еще нет полной информации) и предоставить ее скан-копию в разделе «Комунікації з ПФУ» — «Надання скан-копій трудової книжки».

Внимание! Предоставить скан-копии трудовой книжки может как работодатель, так и работник. Это предусмотрено и законопроектом № 3623.

В одном из следующих номеров нашего журнала мы обсудим эту законодательную инициативу подробнее

Заполнение больничного

Работник кадровой службы допустил ошибку в заполнении обратной стороны листка нетрудоспособности. Он ошибочно заполнил строку, которую не следовало заполнять. Как правильно сделать исправление?

Инструкция № 532 описывает порядок исправления ошибок только лицевой стороны бланка*. Порядок же корректировок неточностей, допущенных на обратной стороне, нигде не прописан. Поэтому остается исправлять ошибки по общим правилам: неправильный текст или цифры зачеркните и над зачеркнутым надпишите правильный текст или цифры. Плюс к этому сделайте надпись: «Виправлено». Она должна быть подтверждена подписями лиц, которые подписали тот раздел больничного листа, куда закралась ошибка. Обязательно поставьте дату исправления.

А если ошибочно заполнена строка, которая заполнению не подлежит, тогда «ответственному» за ошибку на полях бланка нужно сделать запись: «Рядок «…» вважати незаповненим» — и подтвердить подписью.

Учтите: количество исправлений на обратной стороне бланка больничного не ограничено

* О каверзах заполнения лицевой стороны больничного листа читайте в журнале «Оплата труда», 2020, № 19.

Предоставление и оформление отпусков

Можно ли пойти в ежегодный основной отпуск всего на 2 дня? Может ли отпуск начинаться с выходного дня?

В соответствии со ст. 6 Закона об отпусках работник имеет право на ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее чем 24 календарных дня за отработанный рабочий год. Однако не обязательно использовать такой отпуск за один раз. По просьбе работника и с разрешения работодателя он может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная часть такого отпуска будет составлять не менее 14 календарных дней (ст. 12 Закона об отпусках).

Заметим, что непрерывная часть необязательно должна быть первой. А неиспользованная часть (или части) ежегодного отпуска предоставляется:

• как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после его окончания;

• с любого дня недели, независимо от того, в какой день недели закончилась предыдущая использованная его часть.

Продолжительность отпусков рассчитывается в календарных днях независимо от режимов и графиков работы. Выходные дни включаются в продолжительность ежегодных отпусков и за них начисляются отпускные. То есть никаких особых условий для них не предусмотрено. Итак, законодательных ограничений в предоставлении работнику ежегодного отпуска начиная с выходного дня нет.

Соответственно ежегодный отпуск или его часть (в том числе продолжительностью 2 дня) можно предоставить работнику с любого дня недели, в том числе с субботы или воскресенья

Имеет ли право на дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с обучением в вузе работница, находящаяся в отпуске для ухода за ребенком до 3 лет?

Учтите, что между работницей, находящейся в отпуске для ухода за ребенком до 3 лет, и учреждением сохраняются трудовые отношения, которые дают ей возможность воспользоваться учебным отпуском. Конечно, при условии, что для нее это место работы является основным.

Порядок оформления такого отпуска зависит от того, работает женщина в период пребывания в отпуске для ухода за ребенком до 3 лет или нет.

Если работница находится в отпуске для ухода за ребенком до 3 лет и не работает, то для получения оплачиваемого учебного отпуска* ей следует прервать отпуск для ухода за ребенком до 3 лет

Для этого она должна подать работодателю два заявления:

1) о прерывании отпуска для ухода за ребенком до 3 лет;

2) о предоставлении оплачиваемого отпуска в связи с обучением с приложенной к нему справкой-вызовом заведения образования.

На их основании работодатель оформляет соответствующие приказы (распоряжения). После окончания учебного отпуска работница имеет право опять оформить отпуск для ухода за ребенком до 3 лет.

Если же декретчица работает на условиях неполного рабочего времени, то работа на таких условиях дает ей право на дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с обучением. Прерывать отпуск для ухода за ребенком до 3 лет работнице не нужно. Ведь работа на условиях неполного рабочего времени не приводит к каким-либо ограничениям объема трудовых прав работников (ч. 3 ст. 56 КЗоТ)

* Подробнее об условиях предоставления учебных отпусков читайте в журнале «Оплата труда», 2018, № 20/1, с. 8.

Увольнение работников

Работник находится в «карантинном» отпуске за свой счет. Можно ли его уволить? Должен ли он прервать свой отпуск и выйти на работу в день увольнения?

Пребывание в «карантинном» отпуске без сохранения зарплаты не ограничивает работника в праве подать заявление об увольнении, например, по собственному желанию (ст. 38 КЗоТ) или по соглашению сторон (п. 1 ст. 36 КЗоТ)*. Это право работника. Запрет на увольнение в отпуске (кроме полной ликвидации учреждения) установлен ст. 40 КЗоТ только для случаев увольнения по инициативе работодателя. Следовательно, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником на основании ст. 36 КЗоТ или ст. 38 КЗоТ во время отпуска без сохранения зарплаты.

При этом специально прерывать отпуск за свой счет, выходить на работу и работать в день увольнения работнику не нужно.

Но учтите: в день увольнения работника работодатель обязан выдать ему трудовую книжку (если это основное место работы) и провести с ним окончательный расчет. Предупредите об этом работника. Если день увольнения заканчивается, а работник не пришел за трудовой, в этот же день направьте ему по почте уведомление с указанием о необходимости получить трудовую книжку (зарплату). Есть еще вариант — переслать трудовую книжку работнику по почте с доставкой по указанному адресу. Но это сделать можно только с письменного согласия работника

* Подробнее об основаниях и условиях увольнения работников читайте в статье «Звільнення з роботи: як вигідніше для працівника» в журнале «Оплата труда», 2020, № 4/1, с. 18.

Работник учреждения умер. Как оформить приказ на увольнение? Кто имеет право получить его зарплату? Какой документ является основанием для ее выплаты?

1. Сначала нужно получить свидетельство о смерти работника от его родственников.

А если родственников нет, работодатель обращается в орган РАГС по последнему месту жительства умершего, по месту наступления смерти, по другим местам, перечисленным в п. 3 гл. 5 разд. III Правил № 52/5.

Далее работодатель делает копию свидетельства о смерти и удостоверяет ее. На основании этой копии, в которой указана точная дата смерти работника, составляют приказ (распоряжение) руководителя о прекращении трудовых отношений с умершим сотрудником.

Учтите: дата издания приказа (распоряжения), как правило, не совпадает с датой смерти работника. В то же время в приказе (распоряжении) обязательно нужно указать точную дату смерти работника, которая и будет датой прекращения трудовых отношений. Причем неважно, работал в этот день умерший или нет (письмо Минтруда от 31.12.2010 г. № 284/06/186-10)

2. В соответствии с ч. 1 ст. 1227 ГКУ суммы зарплаты, пенсии, стипендии, алиментов, пособия по временной нетрудоспособности, возмещений в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, других соцвыплат, которые полагались наследодателю, но не были получены им при жизни, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия — входят в состав наследства.

Согласно ст. 3 СКУ в семью включаются лица, которые одновременно:

1) совместно проживают;

2) связаны общим бытом;

3) имеют взаимные права и обязанности;

4) находятся в браке или связаны кровным родством, усыновлением, а также другими основаниями, которые не запрещены законом и не противоречат моральным принципам общества.

В рассматриваемой ситуации для целей выплаты зарплаты к составу семьи следует относить жену (мужа) умершего лица, а также его детей, независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет.

Кроме того, к числу членов семьи можно отнести лиц, связанных с умершим кровным родством или на других основаниях, установленных законом (содержание и т. п.), при условии, что выполняются такие требования, как совместное проживание, ведение общего быта и наличие общих прав и обязанностей.

3. Основанием для выплаты зарплаты умершего членам его семьи будет заявление с просьбой выплатить полагающуюся такому работнику сумму, а также свидетельство о смерти.

Жена (муж) для подтверждения статуса члена семьи умершего работника должна предъявить свидетельство о браке, ребенок — свидетельство о рождении (усыновлении).

Другие члены семьи должны подтвердить и факт пребывания в кровном родстве, и факт совместного проживания с умершим

Учреждение ликвидируется. При увольнении работников обнаружено, что некоторые из них переиспользовали ежегодный основной отпуск. Нужно ли удержать с них отпускные при проведении окончательного расчета?

Нет, не нужно. По общему правилу, ч. 1 ст. 22 Закона об отпусках в случае увольнения работника до окончания рабочего года, за который он уже получил отпуск полной продолжительности, для покрытия его задолженности собственник или уполномоченный им орган осуществляет удержание из зарплаты за дни отпуска, предоставленные в счет неотработанной части рабочего года.

Но ч. 2 ст. 22 Закона об отпусках содержит исключение из этого правила.

В частности, п. 4 указанной нормы говорит, что удержания не проводятся в случае увольнения из-за изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации или перепрофилирования учреждения, сокращения численности или штата работников

Можно ли уволить по инициативе работодателя работника, служащего по контракту, при реорганизации путем присоединения к другому учреждению или ликвидации учреждения?

Внимание! Следует разделять понятия «реорганизация» и «ликвидация» учреждения.

Реорганизация учреждения проходит путем присоединения к другому учреждению (без полной ликвидации).

В ч. 4 ст. 36 КЗоТ находим две нормы:

1. При реорганизации учреждения путем присоединения к другому учреждению действие трудового договора работника продолжается.

2. Прекращение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа возможно только в случае сокращения численности или штата работников согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ.

В таком случае работников льготных категорий переводят в штат правопреемника (продлевают с ними трудовой договор) в обязательном порядке

К таким категориям относятся и «контрактники», поскольку для них ст. 119 КЗоТ предусмотрены гарантии в виде сохранения места работы, должности и среднего заработка.

Следовательно, в таком случае работников, служащих по контракту, переводят в штат правопреемника (продлевают с ними трудовой договор) в обязательном порядке.

При этом среднедневную зарплату, по которой оплачивается период военной службы, заново рассчитывать не нужно. Продолжайте оплачивать период военной службы по той среднедневной зарплате, которая была рассчитана раньше, — исходя из выплат за последние 2 месяца работы перед поступлением на военную службу. Иначе говоря, расчетный период не изменяется.

Вместе с тем специалисты Гоструда Николаевской области указывают*, что ни в законодательстве о труде, ни в законодательстве по вопросам прохождения военной службы и социальной защиты военнослужащих нет нормы, которая запрещает работодателю увольнять мобилизованных или принятых на военную службу по контракту работников в случае ликвидации (прекращения деятельности) предприятия (учреждения). То есть такие лица могут быть уволены на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ только в случае полной ликвидации предприятия (учреждения)

* mk.dsp.gov.ua/news/chy-pravomirne-zvilnennia-osoby-iz-zaimanoi-posady-iaka-sluzhyt-za-kontraktom-na-viiskovii-sluzhbi-zbroinykh-syl-ukrainy-v-zv-iazku-z-reorhanizatsiieiu-ustanovy

Секретарь городского совета во время пребывания на этой должности пошел служить по контракту. В период службы за ним сохранялась должность и выплачивался средний заработок.

При этом во время службы по контракту работника уволили с должности секретаря городского совета в связи с окончанием срока полномочий. Бывший секретарь считает увольнение незаконным, поскольку его защищает норма ч. 3 ст. 119 КЗоТ. Так ли это?

В соответствии с ч. 3 ст. 119 КЗоТ за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок в учреждении, организации, в которых они работали на время призыва. Таким работникам выплачивается денежное обеспечение за счет средств Госбюджета в соответствии с Законом № 2011.

Однако ч. 5 ст. 119 КЗоТ содержит исключение из этого правила. Так, указанные гарантии в части сохранения места работы, должности не распространяются на лиц, которые занимали выборные должности в ОМС и срок полномочий которых закончился.

Это подтверждает и судебная практика, в частности постановление ВСУ от 18.04.2018 г. по делу № 392/528/16-а(2-а/392/26/16).

Верховный Суд считает верными выводы судов предыдущих инстанций, что между депутатом городского совета и горсоветом фактически был заключен срочный трудовой договор о службе на должности секретаря. Срок действия договора соответствует юридически установленному факту приобретения депутатами/секретарем своих полномочий и исчерпывает (прекращает) свое действие после избрания депутатов совета нового созыва. А значит, с прекращением полномочий совета соответствующего созыва также прекращается и действие трудового договора депутата/секретаря горсовета. При этом на период действия срочного трудового договора истца указанные ч. 3 ст. 119 КЗоТ гарантии за ним были сохранены. По истечении срока, на который был заключен срочный трудовой договор, эти гарантии путем продления срока действия такого срочного трудового договора не могут быть сохранены.

Следовательно, бывший секретарь не прав. Увольнение его с должности в городском совете на основании п. 2 ст. 36 КЗоТ в связи с окончанием срока полномочий было законным

ОПЛАТА ТРУДА

Доплаты, надбавки, выходное пособие

Имеет ли право на установление надбавки за сложность и напряженность в работе бухгалтер лицея, который работает по совместительству на 0,5 ставки?

Условия и размеры оплаты труда работников заведений образования определяются в соответствии с приказом № 557 и Инструкцией № 102.

Так, в соответствии с п.п. «а» п.п. 2 п. 4 приказа № 557 руководителям заведений образования дано право устанавливать работникам надбавки в размере до 50 % должностного оклада (ставки зарплаты, тарифной ставки):

• за высокие достижения в труде;

• за выполнение особо важной работы (на срок ее выполнения);

за сложность, напряженность в работе.

Предельный размер этих надбавок для одного работника не должен превышать 50 % должностного оклада. В случае несвоевременного выполнения задач, ухудшения качества работы и нарушения трудовой дисциплины их размер может быть уменьшен или вообще они могут быть отменены.

Право на установление надбавки за сложность и напряженность в работе дано руководителю заведения в пределах установленного фонда оплаты труда (п. 2 приказа № 557). Следовательно, именно руководитель решает, какой размер надбавки назначить (установить) тому или иному работнику.

Как видим, о возможности установления указанной надбавки работникам-совместителям в приказе № 557 ничего не сказано. Так как же быть? Имеет ли право на надбавку за сложность и напряженность в работе бухгалтер-совместитель лицея?

Ответ на этот вопрос следует искать в п. 5 Положения № 43. В нем сказано, что оплата труда совместителей осуществляется за фактически выполненную работу. Заметим, что такую же норму содержит и ст. 19 Закона об оплате труда.

Свою точку зрения по этому поводу изложили и специалисты Минтруда в письме от 23.10.2008 г. № 11649/0/1408/13. Согласно их разъяснениям, какой бы размер зарплаты, надбавок и доплат работник ни получал по основному месту работы, его работа по совместительству оплачивается исходя из установленных для этой должности (по совместительству) условий оплаты.

Итак, бухгалтер, который работает в лицее по совместительству на 0,5 ставки, имеет право на установление надбавки за сложность и напряженность в работе. Назначение этой надбавки, как указывалось выше, осуществляется согласно приказу руководителя заведения образования в пределах фонда оплаты труда. Если такая надбавка будет назначена работнику в размере 50 % должностного оклада (0,5 ставки), то права на другие надбавки, предусмотренные п.п. «а» п.п. 2 п. 4 приказа № 557, он уже не будет иметь.

Для того чтобы окончательно решить все вопросы об установлении надбавки за сложность и напряженность работникам-совместителям, необходимо в Положении об оплате труда прописать порядок ее выплаты. В частности, определить сроки, на которые она устанавливается, показатели, за которые выплачивается, ее размеры и т. п.

Работница находится в отпуске для ухода за ребенком до 3 лет. В это время учреждение ликвидируется. Нужно ли выплачивать такой работнице выходное пособие? Если да, то в каком размере?

В этом вопросе есть свои нюансы, и их обязательно нужно учитывать.

Во-первых, будьте осторожны с увольнением мамочек в декрете. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, 6 лет (по медицинскому заключению), одинокие матери при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида относятся к группе работников, которых разрешено увольнять по инициативе работодателя только в случае полной ликвидации учреждения. При этом мамочку обязательно следует в дальнейшем трудоустроить. На период трудоустройства за ними сохраняется средняя зарплата, но не более 3 месяцев со дня окончания срочного трудового договора (ч. 3 ст. 184 КЗоТ).

Во-вторых, не забудьте выплатить выходное пособие. Работница, которая находится в отпуске для ухода за ребенком до 3 лет, так же находится еще и в трудовых отношениях с работодателем

Следовательно, она имеет право на выходное пособие наравне с другими работниками согласно законодательству.

В-третьих, размер выходного пособия зависит от учреждения, которое ликвидируется:

• государственный орган — две среднемесячных зарплаты (п. 11 ч. 1 ст. 87 Закона о госслужбе);

• другое учреждение — не менее среднего месячного заработка (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ).

В-четвертых, сравните должностной оклад работницы с минимальной зарплатой.

В соответствии с абз. 7 п. 2, абз. 3, 4 п. 4 Порядка № 100, если в расчетном периоде отсутствует зарплата или у работника отсутствует расчетный период, то расчет средней зарплаты проводим из оклада, но не ниже МЗП.

В этом случае среднедневную зарплату для «средней» за 2 месяца считаем так: оклад (МЗП) х 2 месяца : рабочие дни по графику работы учреждения в 2-х календарных месяцах, предшествующих соответствующему событию. То есть если оклад работницы на момент увольнения больше МЗП (6000 грн), то среднюю зарплату рассчитываем из оклада. Если же меньше, то в расчет берем «минималку»

Больничные

Работник принят на работу с 20 июля 2020 года. С 4 по 12 января 2021 года он болел (9 к. дн.). С 1 сентября по 31 октября 2020 года он находился в отпуске за свой счет.

Сумма зарплаты в расчетном периоде — 26455,52 грн. Общий страховой стаж работника — 6 лет 4 месяца. Страховой стаж за последние 12 месяцев — менее 6 месяцев. Как правильно рассчитать сумму больничных?

Если в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая работник имеет страховой стаж менее 6 месяцев, применяют специальные ограничения по сумме больничных. В таком случае сумма больничных не может превышать размера пособия, исчисленного исходя из МЗП, установленной на момент наступления страхового случая*.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации действуем так.

Шаг 1. Рассчитываем сумму среднедневной зарплаты (ЗПср).

Шаг 2. Исчисляем сумму дневной выплаты (ДВ) с учетом страхового стажа.

Шаг 3. Определяем ограничивающий показатель (Оспец) по формуле:

Оспец = МЗП : 30,44.

Шаг 4. Сравниваем ДВ и Оспец. Если:

а) ДВ ≤ Оспец, то больничные рассчитываем исходя из ДВ;

б) ДВ > Оспец, то в расчете больничных используем Оспец.

Рассмотрим указанное на примере по условиям вопроса.

Пример. Работник принят на работу с 20 июля 2020 года. С 4 по 12 января 2021 года он болел (9 к. дн.). Расчетный период: август — декабрь 2020 года (153 к. дн). С 1 сентября по 31 октября 2020 года он находился в отпуске за свой счет (61 к. дн). Общий страховой стаж работника — 6 лет 4 месяца. Страховой стаж за последние 12 месяцев — менее 6 месяцев. Сумма зарплаты в расчетном периоде — 26455,52 грн.

Рассчитываем среднедневную зарплату:

26455,52 : (153 — 61) = 287,56 грн.

Общий страховой стаж работника — 6 лет 4 месяца. Поэтому дневная выплата будет равна 70 % среднедневной зарплаты. Рассчитаем ее:

287,56 х 70 : 100 = 201,29 грн.

Страховой стаж за последние 12 месяцев перед наступлением временной нетрудоспособности — менее 6 месяцев.

Поэтому исчисляем ограничивающий показатель:

6000 : 30,44 = 197,11 грн.

Дневная выплата (201,29 грн) выше ограничивающего показателя (197,11 грн). Поэтому применяем ограничитель.

Оплата первых пяти дней составляет:

197,11 х 5 = 985,55 грн.

Сумма пособия по временной нетрудоспособности составляет:

197,11 х 4 = 788,44 грн

* Подробнее о размерах ограничивающих показателей для больничных и декретных в 2021 году читайте в журнале «Бюджетная бухгалтерия», 2021, № 1-2, с. 16.

Работница уходит в декретный отпуск с 25 января 2021 года. Нужно ли при расчете «средней» исключать дни:

не отработанные на основании справки об уходе за больным ребенком, выданной лечебным учреждением;

временной нетрудоспособности, которые не были оплачены из-за нарушения режима?

В соответствии с п. 3 Порядка № 1266 из общего количества календарных дней в расчетном периоде исключаются дни временной нетрудоспособности, как неотработанные по уважительным причинам.

Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность работников, являются:

• листок нетрудоспособности (п. 1.1 Инструкции № 455);

• справка, выданная лечебным учреждением, в случаях, прямо перечисленных в п. 1.2 Инструкции № 455. К таким случаям относится в том числе и необходимость ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет.

Учитывайте: в отличие от больничного листа, справка об уходе за больным ребенком по форме № 138/0 оплате не подлежит. Однако она является основанием для освобождения работника от исполнения своих должностных обязанностей (см. письмо Минсоцполитики от 15.11.2013 г. № 656/18/99-13).

Следовательно, все календарные дни временной нетрудоспособности, в том числе и неоплаченные, приходящиеся на расчетный период, следует исключать из общего количества календарных дней, участвующих в расчете среднего заработка*

* Больше ответов на «больничные» вопросы вы найдете в журнале «Бюджетная бухгалтерия», 2018, № 41, с. 14.

Средний заработок

В учреждении премии начисляются в текущем месяце за предыдущий. 12.01.2021 г. работнику был предоставлен дополнительный день отдыха за донорство.

В расчетном периоде ему были начислены:

в ноябре — оклад 5385 грн и премия за октябрь — 1000 грн;

в декабре — оклад 5385 грн и премия за ноябрь — 1200 грн.

Как рассчитать среднедневную зарплату?

При расчете средней зарплаты премию за октябрь 2020 года (1000 грн) отбрасываем. Ведь она начислена за месяц, который не входит в расчетный период.

Сумма среднедневной зарплаты составит:

(5385 + 5385 + 1200) : (21 + 22) = 278,37 грн,

где 21 и 22 — количество рабочих дней в ноябре и декабре 2020 года.

Обратите внимание: после того, как работнику в январе 2021 года будет начислена премия за декабрь (месяц, который входит в расчетный период), среднюю зарплату надо будет пересчитать и доплатить работнику соответствующую выплату. Ведь Порядок № 100 требует, чтобы в расчете «средней» участвовали выплаты, начисленные за месяцы, которые сформировали такой период.

Допустим, премия за декабрь, начисленная в январе, составит 1500 грн. Тогда работнику надо доначислить и доплатить «среднюю» за донорский день:

(5385 + 5385 + 1200 + 1500) : (21 + 22) — 278,37 = 34,89 грн.

При этом имейте в виду, что в будущем при расчете других выплат согласно Порядку № 100, например отпускных, оплаты дней командировки и т. п., надо будет помнить об этом доначислении и также относить его к своему периоду

Работница сразу после окончания отпуска для ухода за ребенком до 3 лет идет в ежегодный отпуск с 18.01.2021 г. Ее оклад — 4670 грн. Полная занятость. Как определить среднедневную зарплату для оплаты отпуска?

В соответствии с абз. 20 и 21 п. 4 Порядка № 100, если в расчетном периоде у работника не было заработной платы, расчеты проводятся из установленных ему в трудовом договоре тарифной ставки, должностного (месячного) оклада.

Если размер должностного оклада меньше предусмотренного законодательством размера МЗП, средняя зарплата рассчитывается из установленного размера МЗП на время расчета.

То есть в этом случае среднедневную зарплату для отпускных находим так:

оклад (МЗП) х 12 месяцев : (366 (365) к. дн. — праздничные/нерабочие дни).

В рассматриваемой ситуации оклад работницы (4670 грн) меньше МЗП (6000 грн).

Соответственно среднедневная зарплата равна:

6000 грн х 12 мес. : (366 к. дн. — 11 к. дн.) = 202,82 грн,

где 366 и 11 — количество календарных и праздничных дней в 12-месячном расчетном периоде, предшествующем отпуску

Работник с 06.01.2021 г. принят на работу на 0,5 штатной единицы. Оклад согласно штатному расписанию — 5200 грн. С 18.01.2021 г. по 22.01.2021 г. его направили в командировку. Как рассчитать среднедневную зарплату?

Работник не отработал ни одного дня в двухмесячном периоде, предшествующем месяцу направления в командировку. Расчет среднедневной зарплаты проводим из оклада, но не ниже МЗП, + учитываем занятость. Оклад работника (5200 грн) меньше МЗП (6000 грн).

Среднедневная зарплата составит:

6000 грн х 0,5 шт. ед. х 2 мес. : (43 раб. дн.) = 139,53 грн,

где 43 — количество рабочих дней по графику работы предприятия в двухмесячном расчетном периоде, предшествующем командировке (21 раб. дн. в ноябре + 22 раб. дн. в декабре)

СТИПЕНДИИ

Размер социальной стипендии

Повысился ли с 01.01.2021 г. размер социальной стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки?

С 01.01.2021 г. размер социальной стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, которые обучаются, составляет не менее 150 % размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. А после достижения такими детьми 18 лет — не менее 150 % размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Такую норму содержит ст. 8 Закона № 3242, которую изложил в новой редакции Закон № 785. Обновленная норма действует с 01.01.2021 г.

Также добавим, что в таких же размерах выплачивается должностной оклад курсантам военных учебных заведений, учебных заведений МВДУ, СБУ, Госпогранслужбы, ГСЧС, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, государственную политику по администрированию ЕСВ, лицеистам военных лицеев, лицеев гражданской защиты и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Социальная стипендия и должностной оклад в указанных размерах выплачиваются также учащимся, студентам (курсантам), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

Внимание! Указанная законодательная норма устанавливает минимальный размер социальной стипендии (должностного оклада). При этом также указано, что порядок их выплаты и размеры утверждаются КМУ.

Заметим, что сейчас еще действует норма п. 7 Порядка № 1045, которая устанавливает: студентам (курсантам) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, а также тем, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, социальная стипендия назначается в размере 2360 грн. Очевидно, эту норму должны подкорректировать в ближайшее время. Надеемся, там же будет указано, увеличивается ли размер стипендии вместе с размером прожитминимума в течение года. А также кто и как устанавливает конкретный размер соцстипендии.

Таким образом, с 01.01.2021 г. минимальный размер соцстипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет составляет 3592,50 грн (2395 х 150 %), а с 18 лет — 3405 грн (2270 х 150 %). По крайней мере до июля 2021 года.

Как и раньше, студентам (курсантам) выплачивается 100 % зарплаты, которая начислена в период производственного обучения и производственной практики

Есть еще одно изменение. Указанным студентам и курсантам, как и раньше, до завершения обучения выплачивается ежегодная помощь для приобретения учебной литературы. При этом размер сейчас составляет не менее трех месячных социальных стипендий, должностных окладов, которые им назначены. То есть здесь также установлен минимальный размер помощи. Выплата указанной помощи осуществляется в течение 30 дней после начала учебного года за счет средств, которые предусматриваются для учебных заведений в соответствующих бюджетах

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

Уплата ЕСВ с МЗП

Работница находится в отпуске для ухода за ребенком. 31.01.2021 г. она увольняется по собственному желанию. Ее должностной оклад меньше минимальной зарплаты. Поэтому ей начисляют компенсацию за неиспользованный отпуск из размера МЗП. Сумма компенсации получилась меньше МЗП. Нужно ли уплачивать ЕСВ с «минималки»?

Да, нужно. Объясним.

Компенсация за неиспользованный отпуск, начисленная и выплаченная работнице в январе 2021 года, облагается ЕСВ в обычном порядке по ставке 22 % и с выполнением требования об уплате ЕСВ с МЗП.

Объяснение простое: хотя женщина и не отработала в месяце увольнения ни одного дня, но она была уволена последним днем месяца, т. е. весь месяц находилась в трудовых отношениях с работодателем. Поэтому в месяце увольнения необходимо выполнить требование о ЕСВ с МЗП. Если бы работница увольнялась не последним рабочим днем месяца, то не нужно было бы рассчитывать разницу и доначислять ЕСВ. Единый взнос взимался бы из фактической базы начисления. Теперь о применении МЗП для начисления компенсации за неиспользованный отпуск.

Это верно. Ведь именно такое требование содержат обновленные нормы Порядка № 100. Согласно абз. 7 п. 2, абз. 3, 4 п. 4 Порядка № 100, если в расчетном периоде отсутствует зарплата или у работника отсутствует расчетный период, то расчет средней зарплаты проводим из оклада, но не ниже МЗП.

Допустим, что должностной оклад работницы-декретчицы на момент увольнения — 5200 грн. И она имеет 20 дней неиспользованного ежегодного основного отпуска.

Рассчитаем сумму отпускной компенсации. Для этого берем показатель МЗП по состоянию на январь 2021 года.

1. Среднедневная зарплата составляет:

6000 грн х 12 месяцев : 355 дней = 202,82 грн.

2. Сумма компенсации равна:

202,82 грн х 20 к. дн.= 4056,40 грн.

Начисляем ЕСВ:

• на компенсацию за неиспользованный отпуск:

4056,40 грн х 22 % = 892,41 грн;

• на дополнительную базу ЕСВ:

1943,60(6000 — 4056,40) х 22 % = 427,59 грн

«Трудовая» квота и отчет о ее выполнении

Какие льготные категории работников учитываются для целей выполнения «трудовой» квоты? Когда и кому нужно подавать отчет о ее выполнении?

1. В счет выполнения квоты засчитывают всех лиц «с гарантиями», перечисленных в ч. 1 ст. 14 Закона № 5067:

1) один из родителей или лицо, которое их заменяет и:

имеет на содержании ребенка (детей) в возрасте до шести лет;

воспитывает без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

содержит без одного из супругов лицо с инвалидностью с детства (независимо от возраста) и/или лицо с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности);

2) дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет, могут, как исключение, приниматься на работу;

3) лица, освобожденные после отбывания наказания или принудительного лечения;

4) молодежь, которая закончила или прекратила обучение в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы (в течение шести месяцев после завершения или прекращения обучения или службы) и которая впервые принимается на работу;

5) лица, которым до наступления права на пенсию по возрасту в соответствии со ст. 26 Закона № 1058 осталось 10 и менее лет;

6) лица, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет, могут, как исключение, приниматься на работу;

7) участники боевых действий, указанные в пп. 19 — 21 ч. 1 ст. 6 Закона № 3551.

Заметим, что, кроме вышеперечисленных лиц, в ч. 1 ст. 14 Закона № 5067 указаны еще две категории граждан. Это неработающие трудоспособные лица, получающие государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, а также лица с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста, установленного ст. 26 Закона № 1058. Однако при расчете «трудовой» квоты мы их не учитываем (в силу прямого указания на это в ч. 2 ст. 14 Закона № 5067).

А вот участники боевых действий, указанные в п. 21 ч. 1 ст. 6 Закона № 3551, которые пополнили ряды лиц «с гарантиями» еще с 01.01.2020 г., впервые будут участвовать в расчете квоты за 2020 год.

2. Форма отчетности «Информация о занятости и трудоустройстве граждан, которые имеют дополнительные гарантии в содействии трудоустройству» приведена в приложении к Порядку № 271.

В этом году ее подают только те работодатели, у которых среднеучетное количество штатных работников за 2020 год составляет 8 человек и более.

Подать Отчет можно в любой центр занятости независимо от местонахождения учреждения не позднее 1 февраля (в 2021 году последний день подачи — 01.02.2021 г.)

Расчет с умершим работником в ф. № 1ДФ

В декабре 2020 года умер работник учреждения. Как отразить расчет с ним в Налоговом отчете по ф. № 1ДФ?

В соответствии с п. 162.3 и п.п. 1.2 п. 161 подразд. 10 разд. ХХ НКУ в случае смерти налогоплательщика НДФЛ и ВС за последний налоговый период удерживаются из начисленных в его пользу доходов. Последним налоговым периодом считается период, заканчивающийся днем, на который, соответственно, приходится смерть такого плательщика налога. Если начисленных доходов нет, то НДФЛ и ВС не начисляются.

Напомним, что за IV квартал 2020 года еще подается Налоговый расчет по ф. № 1ДФ. А дальше, начиная с I квартала 2021 года, уже будем иметь дело с новой объединенной отчетностью по ЕСВ, НДФЛ и ВС (детали см. в журнале «Бюджетная бухгалтерия», 2021, № 1-2, с. 2 и в статье «Объединенная отчетность: изучаем новации вместе» этого номера).

Всю начисленную работнику зарплату (включая отпускные, компенсацию за неиспользованный отпуск, больничные) следует отразить в разделе I ф. № 1ДФ:

• в гр. 2 — налоговый номер умершего работника ;

• в гр. 3а и 3 — сумму начисленной и выплаченной зарплаты;

• в гр. 5 — признак дохода «101»;

• в гр. 7 — дату прекращения трудовых отношений.

То, что следует указывать налоговый номер именно умершего работника (а не его наследников, которые получают выплату) и код дохода « 101», указывают специалисты Государственной налоговой службы в консультации из подкатегории 103.25 ЗIР ГНС. Указанные доходы и сумму военного сбора соответственно указывают в разделе II ф. № 1ДФ

Также в ф. № 1ДФ попадет сумма помощи на погребение.

Согласно п.п. «а» п.п. 165.1.22 и п.п. 1.7 п. 161 подразд. 10 разд. ХХ НКУ помощь на погребение умершего работника, которая выплачивается из Фонда соцстрахования по его последнему месту работы, не включается в общий годовой месячный (годовой) налогооблагаемый доход независимо от размера полученной помощи.

А значит, из этой суммы не удерживаются НДФЛ и ВС (консультация из подкатегории 103.04 ЗIР ГНС). При этом отражается налоговый номер наследника, который получает выплату.

Имея желание и финансовую возможность, работодатель умершего работника может предоставить еще и помощь на погребение от себя.

В таком случае, если размер указанной помощи не превышает двойного размера суммы, указанной в абз. 1 п.п. 169.4.1 НКУ, то ни НДФЛ, ни ВС из нее удерживать не придется (п.п. «б» п.п. 165.1.22, п.п. 1.7 п. 161 подразд. 10 разд. ХХ НКУ). Если же помощь предоставят в большем размере, то сумма превышения попадет под налогообложение (консультация из подкатегории 103.04 ЗIР ГНС).

В ф. № 1ДФ помощь как от Фонда соцстрахования, так и от работодателя, независимо от суммы (и налогооблагаемую, и не облагаемую налогом часть) отражают с признаком дохода «146». На это указывают и налоговики в разъяснении ГФСУ от 23.05.2019 г.

Подача объединенного отчета

Нужно ли новый объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ и ВС подавать уже в феврале 2021 года?

Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса имеет 6 приложений. Однако обычные работодатели будут иметь дело только с 4 из них. Это:

• приложение 1 (Д1) — «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам)»;

• приложение 4 (4ДФ) — «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;

• приложение 5 (Д5) — «Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби»;

• приложение 6 (Д6) — «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавств».

Отчетный период — налоговый квартал (п. 51.1 НКУ). Срок подачи — в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала. Поэтому за 1 квартал 2021 года Налоговый расчет следует подать не позднее 11 мая 2021 года*

* Подробнее о форме нового Налогового расчета читайте в статье «Объединенная отчетность: изучаем новации вместе» этого номера журнала.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • 1 с фитнес клуб инструкция по работе
 • 1 с отель инструкция пользователя
 • 1 с колледж инструкция по работе учебная часть
 • 1 с документооборот 8 корп инструкция
 • 1 с бухгалтерия бюджетного учреждения 8 пошаговая инструкция в работе